Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zima 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zima 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 42624
62-200, Gniezno
telefon - 614 245 750
faks - 614 245 751
ww.urzadgminy.gniezno.pl
sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na ternie gminy Gniezno - zima 2016/2017
Numer referencyjny: UG.271.15.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gniezno- zima 2016/2017 Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2016/2017 tj. odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi- podsypywanie pisakiem z solą dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno. Usługi będą wykonywane przez Wykonawcę w zależności od warunków atmosferycznych po ówczesnym zgłoszeniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać nr telefonu pod którym będzie dostępny przez 24 godziny na dobę. Ponadto, Wykonawca winien podać kontakt telefoniczny do operatorów sprzętu oraz określić dokładnie rejonizację tj. kto personalnie ja jakim terenie będzie pracował. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dyspozycji środki transportowe – sprzęt wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól. Wszystkie drogi gminne o nawierzchni ulepszonej utrzymywane winny być w standardzie IV, a wszystkie pozostałe w standardzie V. Przy wycenie usług w zakresie odśnieżania należy podać środki transportowe- sprzęt z wyceną za 1 godzinę świadczonej usługi, bez kosztów dojazdu. Przy wycenie usług w zakresie zwalczania skutków gołoledzi należy podać środki transportowe- sprzęt za 1 godzinę świadczonej usługi wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól, bez kosztów dojazdu. W zakres niniejszego postępowania wchodzi również droga z Gniezna do Jankowa Dolnego, długość 3450 mb, która wymaga utrzymania w standardzie III. Przy wycenie usług w zakresie jej utrzymania należy wycenić j.w. odrębnie odśnieżanie ( środki transportowe, sprzęt, bez kosztów dojazdu) i odrębnie zwalczanie skutków gołoledzi ( środki transportowe, sprzęt, materiały uszorstniające, bez kosztów dojazdu) za 1 godzinę. Wykonawca winien oświadczyć, czy zamówienia będzie wykonywał samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców- ze wskazaniem części zamówienia, której powierzy podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i na odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi łącznie na poszczególnie trzy rejony kolorystycznie określone wg załącznika mapowego, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp „ do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 31/10/2016 data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonywał usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg min. przez dwa lata ( względnie dwa sezony zimowe) o łącznej wartości min. 150 000,00 zł w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania usługi oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi były wykonywane z należytą starannością i terminowe. b) Posiada min. 4 ciągniki wraz z pługami, z napędem 4x4 o mocy minimum 150 KM oraz min. 4 piaskarki. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje wymaganym sprzętem do wykonywania zamówienia lub zdolnościami finansowymi, może polegać w celu ich wykonania na innych podmiotach, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1 aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.2 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.3 odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wypisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 1.4 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( załącznik nr 6 ) ;w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjo w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 dokument potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia n sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego ; 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda, aby wykonawca złożył następujące dokumenty: 2.1. wykaz robót budowlanych ( załącznik nr 3) z załączaniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczelności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2.2 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywana zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami( załącznik nr 5)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta winna zawierać: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) (załącznik nr 2), - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.. - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 7) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w . 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) 1.1.-1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 5 stosuje się. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozpoczęcia akcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający niniejszym przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień niniejszej umowy oraz określa zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie, o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia tych skutków.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gniezno- zima 2016/2017 Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2016/2017 tj. odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi- podsypywanie pisakiem z solą dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno. Usługi będą wykonywane przez Wykonawcę w zależności od warunków atmosferycznych po ówczesnym zgłoszeniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać nr telefonu pod którym będzie dostępny przez 24 godziny na dobę. Ponadto, Wykonawca winien podać kontakt telefoniczny do operatorów sprzętu oraz określić dokładnie rejonizację tj. kto personalnie ja jakim terenie będzie pracował. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dyspozycji środki transportowe – sprzęt wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól. Wszystkie drogi gminne o nawierzchni ulepszonej utrzymywane winny być w standardzie IV, a wszystkie pozostałe w standardzie V. Przy wycenie usług w zakresie odśnieżania należy podać środki transportowe- sprzęt z wyceną za 1 godzinę świadczonej usługi, bez kosztów dojazdu. Przy wycenie usług w zakresie zwalczania skutków gołoledzi należy podać środki transportowe- sprzęt za 1 godzinę świadczonej usługi wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól, bez kosztów dojazdu. W zakres niniejszego postępowania wchodzi również droga z Gniezna do Jankowa Dolnego, długość 3450 mb, która wymaga utrzymania w standardzie III. Przy wycenie usług w zakresie jej utrzymania należy wycenić j.w. odrębnie odśnieżanie ( środki transportowe, sprzęt, bez kosztów dojazdu) i odrębnie zwalczanie skutków gołoledzi ( środki transportowe, sprzęt, materiały uszorstniające, bez kosztów dojazdu) za 1 godzinę. Wykonawca winien oświadczyć, czy zamówienia będzie wykonywał samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców- ze wskazaniem części zamówienia, której powierzy podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i na odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi łącznie na poszczególnie trzy rejony kolorystycznie określone wg załącznika mapowego, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas podjęci interwenci 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gniezno- zima 2016/2017 Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2016/2017 tj. odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi- podsypywanie pisakiem z solą dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno. Usługi będą wykonywane przez Wykonawcę w zależności od warunków atmosferycznych po ówczesnym zgłoszeniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać nr telefonu pod którym będzie dostępny przez 24 godziny na dobę. Ponadto, Wykonawca winien podać kontakt telefoniczny do operatorów sprzętu oraz określić dokładnie rejonizację tj. kto personalnie ja jakim terenie będzie pracował. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dyspozycji środki transportowe – sprzęt wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól. Wszystkie drogi gminne o nawierzchni ulepszonej utrzymywane winny być w standardzie IV, a wszystkie pozostałe w standardzie V. Przy wycenie usług w zakresie odśnieżania należy podać środki transportowe- sprzęt z wyceną za 1 godzinę świadczonej usługi, bez kosztów dojazdu. Przy wycenie usług w zakresie zwalczania skutków gołoledzi należy podać środki transportowe- sprzęt za 1 godzinę świadczonej usługi wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól, bez kosztów dojazdu. W zakres niniejszego postępowania wchodzi również droga z Gniezna do Jankowa Dolnego, długość 3450 mb, która wymaga utrzymania w standardzie III. Przy wycenie usług w zakresie jej utrzymania należy wycenić j.w. odrębnie odśnieżanie ( środki transportowe, sprzęt, bez kosztów dojazdu) i odrębnie zwalczanie skutków gołoledzi ( środki transportowe, sprzęt, materiały uszorstniające, bez kosztów dojazdu) za 1 godzinę. Wykonawca winien oświadczyć, czy zamówienia będzie wykonywał samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców- ze wskazaniem części zamówienia, której powierzy podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i na odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi łącznie na poszczególnie trzy rejony kolorystycznie określone wg załącznika mapowego, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 31/10/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas podjęcia reacji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: zadane nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gniezno- zima 2016/2017 Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2016/2017 tj. odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi- podsypywanie pisakiem z solą dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno. Usługi będą wykonywane przez Wykonawcę w zależności od warunków atmosferycznych po ówczesnym zgłoszeniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać nr telefonu pod którym będzie dostępny przez 24 godziny na dobę. Ponadto, Wykonawca winien podać kontakt telefoniczny do operatorów sprzętu oraz określić dokładnie rejonizację tj. kto personalnie ja jakim terenie będzie pracował. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dyspozycji środki transportowe – sprzęt wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól. Wszystkie drogi gminne o nawierzchni ulepszonej utrzymywane winny być w standardzie IV, a wszystkie pozostałe w standardzie V. Przy wycenie usług w zakresie odśnieżania należy podać środki transportowe- sprzęt z wyceną za 1 godzinę świadczonej usługi, bez kosztów dojazdu. Przy wycenie usług w zakresie zwalczania skutków gołoledzi należy podać środki transportowe- sprzęt za 1 godzinę świadczonej usługi wraz z niezbędnymi materiałami uszorstniającymi: piasek, sól, bez kosztów dojazdu. W zakres niniejszego postępowania wchodzi również droga z Gniezna do Jankowa Dolnego, długość 3450 mb, która wymaga utrzymania w standardzie III. Przy wycenie usług w zakresie jej utrzymania należy wycenić j.w. odrębnie odśnieżanie ( środki transportowe, sprzęt, bez kosztów dojazdu) i odrębnie zwalczanie skutków gołoledzi ( środki transportowe, sprzęt, materiały uszorstniające, bez kosztów dojazdu) za 1 godzinę. Wykonawca winien oświadczyć, czy zamówienia będzie wykonywał samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców- ze wskazaniem części zamówienia, której powierzy podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i na odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi łącznie na poszczególnie trzy rejony kolorystycznie określone wg załącznika mapowego, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 31/10/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas podjęcia reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.