Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie chodników

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie chodników

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Pabianicki
ul. Piłsudskiego 2
95-200, Pabianice
telefon - 42 22 54 000
faks - 422 159 166
www.powiat.pabianice.pl
smarcin@powiat.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice i Gminy Ksawerów
Numer referencyjny: DM.272.52.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.Zamówienie jest podzielone na części:Część „A” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice i gminy Ksawerów,Część „B” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lutomiersk,Część „C” – zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:• mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko-ładowarką,• usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,• mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.Zimowe utrzymanie chodników obejmuje:• mechaniczne lub ręczne odśnieżanie chodników (chodnik uważa się za odśnieżony przy szerokości minimum 1,50 m), • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnianie chodników poprzez posypywanie piaskiem, • załadunek i wywóz śniegu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu na część A o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego w związku z pozbawieniem kategorii drogi wojewódzkiej, oraz wykonawcy wybranemu na część "C" zimowego utrzymania chodników na przedmiotowym odcinku. - W ramach powyższych zamówień przewiduje się:Zimowe utrzymanie dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego, w II standardzie zimowego utrzymania: w Gminie Ksawerów: – ul. Łódzka i ul. Łaska w Ksawerowie (od granice z miastem Łódź do granicy Ksawerów),w Gminie Miejskiej Pabianice: – ul. Partyzancka w Pabianicach od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Łaską do skrzyżowania z ul. Lutomierską- ul. Łaska – od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Partyzancką do granicy miastaw Gminie Dobroń:- od granicy z miastem Pabianice przez Chechło Pierwsze, Chechło Drugie do granicy z drogą ekspresową S14 o łącznej długości 9855m. II standard zimowego utrzymania - jezdnia odśnieżana na całej szerokości. jezdnia posypana na całej długości.Zimowe utrzymanie chodników na szerokości 2m przy dawnej drodze wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego:w Gminie Ksawerów: – ul. Łódzka i ul. Łaska w Ksawerowie (od granice z miastem Łódź do granicy Ksawerów) w Gminie Miejskiej Pabianice: – ul. Partyzancka w Pabianicach od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Łaską do skrzyżowania z ul. Lutomierską- ul. Łaska – od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Partyzancką do granicy miastao łącznej długości 14000m.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie:Część „A” i „B” zamówieniadoświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch (2) usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg o długości każdej drogi minimum 45 km w jednym sezonie zimowym.Część „C” zamówienianie dotyczy2. Wykonawca musi posiadać urządzenia techniczne w postaci:Część „A” i „B” zamówieniaa) pługopiaskarki (2 szt.) lub solarki z pługiem (2 szt.) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę jednego sprzętu w ilości dwóch sztuk – pługopiaskarki lub solarki z pługiemib) równiarki (1 szt.)ic) koparko – ładowarki (1 szt.)W przypadku złożenia przez Wykonawcę łącznie oferty na część „A” i część „B”, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pługopiaskarką (4 szt.) lub solarką z pługiem (4 szt.) i równiarką (1 szt.) i koparko-ładowarką (1 szt.).Część „C” zamówieniaa) ciągnika z pługiem łamanym typu V o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania (1 szt.) i b) innego sprzętu równoważnego do odśnieżania chodników - szerokość odśnieżania maksymalnie 1,5 m (1 szt.) ic) samochodu umożliwiającego wywóz śniegu (1 szt.).W przypadku wykonywania zamówienia przez tego samego wykonawcę na część „A”, „B” i „C” lub część „A” i „C” lub część „B” i „C” musi on posiadać sprzęt przypisany do danych części zamówienia. W okresie realizacji niniejszego zamówienia sprzęt będzie skierowany wyłącznie do realizacji tego zamówienia. 3. Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:1) Część A zamówienia - 2 osoby skierowane do realizacji zamówienia,2) Część B zamówienia - 2 osoby skierowane do realizacji zamówienia,3) Część C zamówienia - 2 osoby skierowane do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (dotyczy warunku określonego w § 5 ust 1 pkt 1.3.1. SIWZ),2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ,3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na druku zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ (dotyczy warunku określonego w § 5 ust 1 pkt 1.3.3. SIWZ). Wykaz będzie stanowił podstawę do weryfikowania zgodnie z § 5 ust. 12 umowy (część „A”, część „B” zamówienia) oraz zgodnie z § 5 ust. 7 umowy (część „C” zamówienia) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ,b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia wykonywania usługi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy przewidziane w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy:Część „A” i Część „B” zamówienia1.1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej z uwzględnieniem treści art. 144 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.1.2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 umowy jeżeli warunki atmosferyczne spowodują wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy przed terminem określonym w § 3 umowy wg stawek określonych w ofercie.1.3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 3 umowy jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2017 r., z możliwością jednoczesnego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 wg stawek określonych w ofercie, jeżeli warunki atmosferyczne zmuszą Zamawiającego do prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych po tym terminie.1.4. Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.Część „C” zamówienia1.5. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej z uwzględnieniem treści art. 144 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.1.6. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 umowy jeżeli warunki atmosferyczne spowodują wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy przed terminem określonym w § 3 ust. 1 umowy wg stawek określonych w ofercie.1.7. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 3 ust 1 umowy jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2017 r., z możliwością jednoczesnego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 umowy wg stawek określonych w ofercie, jeżeli warunki atmosferyczne zmuszą Zamawiającego do prowadzenia zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice i Gminy Ksawerów po tym terminie.1.8. Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice i gminy Ksawerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część „A” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice i gminy Ksawerów,Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:• mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko-ładowarką,• usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,• mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia wykonywania usługi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lutomiersk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część „B” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy LutomierskZimowe utrzymanie dróg obejmuje:• mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko-ładowarką,• usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,• mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia wykonywania usługi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część „C” – zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.Zimowe utrzymanie chodników obejmuje:• mechaniczne lub ręczne odśnieżanie chodników (chodnik uważa się za odśnieżony przy szerokości minimum 1,50 m), • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnianie chodników poprzez posypywanie piaskiem, • załadunek i wywóz śniegu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia wykonywania usługi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.