Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew...

Przedmiot:

Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych w podziale na 2 zadania

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131
50-440, Wrocław
telefon - +48 71 72 21 700
faks - +48 71 72 21 706
www.powiatwroclawski.pl, http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
starostwo@powiatwroclawski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: " Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania”
Numer referencyjny: SP.ZP.272.30.2016.II.DT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania:ZADANIE 1 - Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 175 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. ZADANIE 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 550 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Miejsce i lokalizacjaUsługa będzie wykonywana na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego. Zarządzającym jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego.Zakres prac:1)Zakres prac przy wykonywaniu wycinki drzew, obejmuje :a)wycinkę drzew na terenie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego zgodnie z posiadanymi zezwoleniami, oraz wskazaniami Zamawiającego wraz z wywozem dłużycy, konarów i gałęzi,b)wykonanie wycinki drzew w koronie drogi na głębokość 5 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza (frezowanie-oznaczone literą „F” w tabeli kosztorysu ofertowego, a pozostałych równo z gruntem,c)oczyszczenie i uporządkowanie terenu pasa drogowego po wycince,d)zakup pozyskanego drewna z wycinki drzew od Zamawiającego.2)Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, obejmuje:a)cięcia sanitarno-pielęgnacyjne: prześwietlenie koron, usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych stanowiących zagrożenie,b)cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego,c)podkrzesanie koron: podcięcie koron drzew w ciągach ulicznych i pieszych w celu poprawienia widoczności i umożliwienia swobodnego poruszania się pojazdów – w przypadku ruchu ulicznego wyznaczenie tzw. skrajni drogowej, d)wywóz ściętych konarów i gałęzi oraz uporządkowanie terenu, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego,e)wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych,f)zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:1)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.2)Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.3)Przed rozpoczęciem prac stanowiących przedmiot umowy należy wykonać i uzgodnić projekt zastępczej organizacji ruchu (schemat) zatwierdzony przez Zarządcę dróg na czas wykonywania prac.4)W przypadku konieczności, należy uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych ich ewentualne wyłączenia lub zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem podczas prowadzonych prac.Wymagania stawiane wykonawcy:1)Wycinka drzew odbywać się będzie na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego decyzji właściwego Wójta/Burmistrza gminy zezwalającej na usunięcie drzew.2)Drzewostan istniejący w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, nie przeznaczony do usunięcia czy cięć w koronie, powinien być przez Wykonawcę zabezpieczony przed uszkodzeniem. Jeżeli zadrzewienie, które ma być zachowane, zostanie uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę w trakcie prac, to powinno zostać odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 3)Przy kalkulowaniu ceny za wycinkę jednego drzewa o określonej pierśnicy bądź przycince korony w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:a)wykonanie prac przy użyciu właściwego sprzętu specjalistycznego (podnośnik,wysięgnik/sprzęt alpinistyczny), b)zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca opracuje na własny koszt uproszczony projekt – schemat organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodni i zatwierdzi go z właściwym organem),c)ewentualne wyłączenia, zabezpieczenia przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),d)powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia prac,e)zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków itp., a w przypadku ewentualnych zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca,f)uprzątnięcie terenu i wywóz pozostałości po wycince.4)Ustala się, że materiał z wycinki drzew Wykonawca odkupi za cenę 67 zł (brutto) za 1 m3 pozyskanego drewna. Cena za drewno ustalona została na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 131/2010 z dnia 28 września 2010 roku.5)Ustala się obmiar pozyskanego drewna dla 1 szt. wyciętego drzewa: a)dla obwodu pnia 20÷100 cm, w ilości 0,5 m3 b)dla obwodu pnia 101÷200 cm, w ilości 1,0 m3, c)dla obwodu pnia 201÷300 cm, w ilości 1,6 m3, d)dla obwodu powyżej 300 cm, w ilości 2,0 m3. 6)Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.7)Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Specyfikacji Technicznej (ST) stanowiącej załącznik Nr 5.1 do SIWZ o raz wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4.1 i 4.2. do SIWZ.Podwykonawstwo:1)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.2)Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.3)Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.4)Jeżeli zamawiający, stwierdzi że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.5)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wtykanie tego zamówienia. 6)Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4.1 i 4.2. do SIWZ.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług i kosztorys ofertowy, stanowią odrębne pliki.W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ.Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.):1)Pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących wycinkę/przycinkę drzew. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na:1)Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 2.1.do SIWZ. 2)Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji usług - Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących w/w czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik Nr 4.1 i 4.2. do SIWZ. 3)Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zostały określone we wzorze umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a)za oddelegowanie do wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w pkt. powyżej osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 9 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ lub Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do wglądu dowodów zatrudnienia jej na umowę o pracę) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez Podwykonawców,b)za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazanych w pkt.powyżej. na zasadach określonych w § 6 ust. 7 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy stanowiącej załącznik nr 4.1. i 4.2. do SIWZNie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:77211500-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które wykonały co najmniej dwa zadania obejmujące usługę w zakresie wycinki/przycinki drzew, w zakresie którym składa ofertę, bez względu na wartość wykonanych prac.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.b)O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.: minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do kierowania robotami w pasie drogowym - kierowanie ruchem, tj. posiadającą zaświadczenie wydane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego o odbyciu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym zgodnie z § 2.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym oraz art. 6 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł.b)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.c)Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami w pasie drogowym - ruchem drogowym, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji zamówienia 20
Czas reakcji prac interwencyjnych 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:1)Zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają.2)Przyczyny zewnętrze niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości wejścia na teren prac spowodowany awariami, prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi, remontami oraz warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac np.: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, opady śniegu, zalegający śnieg itd.3)W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmiana wartości zamówienia).4)W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.5)W przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 20ust 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian.6)W przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian.7)Zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych.8)Przypadki losowe, np. działania wojenne, terroryzm, działania sił przyrody w tym huragany, powodzie, kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; termin realizacji umowy ulegnie zmianie o czas trwania przypadku/zdarzenia losowego.9)Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.10)Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł.11)Konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia bądź zlecenia prac dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych; termin zostanie przedłużony o czas trwania bądź wprowadzania rozwiązań/prac dodatkowych.12)Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:a)przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji zezwoleń, uzgodnień itp. – termin realizacji umowy ulegnie przedłużeniu o czas potrzebny na zrealizowanie prac wskazany w zezwoleniu wydanym przez organy administracji itp.,b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń.13)W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: ZADANIE 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 175 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211500-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji zamówienia 20
Czas reakcji prac interwencyjnych 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: ZADANIE 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 550 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211500-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji zamówienia 20
Czas reakcji prac interwencyjnych 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.