Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym...

Przedmiot:

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg przy wykorzystaniu nośników Wykonawcy

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 6
24-320, Poniatowa
telefon - 818 204 072
faks - 818 204 072
www.zdpopole.lublin.pl
zdpolope@sonet.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Poniatowa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego w sezonie zimowym 2016/2017 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg przy wykorzystaniu nośników Wykonawcy
Numer referencyjny: DT.ZP.2720.12.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Usługi polegać będą na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach powiatowych łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów oraz utrzymaniu w gotowości sprzętu do zimowego utrzymania dróg . Zapotrzebowanie na nośniki dla :1) Pługa średniego bocznego PJ-10 w ilości - 3 szt2) Pługa ciężkiego czołowego PO-20 w ilości – 1 szt Praca sprzętu odbywać się będzie na wezwanie i wg dyspozycji Zamawiającego .Jednostki sprzętowe tj. piaskarki i pługi, zabezpiecza Zamawiający .Wykonawca zabezpieczy akumulator 12 V do uruchamiania silnika piaskarki typu LamborghiniŁącznie zimowym utrzymaniem objęte jest 365,844 km dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej i gruntowej ulepszonej .Szczegółowe warunki sprzętu i warunki usług określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części: 4, to jest maksymalnie 4 oferty na świadczenie usług dowolną liczbą pojazdów / sprzętu wraz z obsługą, jednak pojazd / sprzęt wraz z obsługą zapisany w ofercie w jednej części nie może stanowić części składowej innej części zamówienia. Zamówienie podzielone jest na 4 zadań częściowych:Zadanie 1 – nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 , napęd na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego ( gmina Łaziska i Wilków , częściowo Karczmiska ) , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 kmZadanie 2 - nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 , napęd na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego (gmina Chodel, częściow Opole Lub. , Józefów ) , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km Zadanie 3 - nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 z napędem na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t – usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego ( gmina Chodel , częściowo Karczmiska , Poniatowa ), szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km Zadanie 4 – nośnik pługa ciężkiego czołowego PO-20 , ładowność min 15 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów ,na terenie powiatu opolskiego , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km Szacunkowa ilość km przyjęta jest do porównania ofert. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistą liczbą przejechanych km.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną z każdej części zamówienia. 3. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy drogi, zatok autobusowych i miejsc zatrzymywania autobusów oraz parkingów przyległych do drogi . 4. Wykonawca oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorem posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług. 5.Wykonawca musi posiadać całodobową dyspozycyjność oraz zapewnić łączność telefoniczną z dyżurnym dyspozytorem ZDP akcji zima oraz pracującym sprzętem (podczas pracy sprzętu Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt telefoniczny z operatorem). Wykonawca musi informować na bieżąco Zamawiającego o ilości wykorzystanych materiałów.6. Wykonawcy mają zapewnić nośniki ( samochody ) do sprzętu Zamawiającego oraz pozostały wymagany w SIWZ sprzęt pomocniczy . 7. Wszystkie nośniki winny być wyposażone w tachografy . Maksymalna prędkość pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu drog 25 km/ godz. 8. Przygotowanie sprzętu związanego ze zwalczaniem śliskości i z odśnieżaniem dróg, własnego lub wynajętego do dnia 31.10.2016r. 9 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem robót, wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami,warunkami umowy wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 10. Szczegółowy opis i zakres usług określa: - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) -zał. nr 10 SIWZ - Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 a/ Wykaz standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych– zał. nr 11 SIWZ b/ Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem– zał. nr 9 SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających- polegających na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości nawierzchni dróg powiatowych nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: b) Potencjał techniczny:Wykonawca musi wykazać , że dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia , tj. samochód , sprzęt musi spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej (zał. Nr 10)Pojazdy obowiązkowo wyposażone w tachografy sprawne technicznieOcena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia, tj. wykaz urządzeń technicznych , sprzętu dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia ( wzór zał. Nr 4 ) c) Kadra techniczna W odniesieniu do osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w świadczeniu usługi , posiadające uprawnienia do obsługi niezbędnych jednostek sprzętowych określonych w Specyfikacji Technicznej ( zał Nr 10 )W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem i osobami na każdą z nich oddzielnie. W interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej Wykonawca musi zapewnić łączność telefoniczną z osobami obsługującymi jednostki sprzętowe.Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia, tj. wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( wzór zał. Nr 5. )
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Potencjał techniczny: Wykonawca musi wykazać , że dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia , tj. samochód , sprzęt musi spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej- wzór zał.nr 4 do SIWZ Kadra techniczna: W odniesieniu do osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w świadczeniu usługi , posiadające uprawnienia do obsługi niezbędnych jednostek sprzętowych określonych w Specyfikacji Technicznej -wzó zał. nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularza ofertowego zgodnego z treścią zał. nr 1,1a, 1b, 1c; 2) wskazanie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom- zał. nr 4 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: – w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku, - przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, - terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jaki i od Wykonawcy, tj. warunkami atmosferycznymi, - regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1 – nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 , napęd na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego ( gmina Łaziska i Wilków , częściowo Karczmiska ) , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 – nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 , napęd na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego ( gmina Łaziska i Wilków , częściowo Karczmiska ) , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km. Szacunkowa ilość km przyjęta jest do porównania ofert. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistą liczbą przejechanych km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2 - nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 , napęd na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego (gmina Chodel, częściowo Opole Lub. , Józefów ) , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 , napęd na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego (gmina Chodel, częściowo Opole Lub. , Józefów ) , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km . Szacunkowa ilość km przyjęta jest do porównania ofert. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistą liczbą przejechanych km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zadanie 3 - nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 z napędem na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t – usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego ( gmina Chodel , częściowo Karczmiska , Poniatowa ), szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 - nośnik pługa średniego bocznego PJ-10 z napędem na dwie i więcej osi , ładowność min. 10 t – usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów, na terenie powiatu opolskiego ( gmina Chodel , częściowo Karczmiska , Poniatowa ), szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km. Szacunkowa ilość km przyjęta jest do porównania ofert. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistą liczbą przejechanych km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Zadanie 4 – nośnik pługa ciężkiego czołowego PO-20 , ładowność min 15 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów ,na terenie powiatu opolskiego , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 – nośnik pługa ciężkiego czołowego PO-20 , ładowność min 15 t - usługa odśnieżania dróg powiatowych, łącznie z zatokami autobusowymi i miejscami do zatrzymywania autobusów ,na terenie powiatu opolskiego , szacunkowa ilość km/miesiąc - 100 km . Szacunkowa ilość km przyjęta jest do porównania ofert. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistą liczbą przejechanych km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.