Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa chodników

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa chodników

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO ZDUŃSKA WOLA
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 02 33
tel. 43 825 02 34
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 11:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Znak sprawy: RI.271.61.2016.TG

II. Zamawiający:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA

ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
NIP 829-17-08-273
REGON 730 934 424

III. Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie:

 • art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)*
 • art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)*

(* niepotrzebne skreślić)

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa zamówienia:

„Przebudowa chodników łączących ulicę B. Tomaszewskiego z drogą osiedlową”

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego chodnika od drogi osiedlowej do ulicy Tomaszewskiego. Ciąg chodnikowy ma długość 210m, na odcinku od km 0+000 do km 0+077 posiada jeden ciąg o szerokości 3,0m o nawierzchni bitumicznej, a na odcinku od km 0+077 do km 0+210 dwa ciągi o szerokości 3,0m o nawierzchni gruntowej, żwirowej stabilizowanej cementem i miejscami bitumicznej.

W ramach zadania planuje się usunięcie warstw utwardzonych oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa. W pasie zieleni pomiędzy dwoma ciągami chodnika do ul. Tomaszewskiego należy wymienić 3 słupy oświetleniowe dwuwysięgnikowe wraz z oprawami.
Uwaga!
Zastosować słupy i oprawy tożsame z istniejącymi słupami zamontowanymi w I etapie robót posiadające parametry techniczne: oprawy oświetleniowe o następujących parametrach: moc LED - 66 W, moc oprawy - 70 W, strumień LED - 7500 lm, strumień oprawy - 5850 lm, temperatura barwowa - 4000 K. Słupy oświetleniowe typu SO 8/3/F250, ocynkowane ośmiokątne o wysokości 8 m).

 

 

Roboty które należy wykonać, a które nie zostały przewidziane w przedmiarze robót obejmować będą dodatkowe utwardzenie z kostki betonowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

Gruz z rozbiórek, zdemontowane słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz ziemię z wykopów należy wywieźć i zutylizować. Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za utylizację odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w zakresie wskazanych norm /aprobat /specyfikacji technicznych /systemów odniesienia, pod warunkiem spełnienia tych samych lub lepszych właściwości technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania i załączyć dane techniczne, atesty, dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania na drogach publicznych. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:

a) dokumentacji budowlano-wykonawczej,

 

b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 

c) obowiązujących normach i warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z uwzględnieniem poniższych warunków:

 

- przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowane materiały budowlane,

 

- materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami i odbiorami. Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy, a w szczególności: segregowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu. Zakres zamówienia obejmie dodatkowo:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w niezbędnej ilości egzemplarzy,

- wytyczenie geodezyjne

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- w przypadku wystąpienia potrzeby Wykonawca uzyskanie we własnym zakresie zgodę na zajęcie pasa drogowego - koszt zajęcia pasa drogowego należy do wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest:

 1. zapewnić pełne bezpieczeństwo mieszkańcom sąsiednich posesji oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy,
 2. zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd,
 3. zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie,
 4. przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót,
 5. prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za dozór budowy i ochronę mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzeń pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, utrudnienia związane z realizacją zadania.

Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały wynosi minimum 5 lat. Natomiast Zamawiający ma również prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego, a przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca będzie odpowiadał za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

V. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania umowy ustala się następująco:

 • rozpoczęcie: po zawarciu umowy oraz przekazaniu placu budowy,
 • zakończenie realizacji przedmiotu umowy: 16.12.2016 r.

Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy należy rozumieć zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia robót, które zostało potwierdzone wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu (w zależności od potrzeb)

Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną zbliżoną rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia. Jako zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu będącemu przedmiotem zapytania, Zamawiający uznaje jedno zamówienie o łącznej wartości minimum 80.000,00 złotych brutto, dotyczące budowy, przebudowy lub remontu powierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z podbudową –zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów podanych w walucie innej niż PLN, przeliczanie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP na dzień sporządzania oferty.

 1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw europejskich, które nabyły prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane oraz są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - dotyczy osób fizycznych - bądź dysponują osobami przynależnymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia” - „nie spełnia”.

VII. Dokumenty wymagane od wykonawcy (w zależności od potrzeb):

 1. Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.
 2. Kopia uprawnień budowlanych
 3. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

VIII. Kryteria oceny ofert.

Kryteria oceny oferty: cena 100%

IX. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2016r. o godzinie 11.45
 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, oznaczając kopertę  zgodnie z pkt X ppkt 7.
 4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie.
 5. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym ppkt 1 i ppkt 3.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2016r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 303 (Biuro Rozwoju i Inwestycji)

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
 2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
 3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
 6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;
 7. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania;
 8. Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
 9. nazwę i adres Zamawiającego
 10. nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
 11. napis:

Oferta na:

„Przebudowa chodników łączących ulicę B. Tomaszewskiego z drogą osiedlową”

Nie otwierać przed 17.10.2016r. r. godz. 12.00”

 1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4).
 2. Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

XI. Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie:

Wzór umowy zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 1. Na okres obowiązywania umowy tj. na okres wykonywania umowy i okres rękojmi Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady.;
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001 a wnoszone w innej formie należy składać w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411).
 2. Zabezpieczenie należy wnieść w całości przed zawarciem umowy.
 3. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
 • Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) – zgodne z informacjami podanymi w ofercie,
 • Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
 • Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
 • Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 • Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Dodatkowo wniesione zabezpieczenie musi umożliwiać Zamawiającemu zaspokojenie jego roszczeń wynikłych z niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia, bez konieczności występowania na drogę sądową. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie wypłaty do Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać w szczególności:

- czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu uzyskania możliwości żądania wypłaty do Gwaranta( zarówno do Wykonawcy jak i Gwaranta lub Poręczyciela);

- czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku podwójnego jej awizowania;

- 14 dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty;

 • Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności gwarancji lub poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym wystąpienie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powoduje powstanie zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela w stosunku do Zamawiającego i nie może być utożsamiany z terminem, o którym mowa w lit. f).
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XIII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

 1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną na adres: t.grzanka@zdunskawola.pl z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
 2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 4. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli: Lidia Sosnowska tel. 43 825 02 33, Tomasz Grzanka tel. 43 825 02 34

XIV. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania oferta jest dzień otwarcia ofert.

XV. Zastrzeżenia Zamawiającego:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.