Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozeznanie rynku - konserwacja pomieszczeń budynku

Przedmiot:

Rozeznanie rynku - konserwacja pomieszczeń budynku

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
35-111 Rzeszów
ul. Krakowska 11B
tel. +48 26 115 69 80
fax. +48 26 115 69 80
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 Zamawiający:

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy                                                                              
35-111 Rzeszów;  ul. Krakowska 11B

tel.  +48  26 115 69 80

fax. +48  26 115 69 80

 

e-mail: zamowienia_jw4784@wp.pl">zamowienia_jw4784@wp.pl

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach rozpoznania rynku, dla którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) na

wykonanie usługi:  „Konserwacja pomieszczeń budynku nr 1 i budynku nr 3 przy ul. Lwowska 4 i budynku nr 2 przy ul. Lwowska5 na terenie kompleksów wojskowych w Rzeszowie”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymagania dotyczące wykona­nia i odbioru usług związanych z: Konserwacja pomieszczeń bud. nr 1 i bud. nr  3 przy ul. Lwowska 4 i bud. nr 2  przy ul. Lwowska 5 na terenie kompleksów wojskowych w Rzeszowie.

 1. Zakres usługi objętej OPZ.

Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą prac w zakresie związanym z w/w zamówieniem. Zakres robót jest określony w przedmiarze robót.

Proponuje się Wykonawcy zapoznanie  z warunkami i stanem obiektów przed złożeniem oferty.

W pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem budynku i Inspektorem Nadzoru uzgodni kolejność wykonywania prac.

Przy własnej wycenie należy ująć następujący zakres robót (poza innymi elementami kosztorysu wynikającymi z inwentaryzacji po wizji lokalnej).

ROBOTY REMONTOWE BĘDĄ PROWADZONE PRZY CZYNNYM BUDYNKU.

 

ZAKRES  ROBÓT  REMONTOWYCH  BĘDZIE OBEJMOWAŁ NASTĘPUJACE ROBOTY:

 1.  Budynek nr 1 pom. kancelarii:

Podczas wykonywania prac remontowych w budynku będą wykonywane następujące roboty budowlane:

Prace budowlane:

 • wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2,
 • kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2( w oknach zewnętrznych 3 szt. ).

 

 1.   Budynek nr 3 pom. 11:

Podczas wykonywania prac remontowych w budynku będą wykonywane następujące roboty budowlane:

Prace budowlane:

 • rozebranie okładziny ściennej płytek,
 • odbicie tynków wewnętrznych,
 • rozbiórka ściany murowanej w części sanitarnej,
 • wykucie z muru drzwi,
 • demontaż okna,
 • wywóz gruzu na zewnątrz obiektu,
 • montaż nowych ścianek wykonanych z płyt G-K odpornych na zawilgocenie,
 • montaż nowych drzwi,
 • montaż okna,
 • malowanie kraty okiennej,
 • wykonanie izolacji poziomej posadzki ze szlamów elastycznych,
 • gruntowanie ścian, posadzek i sufitów,
 • malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym w miejscach po robotach rozbiórkowych,
 • w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie nawierzchni z płytek terakotowych o wym.30x30 cm,
 • w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie nawierzchni ścian z płytek glazurowanycho wym. 20x25 cm., do wys. 2,05 m
 • w pomieszczeniu socjalnym wykonanie nawierzchni z wykładziny PCV rulonowej,
 • w pomieszczeniu socjalnym wykończenie wykładziny podłogowej listwami z tworzyw sztucznych.

Prace instalacyjne:

 • demontaż rurociągów stalowycho średnicy 15-20 mm ,
 • demontaż podejść odpływowych,
 • wymiana baterii natryskowej i umywalkowej,
 • wymiana ustępu z miską porcelanową „ Kompakt ” ,
 • wymiana umywalki,
 • montaż brodzika natryskowego z kabina ze szkła hartowanego,
 • wymiana wpustu podłogowego,
 • czyszczenie, odtłuszczanie oraz malowanie rurociągów,
 • demontaż oraz montaż grzejnika ściennego,
 • demontaż oraz montaż zaworu grzejnika ściennego.

 

Prace elektryczne:

 • demontaż gniazd wtyczkowych p/t230 V + Z,
 • demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych,
 • demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych,
 • demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego,
 • ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,
 • zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm,
 • przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton -0- zasilanie dodatkowego gniazda podtynkowego 16A 250V AC 2P + PE, IP44,
 • przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie oświetlenia opraw - przewód YDYżo 450/750V 4x 1,5mm2,
 • przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie oświetlenia opraw,
 • gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 Aiprzekroju przewodów do 2.5 mm2, podtynkowe, IP44,
 • oprawy oświetleniowebryzgoodporne strugoodporne przykręcane, TLC 2 x 18W 230V AC, okrągłe, IP54, zapłon ED,
 • montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie - montaż łączników oświetlenia,
 • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar,
 • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny,
 • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy.

2.3.  Budynek nr 2 magazyn izby chorych:

Podczas wykonywania prac remontowych w budynku będą wykonywane następujące roboty budowlane:

Prace budowlane:

 • wykucie z muru krat okiennych, ( parter – 3 szt. )
 • wykucie z muru okna PCV, ( okno wewnętrzne – 1 szt. )
 • wykucie z muru drzwi,
 • rozebranie okładziny ściennej,
 • zamurowanie otworu okiennego wewnętrznego,
 • wykonanie gładzi gipsowych,
 • montaż nowych krat okiennych, ( w oknach zewn.: parter 2 szt., strych 8 szt.,wyłazy dachowe 2 szt. ),
 • montaż nowych drzwi stalowych,
 • malowanie ścian.

UWAGA:

 1. Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do wykonania okien i drzwi winien wykonać pomiarz natury i na tej podstawie wykonać elementy.
 2. Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.
 3. Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy.
 4. Złom pozyskany z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do magazynu SOIw Rzeszowie oraz złoży na wskazanym miejscu.

3.  Wykonanie robót.

Wykonawca robót remontowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, przedmiarem robót i warunkami niniejszej specyfikacji.

Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy powinna prowadzić osoba posiadająca wiedzę
i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót.

Wszyscy pracujący na wysokości pracownicy powinni posiadać aktualne badania wysokościowe.

Szczegóły i parametry urządzeń elektrycznych oraz zakres robót określono
w Opisie przedmiotu zamówienia dla robót elektrycznych – załącznik nr 2 oraz w Przedmiarze robót – załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 1. Zamówienie musi byćzrealizowane w całości do 30.11.2016 roku.
 2. Zakończenie realizacji umowy do 05.12.2016 roku
 3. Przedmiot zamówienia winien być wykonany przy zastosowaniu oryginalnych lub zamiennych równorzędnej jakościczęści zamiennych.
 4. Przed złożeniem oferty Oferent winien zapoznać się ze stanem faktycznym obiektów: osobamiwyznaczonymi do kontaktu z oferentami: Andrzej Bosek, tel. 261 156 980; Robert Szewczyk, tel. 261 156979 lub Krzysztof Mróz, tel. 261 156 324.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Cenę oferty należy skalkulować w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej
  w Załączniku nr 1.
 7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują (261 15 5659) lub drogą elektroniczną e-mail (zamowienia_jw4784@wp.pl">zamowienia_jw4784@wp.pl).
 8. Przygotowanie oferty:
 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
 3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
 4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
 5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
 6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę;
 7. Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.
 1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

            34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie,

            ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów

            Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1)

            do dnia 17.10.2016r. do godz. 11:00.

            Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:

 

„Konserwacja pomieszczeń budynku nr 1 i budynku nr 3 przy ul. Lwowska 4
i budynku nr 2 przy ul. Lwowska 5 na terenie kompleksów wojskowych
w Rzeszowie”

 

 Sprawa nr   RR/638/2016

Nie otwierać przed dniem 17.10.2016 r. godz. 11:00.

 

Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 17.10.2016 r. o godzinie 11:00

 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych poprawnie pod względem merytorycznym na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena

· 100 pkt  

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

                   CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert ważnych

                  CB – zaproponowana cena oferty badanej

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia nie bierze się pod uwagę ofert Wykonawców, którzy:
 •  
 • figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (oświadczenie o wpisie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znajduje się w druku oferty).

 

 1. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:

Na ofertę składają się:

 • Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 1
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 • Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji na dowolnym etapie postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.