Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa przewodu wodociągowego wód surowych

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa przewodu wodociągowego wód surowych

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mstów
ul. 16 Stycznia nr 14
42-244 Mstów
tel.: (34) 3284-005, (34) 3284-068, (34) 3284-149, (34) 3665-503
Województwo: śląskie
Miasto: Mstów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniżej 30 tys. euro

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

Budowa przewodu wodociągowego wód surowych zasilającego "Zalew Tasarki" z istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej na dz. nr 982/8 w miejscowości Wancerzów”.

 

1. Zakres przedmiotu zamówieniem obejmuje:

a) budowę przewodu wodociągowego z rur ciśnieniowych Wavin PEHD Ø125/11,4mm o łącznej długości 522,5m oraz PE-RC Ø125/11,4mm o łącznej długości 103,0 (przewierty sterowane) łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

 

b) włączenie przewodu wodociągowego do istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej na dz.nr 982/8 oraz wykonania wypływu do zalewu.

 

Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

2. Termin realizacji zamówienia

1) Termin rozpoczęcia prac - po podpisaniu umowy

2) Termin zakończenia prac - do 30.11.2016 r.

3. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów ul. 16-go Stycznia , 42-244 Mstów , sekretariat do dnia 17.10.2016r do godz. 1000.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Mstów

ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów

Oferta na „Budowa przewodu wodociągowego wód surowych zasilającego "Zalew Tasarski" z istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej na dz. nr 982/8 w miejscowości Wancerzów”- nr sprawy: IZO.271.38.BSU.2016.TM”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.10.2016 o godz. 1015"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym według załącznika nr 1.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty, która winna obejmować koszt robót budowlano-montażowych uwzględniających zakres przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, zajęcie pasa drogowego itp.) związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

Zaleca się wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2016r o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Mstów ul. 16-go Stycznia 14 , sala konferencyjna.

 

6. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem - cena ofertowa 100 %.

7. Zawarcie umowy.

Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży ofertę z najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

8. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.