Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont drogi do gruntów rolnych o długości 600 mb

Przedmiot:

Remont drogi do gruntów rolnych o długości 600 mb

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Górno
26-008 Górno 169
tel. (+48 41) 302 36 20
fax (+48 41) 302 36 21
e-mail: gmina@gorno.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Górno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8.

Remont drogi do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno

1.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA GÓRNO

Górno 169

26 – 008 Górno

Tel. (41) 30 – 23 – 018, Fax. (41) 30 – 23 – 009

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

Strona www: www.gorno.pl , e-mail: gmina@gorno.pl

Godziny urzędowania:           Poniedziałek, Środa – Piątek 7:30 – 15:00, Wtorek 7:30 – 17:30

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno.

2.2. Zakres robót m.in.:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km na głębokość 30 cm

- Mechaniczne profilowanie skarp i nasypów wraz z ich zagęszczeniem

- Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z ziemi kategorii G1,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

2.3. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego – przedmiar robót. Podany zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, a którego zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych.

2.4. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.

2.5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 1

2.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do maksymalnej dopuszczalnej wartości.

2.7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.8. Termin gwarancji na wykonane roboty (materiały, robocizna) ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru robót od Wykonawcy przedmiotu umowy.

2.9. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać, co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

3. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

5.1 Oferent poda w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie całości zadania. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

5.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

100

6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

7. Warunki udziału w postępowaniu

7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego,

b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

b) posiadają wiedzę i doświadczenie: (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

7.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

e)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

f) została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

9. Miejsce i termin składania ofert:

9.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

9.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący

9.3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Górno do dnia: 18.10.2016 do godz. 08:30 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:

OFERTA

Remont drogi do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno

Termin składania ofert 18.10.2016 godz. 8:30

Nie otwierać przed: 18.10.2016 godz. 8:45

 

w Urzędzie Gminy w Górnie, Górno 169, 26-008 Górno, Sekretariat (I piętro)

9.4. Oferty będą otwierane w dniu 18.10.2016 godz. 08:45 w siedzibie Zamawiającego.

10. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:

Inspektor ds. zamówień publicznych Łukasz Papis, papislukasz@gorno.pl

tel. (41) 30 23 628, fax. (41) 30 23 009       

w godz. pracy Urzędu Gminy w Górnie      

11. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:

11.1 Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),

11.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienie:

a) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym powiększony o okres rękojmi,

b) ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

11.3. Kosztorys ofertowy na postawie załączonych przedmiarów.

12. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.