Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i...

Przedmiot:

Wykonanie usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach ZGM

Data zamieszczenia: 2016-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
tel. 076-853-11-94
tel. kom. 503-016-288
tel. 076-853-11-31
fax. 076-853-11-01
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 600,00 zł
Termin składania ofert: 2016-10-18 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605) na:

Wykonanie usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
 
                
1.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.
2.    Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605).
3.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl  lub osobiści  w siedzibie firmy przy ul Poczdamskiej 1 w Głogowie /pokój nr 211  II piętro/.
4.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach technicznych
Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych – Piotr Furmański, tel. 076-853-11-94,
tel. kom. 503-016-288.
- w sprawach proceduralnych:
   Marta Okła, Sławomir Sadecki  tel. 076-853-11-31, fax.0 76-853-11-01
5.    Opis przedmiotu zamówienia:
5.1    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich w celu sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych zgodnie z wymogami art. 62 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) w budynkach mieszkalnych (wraz z przynależnymi do nich budynkami gospodarczymi), w lokalach użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Głogów.
5.2    Pełny zakres prac oraz wykaz nieruchomości, w których należy wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia określa „Specyfikacja techniczna wykonania usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz lokalach użytkowych” (zał. nr 8 do SIWZ) oraz „Zestawienie budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz lokali użytkowych” (zał. nr 10 do SIWZ)
5.3    Koszt rozplombowania i oplombowania wszelkich urządzeń elektrycznych (w tym urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń przedlicznikowych) ponosi Wykonawca. Ewentualne wyłączenie i załączenie urządzeń elektrycznych przez dostawcę energii elektrycznej również stanowi koszt Wykonawcy. Koszty te powinny zostać ujęty w kalkulacji ceny oferty.
5.4    Za objęcie przeglądem wszystkich obwodów i urządzeń całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5.5    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wzory protokołów z przeglądów
5.6    Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię zlecenia dostawcy energii elektrycznej oplombowania rozplombowanych urządzeń.
5.7    Płatność za przeglądy będzie dotyczyła wyłącznie tych lokali, w których dokonano przeglądu. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za lokale, do których Wykonawca nie dotarł
5.8    Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego dotarcia do lokali objętych zamówieniem, w dwóch różnych terminach. Pierwszy cykl pomiarów powinien odbyć się w godzinach od 7.00 do 15.00, a drugi w godzinach od 15.00 do 22.00. W przypadku nieobecności najemcy/właściciela lokalu podczas pierwszego cyklu, Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia w drzwiach informacji z ewentualnym nr telefonu, pod którym najemca/właściciel uzyska informację na temat przeglądu uzupełniającego.
5.9    Zamawiający wymaga dokonania przeglądów w minimum 80 procent ogółu lokali objętych zamówieniem.
6.    Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2016 r.
7.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 600,00 zł
         słownie: sześćset złotych 00/100
    Warunki oraz formy wniesienia wadium określa Rozdział XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 10.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
10.1.    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3.
10.2.    Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługi odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
10.3.    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonywał minimum 2 usługi odpowiadające swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi w zakresie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych na kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł brutto za każdą wykonaną usługę.
10.4.    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10.5.    Na potwierdzenie spełnienia  warunków Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi pracownikami:
a)    minimum 1 osobą, o której mowa w art. 62 ust. 5 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 994 r. (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), dysponującą świadectwem kwalifikacyjnym „D” upoważniającym do prowadzenia prac kontrolno – pomiarowych, wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia.
b)    minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” wydane na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia,
c)    minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.6.    Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum oferowanej kwoty brutto.
10.7.    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny brutto oferty.
10.8.    Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
11.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12.      Kryterium oceny ofert: Cena - 100%
13.     Oferty należy złożyć do dnia 18.10.2016 r. do godz. 9.00 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2016 r. o godz. 9.10 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
14.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17.   Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
18.    Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami w zakresie budynków Wspólnot Mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.