Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie ogrzewania elektrycznego

Przedmiot:

Wykonanie ogrzewania elektrycznego

Data zamieszczenia: 2016-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie ogrzewania elektrycznego w pokoju nr 1 wraz z zasilaniem, dostawą i montażem grzejnika oraz przeprowadzeniem pomiarów elektrycznych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Barbary 2 m 4 w Szczecinie.

1. Przedmiot zamówienia: szczegółowy zakres prac do wykonania określono w  przedmiarze robót  stanowiącym  załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca zobowiązany będzie, w szczególności do:     
1) dostawy i montażu fabrycznie nowego elektrycznego grzejnika akumulacyjnego,statycznego o mocy regulowanej 2,5- 3,0 kW ;
2) wykonania instalacji zasilania przewodem typu YDYp 3x2,5 mm2 z istniejącej TM i wyprowadzenia  obwodu zasilania grzejników na gniazda wtykowe 10/16A/Z w pobliżu okna;
3) wykonanie robót towarzyszących w tym zakrycia powstałych podczas układania instalacji bruzd zaprawą tynkową, wygładzenia i pomalować w kolorze ścian ;
4) zgłoszenia instalacji do odbioru Zamawiającemu  przed zakryciem robót;
5) po zainstalowaniu grzejnika i położeniu obwodu zasilającego, wykonać próby i pomiary oraz dostarczyć  protokoły z pomiarów;

UWAGA: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty i aprobaty na wbudowane materiały.

2. Termin  –  30  dni  kalendarzowych  od dnia podpisania umowy
     min. okres gwarancji – 24 miesiące

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót i realizacji prac jest inspektor Działu Technicznego ZBiLK Pan Wiktor Magdziński  tel. 91 48 86 322 , ul. Żubrów 1 w Szczecinie.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych  na sieciach i urządzeniach o nap. do 1 kV oraz pomiarów w tym , co najmniej jedną osobą z uprawnieniami kat. D – dozorowymi  lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ww. specjalności oraz  przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016        Nr 290) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Przedmiar robót oraz pozostałe załączniki  można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych)

Termin:
składania ofert -  18. 10. 2016r. do godz. 9:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9. 
Dział Zamówień Publicznych , Beata  Wieczorek tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -     18 .10 . 2016r. o godz. 9 15,Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr 14.

Forma oferty:
a) Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego wzoru), kosztorys  ofertowy, aktualne potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień, aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na wykonanie ogrzewania elektrycznego w pokoju nr 1  wraz z zasilaniem, dostawą i  montażem grzejnika oraz przeprowadzeniem pomiarów elektrycznych w gminnym lokalu mieszkalnym przy        ul. Barbary 2 m 4 w Szczecinie.”
Kryterium oceny oferty:
a)    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b)    Cena ryczałtowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie.
c)    Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy       ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.