Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: DOSTAWA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Przedmiot:

DOSTAWA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Data zamieszczenia: 2016-10-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
26-900 Kozienice
Świerże Górne
tel.: (48) 614-10-24
fax: (48) 614-26-60
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: 1000zł
Termin składania ofert: 2016-10-18 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę osprzętu elektroinstalacyjnego

Dane Zamawiającego

 

ENEA Wytwarzanie

sp. z o.o.

Świerże Górne, 26-900 Kozienice

NIP: 812 00 05 470

REGON: 670908367,

tel.: (48) 614-10-24, fax: (48) 614-26-60, adres internetowy: www.enea.pl

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000536267 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Kapitał zakładowy 2 046 049 500,00 zł, Kapitał wpłacony w całości.

 

Tryb udzielenia zamówienia - Licytacja elektroniczna

 

Do niniejszego zamówienia zgodnie z art. 133 ust. 1 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do niniejszego zamówienia stosuje się natomiast Regulamin Udzielania Zamówień ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015 Zarządu ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z dnia 02.03.2016 r. - wydanie 6. Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej.

 

Termin otwarcia licytacji

 

Termin otwarcia licytacji zostanie określony w zaproszeniu do udziału w licytacji.

 

 • Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. osprzętu elektroinstalacyjnego:

Nr poz.

Nazwa pozycji

J/M

Ilość

Termin dostawy

1

WYŁĄCZNIK COMPACT NSX 250F Z MODUŁEM SILNIKOWYM INX14 MICROLOGIC 2.2M

szt

4

2016-12-30

2

WYŁĄCZNIK COMPACT NSX 160F Z MODUŁEM SILNIKOWYM INX14 MICROLOGIC 2.2M

szt

4

2016-12-30

3

WYŁĄCZNIK COMPACT NSX 400F Z MODUŁEM SILNIKOWYM INX14 MICROLOGIC 2.2M

szt

3

2016-12-30

4

2 STYKI SYGNALIZACJI POŁOŻENIA (WSKAZANIE POZYCJI PRZYŁĄCZONEJ/ROZŁĄCZONEJ) LV429287 SCHNEIDER

szt

50

2016-12-30

 1. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
 2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 • Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.
  1. Wymagania formalne:
   1. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl
   2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój login, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia).
   3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji.

 

 1. Wymagania techniczne:

Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyżej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyżej, z zainstalowaną jedną z wyżej wymienionych przeglądarek lub równoważną, podłączony do sieci Internet.

 

 • Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

 

 1. Licytacja elektroniczna na dostawę „osprzętu elektroinstalacyjnego” będzie licytacją jednoetapową. Termin zamknięcia licytacji upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.
 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje

od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

 1. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.
 2. Kryterium złożonych ofert jest cena.
 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty netto, wyrażoną w złotych.
 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.
 5. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
 6. Zamawiający dla przedmiotu zamówienia określił następującą kwotę wywoławczą:
  1. kwota netto: 73 000,00 zł, (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące)
 7. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który do zamknięcia licytacji zaoferował najniższą cenę netto.
 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed udzieleniem zamówienia wypełni Formularz cenowy, stanowiący (Załącznik nr 3) do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego ceny jednostkowej netto oraz wartości netto przedmiotu zamówienia w złotych polskich. Suma wartości oferowanego przedmiotu zamówienia, tzn. wartość przedmiotu zamówienia netto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

 

 • Minimalna wysokość postąpienia w dół:

 

 1.    1 000,00 zł, (słownie złotych: jeden tysiąc)

 

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

 

18-10-2016r. do godz. 10:00

VI  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
  1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 do ogłoszenia) i dokumentów określonych poniżej.
 2. Wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone w pkt. VI zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej i do składania ofert.
 3. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr faksu lub adres e-mail.

 

VII Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. VI, Wykonawcy składają wypełnione:

 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór dostępny na stronie
  http://www.enea.pl w zakładce przetargi niepubliczne),
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór dostępny na stronie http://www.enea.pl w zakładce przetargi niepubliczne).

VIII Dokumenty złożone na okoliczność potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

 1. Aktualny odpis z właściwego Rejestru (stwierdzający podstawę funkcjonowania w obrocie prawno-gospodarczym) i ewentualnie stosowne pełnomocnictwa do podpisania Oferty.
 2. Odpis NIP.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami i podatkami.
 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami.
 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Dokumenty opisane w pkt. 8.1. muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji albo składania ofert.

Dokumenty opisane w pkt. 8.3., 8.4. muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji albo składania ofert.

WADIUM

 

Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi wnieść wadium przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w wysokości:

 • zł  (słownie złotych: jeden tysiąc).

Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostaje wykluczony z postępowania.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Wykonawca może wnieść wadium w nw. formach:

 •  
 • poręczeniach bankowych,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 j.t. z późniejszymi zmianami).

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto: Nr: 78 1020 1026 0000 1402 0238 9799.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zwrot wadium

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli zajdzie jedna z nw. okoliczności:

 • upłynął termin związania Ofertą,
 • zawarto umowę w sprawie Zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego jej wykonania (jeżeli jest wymagane),
 • Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
 • na wniosek Wykonawcy, który wycofał Wniosek przed upływem terminu składania ofert lub którego Wniosek został odrzucony.

Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana (wygrał licytację):

 • odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Ofercie,
 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
 • zawarcie Umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

60 dni od daty zakończenia licytacji

X. Termin wykonania zamówienia:

 

   Do dnia 30-12-2016r.

 

XI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia

Nie dotyczy

XII Adres strony internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu/opis przedmiotu zamówienia

http://www.enea.pl w zakładce zamówienia niepubliczne

XIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zamówienia.

Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra

 1. Warunki dostawy:
  1. Oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia, roszczenia te przejmuje Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
  2. Termin dostawy: do dnia 30-12-2016r.
  3. Dostawa do magazynu ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych, na koszt i ryzyko Wykonawcy w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy (Wz lub List Przewozowy), na którym należy umieścić nr zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
  4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 21 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
  5. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i daty wpływu do Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej obowiązkowo w swej treści nr zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
  6. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w pkt. X Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% łącznej wartości brutto zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
  7. Zakazuje się - pod rygorem nieważności - dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z podpisanej umowy lub udzielonego zamówienia na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
  8. Cena skalkulowana jest w PLN, na bazie formuły handlowej DAP ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, według INCOTERMS 2010, tzn. Wykonawca ponosi koszty i ryzyko związane ze sprowadzeniem towaru do siedziby Zamawiającego. Ubezpieczenie Dostaw podczas transportu do miejsca przeznaczenia leży po stronie Wykonawcy.
  9. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia do realizacji niezwłocznie potwierdzi pisemnie (faksem).

XIV Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania

 1. CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę netto licytowanego przedmiotu zamówienia.
 2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów:
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informację itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną.
  2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości.
  3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Zbigniew Szewc tel.48 614 10 17, fax. 48 614 26 60, e-mail: szewc@enea.pl">zbigniew.szewc@enea.pl

 1. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.enea.pl w zakładce przetargi niepubliczne
 2. Adres strony na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl
 3. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII i VIII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór dostępny na stronie http://www.enea.pl w zakładce przetargi niepubliczne. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  2. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczonego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem.
  3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
  4. Koperta musi być zaadresowana i opisana w następujący sposób:

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne, 26-900 Kozienice,

 „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę osprzętu elektroinstalacyjnego”,
znak: RZP-SZ.2110.30.2016 - nie otwierać przed 18-10-2016r. g. 11:30

 1. Wnioski należy złożyć w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 6 w Budynku Archiwum Zakładowego (mieszczącego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (można tego dokonać osobiście przez posłańca, pełnomocnika bądź też przez pocztę) nie później niż do godz. 10:00 czasu polskiego w dniu 18-10-2016r.
 2. Wnioski dostarczone po terminie wyznaczonym do składania wniosków nie będą rozpatrywane nawet, jeśli spóźnienie nie powstało z winy Wykonawcy i będą zwracane bez otwierania.
 3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Upływa 18-10-2016r. o godz. 10:00

 1. Termin zamkniecia licytacji elektronicznej

Termin zamknięcia licytacji upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, wprowadzić zmiany do treści ogłoszenia. W przypadku ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej, treść takich zmian będzie zamieszczona również na stronie internetowej pod ogłoszeniem o licytacji elektronicznej i takie zmiany będą wiążące.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym przypadku, jeżeli leży to w interesie Zamawiającego - bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.