Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Ul.Podleśna 1
13-300 Mszanowo
Tel. 056 47 26 300
Fax. 056 47 26 305
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Mszanowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

            Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mszanowie”

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm długości 155,00 mb, na działkach ewidencyjnych nr 742/2, 760/29, położonychw miejscowości Mszanowo, obręb geodezyjny Bratian.
 2. Zadanie obejmuje:
 • prace geodezyjne,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm długości 155,00 mb, na działkach ewidencyjnych nr 742/2, 760/29, położonychw miejscowości Mszanowo, obręb geodezyjny Bratian,
 • prace wykonywane zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem budowlanym, zatwierdzonym pozwoleniem na budowę Nr 317/2015 z dnia 25.11.2015 r.
 1. Zakres terenów objętych zadaniem określa:
 • załącznik nr 4 – Sieć K.S. Mszanowo 3 PZT Rys nr 3,
 • załącznik nr 5 – opis techniczny K.S. Mszanowo,
 • załącznik nr 6 – tabela równoważności K.S. Mszanowo,
 • załącznik nr 7 – specyfikacje techniczne,
 • załącznik nr 8 – profile Rys. nr 10,
 • załącznik nr 9 – przedmiar robót,
 1. Zakres zleconych prac wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (odcinki sieci na działkach nr 742/2, 760/29, odcinek SI-S1-S2-S3-S4.
 2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.
 1. Dodatkowe wymagania:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że dysponują osobą która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
 • Zamawiający wymaga by kierownik budowy posiadał aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz by należał do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • dysponowanie osobą/ami która będzie pełniła funkcję kierownika budowy należy udokumentować składając wykaz osób zgodnie ze wzorem „Wykaz osób” stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przez osoby wskazane w załączniku.
 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 %, zadeklarowanej ceny ofertowej (brutto).
 • Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 •  
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • w formach wymienionych w ust. 2, pkt 2 ppkt a, tiret od „2)” do „5)” musi być wystawione na Gminę Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).

 • Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
 • Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
 • 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznana przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 • 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady
 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 19.12.2016 r.
 2. Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
 3. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (polegającą na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów liczby jednostek przedmiarowych robót oraz cen jednostkowych robót podstawowych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) opracowany na podstawie załączonego do zapytania ofertowego przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 9.
 4. Zamawiający informuje, że:
 1. zgodnie z § 5 ust. 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, analizie poddane zostają dwie najkorzystniejsze oferty spośród złożonych ofert.
 2. zgodnie z § 5 ust. 8 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

II. Sposób złożenia oferty

 1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
 2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 4. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia
 5. Oferta może być złożona:
 1. w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, Mszanowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
 2. faxem na numer 56 4726305
 3. e-mailem (zeskanowana oferta z podpisem) na adres zamowienia@gminanml.pl.
 1. Na kopercie/faksie/ w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 

Oferta cenowa na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mszanowie”

B. Widźgowska.

 

 1. Termin składania ofert: do dnia17 listopada 2016 r. do godz. 10:00.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 8. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub. po terminie określonym w pkt 8 nie będą rozpatrywane.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Beata Widźgowska – tel. 56 4726317, fax – 56-4726305, e-mail: zamowienia@gminanml.pl
 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże do Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zaproszenie do podpisania umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.