Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana kotła gazowego atmosferycznego na kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny (c.o. i cwu)...

Przedmiot:

Wymiana kotła gazowego atmosferycznego na kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny (c.o. i cwu) wraz z dostawą, podłączeniem do instalacji oraz montażem wkładu powietrzno-spalinowego w przewodzie kominowym

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 30 000 EURO
 

Wymiana  kotła gazowego atmosferycznego na kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny (c.o. i cwu) wraz z dostawą, podłączeniem do instalacji oraz montażem wkładu powietrzno-spalinowego w przewodzie kominowym lokalu mieszkalnego nr 3 przy  ul. Ks. Dąbrówki 24a w Szczecinie. 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016r     
      Min. okres gwarancji  -  24 miesiące

2. Przedmiot zamówienia: zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
1. demontaż istniejącego pieca ;
2. dostawa i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 kW wraz z podłączeniem do instalacji gazowej oraz  wodnej;
3. montaż wkładu powietrzno-spalinowego w kanale kominowym ;
4. wykonanie robót towarzyszących oraz  wywóz  i  utylizacja odpadów;
5. zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp, zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie prac
    w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców;
6.  uruchomienie kotła gazowego z regulacją parametrów pracy przez autoryzowany serwis  z  wpisem do karty gwarancyjnej;
7.  wykonanie prób szczelności instalacji ;
8.  dostarczenie  zamawiającemu : atestów i certyfikatów na wbudowane  materiały,  protokołów  z prób i sprawdzeń oraz 
     rekontroli  kominiarskiej, kart   gwarancyjnych;
9.  udzielenie najemcom lokalu instrukcji w zakresie prawidłowej obsługi kotła.

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia i udostępnienia lokalu jest: Pan  Tadeusz Frankowski
     tel. 91 4216 714,
Dział Techniczny ZBiLK  ul. Żubrów 1 w  Szczecinie.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu może brać udział wykonawca który wykaże , że posiada albo dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. Nr 290) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Przedmiar robót oraz pozostałe załączniki można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych). 
  
Termin :
składania ofert -   17 .11.2016r.do godz. 10:00  , Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.
Dział Zamówień Publicznych  Beata Wieczorek  tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -   17.11.2016r. o godz.   10:15  , Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 14.
 
Forma oferty:
a) Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego wzoru), kosztorys  ofertowy, aktualne potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień wskazanych w ust. 4 ogłoszenia oraz  aktualne  zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
b)  Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na wymianę  kotła gazowego atmosferycznego na kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny (c.o. i cwu) wraz z dostawą, podłączeniem do instalacji oraz montażem wkładu powietrzno-spalinowego w przewodzie kominowym lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Ks. Dąbrówki 24a  w Szczecinie. ”
Kryterium oceny oferty:
a)    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b)    Cena ryczałtowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie – kosztorysu ofertowego.
c)    Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.