Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbiórka budynku gospodarczego

Przedmiot:

Rozbiórka budynku gospodarczego

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Osoba do kontaktu:
Anna Streicher, tel. 91 42 43 438
e-mail: streicher@zbilk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-17 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Juliusza Słowackiego 5 w Szczecinie zlokalizowanego na działce nr 7/32 z obrębu 1010. 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: rozbiórkę budynku gospodarczego o pow. zabudowy 36,80m2, pow. użytkowej 26,30m2 i kubaturze 103m3 wraz z udokumentowanym wywozem i utylizacją odpadów budowlanych oraz sporządzenie i dostarczenie  mapy geodezyjnej w formacie  SIP GEO-INFO 7 wraz ze zmianą danych ewidencyjnych , potwierdzone przez MODGiK w Szczecinie.
Roboty rozbiórkowe oraz wszelkie prace pomocnicze należy wykonać zgodnie z zakresem zawartym w przedmiarze robót , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie rozbiórki oraz  pozwoleniem na rozbiórkę  Decyzja nr 1243/16 z dnia 16.09.2016r stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji  przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego należy kierować do przedstawiciela  Zamawiającego wskazanego w ust. 3.
Uwaga : dojazd do miejsca rozbiórki jest ograniczony przez bramę wjazdową budynku nr 5.

2. Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2016r.
    min. okres gwarancji -  24 miesiące  

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest : Pani  Anna Streicher tel. 91 42  43 438, streicher@zbilk.szczecin.pl Dz. Techniczny ZBiLK ul. Żubrów 1 Szczecin.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności , przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 jt.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Przedmiar robót, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt rozbiórki oraz  pozwoleniem na rozbiórkę  oraz pozostałe załączniki dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl) albo odebrać w pokoju nr 9, przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr 91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).  
5. Terminy :
składania ofert -   17 .11.2016r. do godz.  9:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.  Dział Zamówień Publicznych,   Beata Wieczorek tel. 91 48 86 – 347 .
otwarcia ofert -     17 .11 .2016r. o godz.   9 :15 , Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr  14.

6.  Forma oferty
1) Na ofertę składa się: oferta cenowa  (wg załączonego poniżej wzoru),  kosztorys  ofertowy, aktualna kopia  posiadanych uprawnień i aktualne zaświadczenie  o  przynależności  do właściwej   izby gospodarczej .
2) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ” oferta na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Juliusza Słowackiego 5 w Szczecinie zlokalizowanego na działce nr 7/32 z obrębu 1010. ”
Kryterium oceny :
a)    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b)    Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonej specyfikacji i kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę  w oparciu  o przedmiar  robót .
c)    Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 )

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.