Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku

Przedmiot:

Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Okólna 37
87-100 Toruń

Osoba do kontaktu:
Tomasz TOMICKI, fax: 261 433 660
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-17 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKU NR 4 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 1531 PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIU.
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
2.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do zapytania cenowego),
2.2. przedmiar robót (załącznik nr 2 do zapytania cenowego) oraz
2.3. projekt umowy (załącznik nr 3 do zapytania cenowego).
3. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych) do wymienionych w przedmiarze robót i STWiOR. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany poniżej.
Opis sposobu obliczania ceny
5.1. Cena to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U poz. 915).
5.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty stawki podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty brutto jest ceną netto powiększoną o należny podatek VAT. Cena oferty netto jest wynikiem sumy cen wszystkich pozycji robót netto.
5.3. Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kalkulacji kosztorysowej robót, sporządzonej w oparciu o przekazany im przedmiar robót (załącznik nr 2 do zapytania cenowego) jako sumę iloczynów ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT. Tak obliczona cena stanowić będzie podstawę oceny i porównania ofert.

5.4. Podstawą obliczenia ceny za przedmiotową robotę jest przedmiar robót wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
5.5. Cena oferty musi obejmować wszelkie składniki kosztowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym m.in.:
5.5.1. koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów podstawowych i pomocniczych, dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu na plac budowy, koszty użycia sprzętu budowlanego i środków transportu, montażu i demontażu na placu budowy itp.);
5.5.2. koszty ogólne budowy (personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego, koszty zużycia materiałów i narzędzi, koszty bhp, ubezpieczenia, uporządkowania terenu budowy oraz wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem przedmiotowych robót zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi);
5.5.3. ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę (ryzyko obciążające Wykonawcę, kalkulowany zysk, wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem zamówienia, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych).
5.6. Wykonawca ustalając cenę realizacji zamówienia winien uwzględnić potrącenie kosztów pozyskanych ze sprzedaży złomu zgodnie z przedmiarem robót.
5.7. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze robót tego nie podano, Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej oraz projektu umowy.
5.8. Jeżeli w opisie przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych, związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. wykonania, montażu i demontażu deskowań czy innych prac pomocniczych na placu budowy), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozłożone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.
5.9. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do przedmiaru robót, zmieniać kolejności pozycji lub ich opisu. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono pewnych robót, a znajdują się one w innej dokumentacji dotyczącej tego zamówienia (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), to wycena kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym.
5.10. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
5.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.12. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy).
5.13. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy z poniższym zastrzeżeniem:
5.13.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:
5.13.1.1. zmiany (zmniejszenia) zakresu zamówienia, wynikającej z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji robót;
5.13.1.2. konieczności wykonania robót zamiennych;
5.13.1.3. zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikającego z rzeczywistych obmiarów.
5.14. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
5.14.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314);
5.14.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
5.15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5.16. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
II MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Miejsce realizacji zamówienia: bud nr 4, kompleks wojskowy przy ul. Dworcowej w Inowrocławiu.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 2 dni od daty podpisania umowy.
3. Maksymalny termin realizacji robót: 20.12.2016r.
III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2.2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na wartość zgodną z ceną przedstawioną w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia.
IV FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym: ZD/180/WOG/16/A.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
87 – 100 Toruń ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11).
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2016 r. o godzinie 11.30 – dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.
6. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 17.11.2016 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 97.
7. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez ich otwierania.
8. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.
V OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. Jedynym kryterium wyboru jest jej cena brutto.
2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.
VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny (zaokrąglonej w dół do pełnych setek zł.).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP 08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu, należy zdeponować w kasie 12 WOG, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 900 do 1400 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 2.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy.
VII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:
1.1. Kopii uprawnień oraz aktualnego dokumentu przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dla osoby wskazanej przez Wykonawcę i ustanowionej jako kierownika robót.
1.2. Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
VIII OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Tomasz TOMICKI.
Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej za pośrednictwem faksu: 261 433 660.
Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.
IX O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych.
X Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.
Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.