Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa i montaż (2 szt.) drzwi do budynku

Przedmiot:

Dostawa i montaż (2 szt.) drzwi do budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica

Osoba do kontaktu:
Ryszard Grzywaczewski, tel. (82) 591-21-52, 724 44 10 10
Województwo: lubelskie
Miasto: Sosnowica
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-18 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Gmina Sosnowica zaprasza do składania ofert na dostawa i montaż 2 szt. drzwi do budynku administrowanego przez Gminę Sosnowica zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 4 w Sosnowicy

II. Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wejściowych (zewnętrznych ) szt.1 oraz drzwi wewnętrznych aluminiowych szt.1 do budynku administrowanego przez Gminę Sosnowica zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 4 w Sosnowicy, pow. Parczewski.

Drzwi maja spełniać następujące wymagania:

- Drzwi wejściowe zewnętrzne z naświetlem górnym - dwuskrzydłowe aluminiowe (aluminium ciepłe), część dolna płyta, część górna szyba wzmacniana. Naświetle górne na całej szerokości drzwi z szybą zwykłą, skrzydło główne prawe , szer. min. 90,0 cm otwierane na zewnątrz, drzwi wyposażone w dwa zamki z min. trzema kluczami i samozamykacz. Otwór o wymiarach wys. 246 cm, szer. 125 cm w ramach zadania Wykonawca dostosuje do minimalnej szerokości drzwi dwuskrzydłowych z zachowaniem szerokości skrzydła głównego 90 cm, przy czym maksymalna szerokość otworu nie może przekraczać 135 cm. Kolor drzwi ciemny brąz.

- Drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe, lewe, część dolna płyta, część górna szyba wzmacniana, bez naświetla górnego. Szerokość skrzydła 90 cm , drzwi wyposażone będą w min. jeden zamek z trzema kluczami. Istniejący otwór o szer. 116 cm i wys. 237 cm Wykonawca dostosuje do standardowej wysokości drzwi bez naświetla górnego i do szerokości przy skrzydle 90 cm. kolor drzwi jasny brąz.

Proponuje się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin i pomiarów w budynku gdzie będą montowane drzwi.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

 2. Posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej do wykonania zamówienia

 3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Ryszard Grzywaczewski, tel. (82) 591-21-52, lub 724 44 10 10

VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

4. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.

5. Ofertę należy złożyć:

a) pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica lub

b) osobiście w siedzibie Gminy - Urząd Gminy Sosnowica pokój nr 9 (sekretariat)

6. Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2016 r. o godz. 15.30.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria oceny ofert.

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową na wykonanie przedmiotu zamówienia (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

IX. Wynik postępowania.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.