Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych...

Przedmiot:

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach wspólnot mieszkaniowych

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-87-101, 73-87-102
fax: (095) 73-87-100
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-23 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ADM nr 2 – Oddział ZGM
zaprasza do składania ofert na wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych
sanitarnych w zasobach wspólnot mieszkaniowych w rejonie ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Przedmiot usług obejmuje wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług
konserwacyjnych sanitarnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 2 w
Gorzowie Wlkp. wg szczegółowo wymienionego zakresu usług opisanych w specyfikacji technicznej
i przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia .
W ramach realizacji wykonywanych usług Wykonawca obowiązany będzie również:
· pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy,
· bezzwłocznie reagować na zgłaszane awarie na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie
awarii najdalej do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a następnie jej usunięcie w ciągu 12 godzin.
Naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia,
po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.
W ramach realizacji usług Wykonawca:
1) prowadzić będzie rejestr zgłoszeń awarii i usterek z adnotacją o terminie i sposobie ich usunięcia ,
2) zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji 1 x dziennie (godz. 7:00 - 8:00) w celu uzgodnienia bieżących
potrzeb Zamawiającego ,
3) zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji usług , zapewnić personel posiadający odpowiednie
przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem uprawnienia, jak również wszelkie materiały
i sprzęt itp. niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami PHB i P-Pożarowych.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
Termin realizacji usług: od dnia 01.12.2016r. do dnia 30.11.2017r. z możliwością przedłużenia
terminu do wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Okres gwarancji: - 24 miesiące .
Sporządzenie oferty cenowej:
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji szczegółowej na podstawie załączonego
kosztorysu ślepego oraz zbiorcze zestawienia materiałów i sprzętu (odpowiednie pliki do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl).
W ofercie należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu
ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych.
Sposób rozliczenia usług:
Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa
szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów
zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów i sprzętu podanych w ofercie.
Kalkulacja stawki roboczogodziny uwzględnia koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.
W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały
średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen
na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez
Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
Rozliczenie wykonywanych usług nastąpi w sposób następujący: niezwłocznie po wykonaniu zleceń, ale nie później
niż do 05-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano zlecenie, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kosztorysy zamienne, które Zamawiający zweryfikuje w ciągu 7 dni od ich złożenia (lecz nie później
niż do 15-go dnia kolejnego miesiąca) i w tym czasie dokona odbioru robót (wspólnie z Wykonawcą).
W przypadku usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności Inspektora Technicznego, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przedłużenia okresu weryfikacji rozliczenia złożonych kosztorysów o czas nieobecności Inspektora ,
lecz nie dłużej niż o 1 miesiąc od złożenia kosztorysów.
Warunki płatności: - do 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej oddzielnie na każdą ze
wspólnot.
Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 23.11.2016r. do godz. 9:30 ( ofertę należy
złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie).
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 23.11.2016r. o godz.10:00 , w siedzibie ZGM
w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek nr 3 w obecności Kierownika Administracji.
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
· aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji
kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia .

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.