Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana (12 szt.) stolarki okiennej na I piętrze w budynku

Przedmiot:

Wymiana (12 szt.) stolarki okiennej na I piętrze w budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 447242311, fax: 447244359
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-18 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

W imieniu Gminy - Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapraszam do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta  w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzonym Zarządzeniem nr 337/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 września 2016 r., którego przedmiotem jest:

„Wymiana stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim”

1. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres oraz termin realizacji.

1) Wymiana stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim”.
2) Zakres zamówienia:

-    zakup dostawa i montaż okien PCV w kolorze białym, 5 – komorowe o profilu zaokrąglonym np. typu SALAMANDER z szybą podwójną, okna rozwierne i uchylno rozwierne – w ilości 12 szt. ( zgodnie z załączonym schematem),
-    demontaż drewnianej stolarki wraz z parapetami zewnętrznymi,
-    zakup dostawa i  montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym      ( łącznie 16 mb długości i 35 cm szerokości),
-    wywóz materiałów z demontażu na składowisko odpadów,
-    naprawa tynków poprzez szpachlowanie i malowanie wnęk okiennych.

3)        Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy i specyfikacja techniczna
4)        Termin realizacji zamówienia – do dnia 16 grudnia 2016 r.
5)        Gwarancja na Wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 lata.
6)        Zamawiający zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej na terenie wykonywania prac po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

7)    Zamawiający, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 dopuszcza zastosowanie materiałów             lub urządzeń równoważnych. Jako równoważne zamawiający będzie uznawał materiały                   i urządzenia posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze             niż materiały i urządzenia, które zastępują. Przed wbudowaniem lub montażem materiałów i urządzeń równoważnych, zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić i uzyskać zgodę zamawiającego.


2.     Warunki udziału w postępowaniu.
    
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Sposób oceny:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

2) Sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Sposób oceny:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Sposób oceny:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 

2.     Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.


3.     Pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców w ofercie:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy– załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
3) Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika).

 

4.     Dodatkowe informacje do wiadomości wykonawców.

1) Za wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty w języku polskim w formie pisemnej.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta (wszystkie dokumenty i oświadczenia) winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie            z wpisem do właściwego rejestru lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy.
5) W przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do składanej oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
6) Formularze i oświadczenia powinny zostać wypełnione, podpisane i dołączone do oferty.
7) Dokumenty załączane do oferty mogą mieć formę oryginału lub kopii.
8) W przypadku załączenia kopii dokumentu niezbędne jest potwierdzenie ich za zgodność                  z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.
9) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
14) Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
15) Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być przez wykonawcę przygotowane i oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
16) Wykonawca nie może wycofać oferty wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.
17) Oferty wycofane zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po upływie terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu.
18) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić ogłoszenie
o zamówieniu lub zapytanie ofertowe. O dokonanej zmianie zamawiający niezwłocznie informuje na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie o zamówieniu,                              a w przypadku zapytania ofertowego wykonawców, którym je przekazano.
19) Procedura opisana w pkt 18 dotyczy również odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych na pytania zadane w trakcie postępowania.
20) Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany, udzielonych odpowiedzi lub wyjaśnień niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o co najmniej 2 dni.
21) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.
22) Zamawiający udziela wyjaśnień albo pozostawia wniosek bez rozpoznania kiedy wpłynie do Zamawiającego na 3 dni przed  upływem terminu składania ofert.


5.     Podmioty występujące wspólnie.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Zamawiający, nie będzie traktował wspólników spółki cywilnej jako konsorcjum. Stąd                           w przypadku spółki cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/ uchwały wspólników regulującej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają wszyscy wspólnicy                       w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.
3) Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum, zobowiązani są, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania, oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, określenie zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
5) Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę.
6) Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7) Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
8) Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich NIP i REGON. Powyższe informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do reprezentowania wykonawcy.

 

6.     Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7.     Podwykonawstwo.

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, co do kluczowych części zamówienia.
3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz może wskazać nazwę podwykonawcy.
4) Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa będą możliwe po zawarciu umowy i na warunkach w niej określonych.
5) Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi zamawiającemu umowę z podwykonawcą.


8.     Opis sposobu porozumiewania się.

1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,               z wyłączeniem składania ofert.
2) Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji  przy użyciu komunikacji elektronicznej przesyłając informację zwrotną.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 przez wykonawcę, uznaje się, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej wykonawcy w zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
4) Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami, w godzinach pracy urzędu                            od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 są: w zakresie przedmiotu zamówienia: Magdalena Chachuła, Andrzej Pawlik (44) 724-23-11 wew. 258/267; adres: e-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl, fax 48 (44) 724-43-59.
5) W treści korespondencji kierowanej do zamawiającego należy podawać numer postępowania lub nazwę.

9.     Sposób rozliczeń.

1) Za dostarczenie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
2) Cena całkowita wskazana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia. W cenie oferty zostały uwzględnione w szczególności wszystkie należności z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. koszty dostawy do siedziby zamawiającego i rozładunku we wskazane miejsce przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z określeniem całkowitej ceny oferty.
4) Płatność nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2016 r. od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.
5) Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy potwierdzający ilość             i rodzaj dostarczonego towaru oraz prawidłową i zgodną z wymaganiami zamawiającego realizację przedmiotu zamówienia.
6) Należność zostanie uregulowana na nr konta wskazany w ofercie.
7) Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest rachunek zamawiającego.
8) Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, odbioru i zapłaty wynagrodzenia określa wzór umowy.

10.    Sposób oceny ofert.

1) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
2) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli do złożenia                      w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                 w złożonych ofertach.
4) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5) W toku oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także może wezwać do uzupełnienia w szczególności pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6) Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt 7.
7) Przed  dokonaniem przez zamawiającego wyboru oferty, dopuszcza się możliwość negocjowania
z wykonawcą, obniżenia  wynagrodzenia w celu uzyskania możliwie jak najniższej ceny.
8) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
9) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert,
b) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert,
c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) zawiera inny sposób wykonania zamówienia, niż ten, który został opisany przez zamawiającego w zamówieniu lub zaproszeniu.
10) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wyrządzili szkodę zamawiającemu lub wykonali wcześniejsze zamówienia nienależycie,
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.


11.     Kryteria, jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej

1)    Kryteriami oceny ofert są:
            -  CENA OFERTY – znaczenie 100%
2)    Punktacja ofert dokonana będzie według następujących zasad:

Nazwa kryterium
Waga [%]
Znaczenie
pkt
Sposób oceny spełnienia kryterium
C – Cena oferty
C – 100%
1% = 1 pkt

Cena najniższa z badanych
Ilość punktów = ---------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty brutto

C – ilość punktów
100 – znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów przyznana w ramach kryterium nie przekroczy 100 punktów.

3)    Punkty będą przydzielone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4)    Zamawiający porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.


12.     Rażąco niska cena.

1) W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących zaproponowanej ceny.
2) Dokonując analizy złożonych wyjaśnień zamawiający będzie miał w szczególności na uwadze możliwość uzyskania przez wykonawcę osiągnięcia zysku, rozwiązania techniczne                                    i funkcjonalne, metody realizacji, koszty materiałowe, koszty personelu.
3) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie wykazują możliwości wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

13.     Termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie. Nie dopuszcza się składania ofert            w formie elektronicznej.
2) Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Nie otwierać przed: 18-11-2016 r.  godz. 11:10 – Wymiana stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55                      w Tomaszowie Mazowieckim”
3) Koperta może zawierać oznaczenie wykonawcy.
4) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz.                ul. POW 10/16 pok. 12 budynek A (kancelaria) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia                  18-11-2016 r.  o godz. 1100 (decyduje data wpływu do zamawiającego).
5) Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
6) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 22 budynek A – sala obrad, w dniu                 18-11-2016 r. o godz. 1110.
7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda nazwę zamówienia, kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ilość założonych ofert, a następnie otworzy oferty                i poda nazwy wykonawców, ceny ofert.


14.     Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

15.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


16.     Rozstrzygnięcie postępowania:

1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o ofercie najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, planowanym terminie zawarcia umowy.
2) O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy:
        -    ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed             upływem terminu składania ofert,
    -    złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3) Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 zamieszczane są siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału                  w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.


17.    Unieważnienie postępowania:

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej ważnej oferty – w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.


18.    Informacja o środkach ochrony prawnej.

1) Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany.
2) Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia.
3) Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność                       z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4) Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
6) W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu.


19.    Zawarcie umowy.

1) Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż  2 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty.


20.    Postanowienia umowne.

1) Wszelkie postanowienia umowne zawarte są w załączniku do ogłoszenia.
2) W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.