Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych lub...

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych lub sufitowych, inwerterowych typu „Split” w opcji – chłodzenie

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
fax: 22 474 41 57
e-mail: andrzej.murawski@plk-sa.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-22 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych lub sufitowych, inwerterowych typu „Split” w opcji – chłodzenie, do jednostek wykonawczych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze
Formuła realizacji    Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia    Dostawy
Okres związania ofertą    
przez okres    60 dni
Składanie ofert częściowych    Odznaczone
Składanie ofert wariantowych    Odznaczone
Warunki    W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych lub sufitowych, inwerterowych typu „Split” w opcji – chłodzenie, do jednostek wykonawczych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty) -
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej -
- Zestawienie cenowe (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego), -
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego) -
- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia -
- Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje personelem posiadającym certyfikaty, uprawniające do wykonywania instalacji urządzeń (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego) - Zgodnie z Rozdziałem 5. art. 20 Ustawy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”, z dnia 15.05.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 881)
Informacje o wadium    Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych lub sufitowych, inwerterowych typu „Split” w opcji – chłodzenie, do jednostek wykonawczych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert    Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych lub sufitowych, inwerterowych typu „Split” w opcji – chłodzenie, do jednostek wykonawczych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert/wniosków    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei,
ul. Chmielna 73A, 00-801 Warszawa, V piętro - sekretariat
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)    2016-11-22 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków    Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego
Termin otwarcia ofert/wniosków    2016-11-22 10:00
Miejsce realizacji zamówienia    Zgodnie z Warunkami Zamówienia
Termin wykonania zamówienia    Od dnia podpisania Umowy do dnia: 27.12.2016r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej    Odznaczone
Umowa ramowa    Odznaczone
Dynamiczny system zakupów    Odznaczone

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.