Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Pileckiego 122
02-781 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Maria Flisiak, tel. 022 334-62-56, e-mail: m.flisiak@ucsir.pl
Marcin Zieliński, tel. 785 -501-556, e-mail: m.zielinski@ucsir.pl
Monika Szlęzak, Krzysztof Naporowski, tel. 022 334 62 45
e-mail: przetargi@ucsir.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-21 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji(Zamawiający), z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie: konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2017 r., pełnienia dyżuru elektryka podczas imprez, przeglądu kompensatorów mocy biernej”, z uwzględnieniem poniższych wymagań.

I. Przedmiot zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) konserwacji instalacji elektrycznej w obiektach UCSIR,
b) pełnieniu dyżuru elektryka podczas imprez,
c) wykonaniu przeglądu kompensatorów mocy biernej,
1.2 Obiekty objęte zakresem usługi:
a) Arena Ursynów – ul. Pileckiego 122,
b) Arena Usynów część „K” (Arena Active Club) – ul. Pileckiego 122,
c) Zespół Obiektów Sportowych (ZOS) „Hirszfelda” – ul. Hirszfelda 11  oraz
ul. Hirszfelda 1A (Korty),
d) ZOS „Hawajska” – ul. Dereniowa 48,
e) ZOS „Koncertowa” – ul. Koncertowa 4,
f) Aqua Relaks” ZOS Moczydło – ul. Pod Strzechą 3
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w  załączniku nr 1 oraz 1a wykaz urządzeń do zapytania ofertowego.
II. Informacje dodatkowe:
II.1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcom.
II.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową na wykonanie usługi we wszystkich obiektach UCSiR.
II.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
II.5. Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy.
II.6.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3.
III. Termin realizacji usługi:
III.1. Usługa będzie realizowana w okresie: 01.01.2017-31.12.2017 r.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą która posiada:
1.1.a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2003r. Nr 89 poz. 828), świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji „E, i dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
1.1.b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać (złożyć wykaz wraz z referencjami)  że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał (tj. zakończył): co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach będących basenami publicznymi oraz halach sportowych, w tym jedna usługa dotycząca konserwacji elektrycznych świadczona w obiektach basenowych i jedna usługa świadczona w hali sportowej, z której każda trwała co najmniej jeden rok,
3) oraz wykaz co najmniej 1 usługi świadczonej w zakresie pełnienia dyżuru nad prawidłowością działania instalacji elektrycznych świadczonych podczas imprez masowych.
IV.2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania usługi, którą okaże Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
V. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
V.1. wykaz w którym wykonawca wykaże że wykonał,  co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach będących basenami publicznymi oraz halach sportowych, w tym 1 usługa dotycząca konserwacji instalacji elektrycznej świadczona w obiekcie  basenowym i 1 usługa świadczona w hali sportowej z  których każda trwała co najmniej rok. Do wykazu należy dołączyć dokumenty np. referencje, potwierdzające należyte wykonanie usługi.
V.2.  oraz wykaz co najmniej 1 usługi świadczonej w zakresie pełnienia dyżuru nad prawidłowością działania instalacji elektrycznych świadczonych podczas imprez masowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty np. referencje, potwierdzające należyte wykonanie usługi.
V.3. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
V.4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje(kopie, scan) osób biorących udział w realizacji zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2003r. Nr 89 poz. 828), świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji „E, i dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
V.5. dokumenty rejestracyjne firmy.
V.6. Z treści powyższych dokumentów musi jednoznacznie wynikać że warunki wymienione zostały spełnione.
V.7. Niespełnienie tych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty .
VI.1. Oferta przygotowana przez Wykonawcę powinna spełnić następujące warunki :
VI.1.1. Ofertę należy złożyć według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami o których mowa w pkt. V.
VI.1.2. Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (przez osobę lub osoby) upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla charakteru organizacyjnego firmy wykonawcy.
VI.1.3. Podpisy osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść oferty i świadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej.
VII. Kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.:
VII.1.  Ocenie będą podlegały oferty Wykonawców których oferty nie zostały odrzucone.
VII.2.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługi określone w opisie przedmiotu zamówienia świadczone w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (suma wszystkich ZADAŃ NR 1- 3),
VII.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
VIII. Formalności po wyborze oferty:
VIII.1. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
VIII.2. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
VIII.3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać na maila.: dokument potwierdzający aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
IX. Miejsce i termin sposobu złożenia oferty:
IX.1. W przypadku zainteresowania  ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 21.11.2016 do godziny 12:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.
lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (Sekretariat),
lub za pośrednictwem faksu na nr: 022 334-62-12,
IX.2. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:
Pani Maria Flisiak tel.: 022 334-62-56, m.flisiak@ucsir.pl
Pan Marcin Zieliński tel. 785 -501-556 m.zielinski@ucsir.pl
IX.3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych jest:
Monika Szlęzak, Krzysztof Naporowski tel.: 022 334 62 45, przetargi@ucsir.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.