Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
02-798, Warszawa
telefon - +48226554000
faks - +48226433997
www.metro.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości:dla zadania nr 1 – 5.000,00 zł,dla zadania nr 2 – 8.000,00 zł.2. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie wnosi wadium w wy
Termin składania ofert: 2016-11-22 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego
Numer referencyjny: EH.25.00107.2016.S.P.MAKR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego w podziale na dwa zadania: 1) serwis i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych na pierwszej linii Metra Warszawskiego od STP Kabaty do stacji A23 „Młociny”, 2) serwis i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych na drugiej linii Metra Warszawskiego od stacji C09 „Rondo Daszyńskiego” do stacji C15 „Dworzec Wileński”.

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że: a) dot. zadania nr 1: posiada certyfikaty autoryzacji firm Carrier i Toshiba, b) dot. zadania nr 2: posiada certyfikat autoryzacji firmy Mitsubishi, c) dot. zadań nr 1 i 2: posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2001 w dziedzinie chłodnictwa, d) dot. zadań nr 1 i 2: posiada certyfikat dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 r. poz. 881) powinien „posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych”; e) dot. zadań nr 1 i 2: posiada certyfikat dla personelu (o którym mowa w art. 20 ww. ustawy) dla min. 1 osoby wykonującej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 4 powyższej ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że: a) dot. zadania nr 1: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia w zakresie serwisu, montażu i naprawy minimum 200 urządzeń chłodniczych firmy Carrier lub Toshiba, przedkładając wraz z Ofertą wypełniony wykaz usług. b) dot. zadania nr 2: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia w zakresie serwisu, montażu i naprawy minimum 200 urządzeń chłodniczych, przedkładając wraz z Ofertą wypełniony wykaz usług. Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie zamówienia, które zostaną poparte dokumentem (np. referencje, ostateczny protokół odbioru przedmiotu umowy), potwierdzającym, że zlecone prace zostały wykonane z należytą starannością. W dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia ujętego w wykazie, winien znaleźć się zakres prac, terminy wykonania oraz wartość umowy - jako potwierdzenie, że przedstawiony dokument dotyczy konkretnej pozycji z wykazu. c) dot. zadań nr 1 i 2: dysponuje częściami zapasowymi lub ma bezpośredni dostęp do części zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Do oferty należy załączyć oświadczenie o dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi danej firmy (Carrier, Toshiba, Mitsubishi). d) dot. zadań nr 1 i 2: dysponuje min. 6 agregatami przenośnymi schładzającymi o mocy min. 12 kW w celu zabezpieczenia na czas naprawy pomieszczeń sterowania ruchem przed wzrostem temperatury, e) dot. zadań nr 1 i 2: dysponuje min. 6 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji do prowadzenia prac eksploatacyjnych do 1kV, f) dot. zadań nr 1 i 2: dysponuje min. 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji do prowadzenia prac w zakresie dozoru i eksploatacji dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca składający ofertę na oba zadania musi udokumentować spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w lit. c)-f) na każde zadanie. Przykład: w przypadku warunku, o którym mowa w lit. d), Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował 6 osobami o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji usług objętych zadaniem nr 1 i 6 takimi osobami do realizacji usług objętych zadaniem nr 2, tj. czyli łącznie 12 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne do prowadzenia prac eksploatacyjnych do 1 kV. Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednego zadania te same osoby spełniały jednocześnie warunki określone w ppkt e)-f) łącznie. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierający zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.3) SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.3) SIWP. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w terminie do 5 dni, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu/ów, o którym/ych mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu/ów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca wskazuje dokładnie: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w terminie do 5 dni, dokumentów: A) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w sekcji III.1.1, a) dokumenty potwierdzające, posiadanie certyfikatów określonych w lit. a)-e) 2) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w sekcji III.1.3, lit. a) i/lub b): a) wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem 5 do SIWP, b) dowody potwierdzające należyte wykonanie usług opisanych w lit a) i/lub b). Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych, lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w sekcji III.1.3, lit. c): a) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu częściami zamiennymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWP, 4) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w sekcji III.1.3, lit. d): a) wykaz narzędzi zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWP, 5) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w sekcji III.1.3, lit. e), f): a) wykaz osób wraz z załączonymi do niego świadectwami kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWP, b) dokumenty potwierdzające, posiadanie uprawnień określonych w sekcji III.1.3, lit. e), f). B) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca składa również: 1) zobowiązanie podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 5.3 SIWP; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 4 do SIWP), złożone przez te podmioty; 3) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie wskazanym w lit. B), złożone dla tych podmiotów. D) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca składa również: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 4 do SIWP), złożone przez tych podwykonawców; 2) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie wskazanym w lit. B), złożone dla tych podwykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości: dla zadania nr 1 – 5.000,00 zł, dla zadania nr 2 – 8.000,00 zł. 2. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie wnosi wadium w wysokości będącej sumą wysokości wadium dla wszystkich zadań, na które składa ofertę. 3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu (należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. 4. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 359). 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginalne przed złożeniem oferty oraz przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A, pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż wpłata gotówki na konto Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena wykonania przedmiotu zamówienia 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty - w następującym zakresie i w następujących warunkach: 1) zmiana terminów określonych w Umowie, w niżej wymienionych przypadkach: - wystąpienia siły wyższej; - przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; - zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia lub sposób wykonywania przedmiotu zamówienia; - opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy zachowania należytej staranności; - opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikłych z winy Zamawiającego lub innych wykonawców, za które Wykonawca przedmiotu zamówienia nie ponosi odpowiedzialności; 2) zmiana Umowy w przypadku ograniczenia środków budżetowych na realizację zamówienia; 3) zmiana Umowy w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego; 4) zmiana ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); 5) zmiana Umowy w związku ze stwierdzeniem wad nie nadających się do usunięcia; 6) zmiana Umowy w związku z oznaczeniem danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy; 7) zmiana Umowy w związku z wystąpieniem siły wyższej; 8) zmiana Umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych; 9) zmiana Umowy w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych; 10) zmiana Umowy w związku ze zmianą formy lub terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w pkt 2. Przedmiotowy protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:serwis i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych na pierwszej linii Metra Warszawskiego od STP Kabaty do stacji A23 „Młociny”
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena wykonania przedmiotu zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwis i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych na drugiej linii Metra Warszawskiego od stacji C09 „Rondo Daszyńskiego” do stacji C15 „Dworzec Wileński.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena wykonania przedmiotu zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.