Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Bieżące utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych - trzy zadania

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych - trzy zadania

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Sadowa 6A
95-100, Zgierz
telefon - +48422888100
faks - +48427190816
www.powiat.zgierz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - trzy zadania
Numer referencyjny: ZP.272.29.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącego utrzymania pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego polegającego na świadczeniu następujących prac: 1) wynajmie koparko – ładowarki wraz z obsługą operatorską; 2) wykonaniu drobnych napraw ciągów pieszych; 3) usuwaniu z pasa drogowego żywych lub martwych zwierząt oraz wywozie i utylizacji zwierząt martwych; 4) usuwaniu wiatrołomów; 5) wykonaniu pomiarów natężenia ruchu; 6) oczyszczaniu studni chłonnych i kratek deszczowych; 7) usuwaniu wód opadowych z dróg powiatowych; 8) sporządzaniu projektu stałej organizacji ruchu,; 9) usuwaniu drzew; 10) frezowaniu pni; 11) wynajmie podnośnika wraz z obsługą operatorską; 12) wynajmie walca drogowego wraz z obsługą operatorską; 13) wymianie balustrady na moście lub przepuście; 14) transporcie materiału z drogi powiatowej, szczegółowy opis elementów prac oraz usług przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: 1) Zadanie Nr 1 – Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew; 2) Zadania Nr 2 - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Zgierz oraz gminy Ozorków; 3) Zadania Nr 3 – Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno. 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w opisie prac i usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ oraz odrębnie dla każdego zadania przedmiary w: 1) Zadanie nr 1- załącznik nr 7 do SIWZ; 2) Zadanie nr 2 - załącznik nr 8 do SIWZ; 3) Zadanie nr 3 - załącznik nr 9 do SIWZ 4. Bieżące utrzymanie dróg obejmuje teren Powiatu Zgierskiego szczegółowy opis podziału terenu na zadania zawierają: 1) Wykaz dróg zadanie nr 1 - załącznik nr 10 do SIWZ; 2) Wykaz dróg zadanie nr 2 – załącznik nr 11 do SIWZ; 3) Wykaz dróg zadanie nr 3 – załącznik nr 12 do SIWZ; 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż i bhp, przepisami prawa techniczno- budowlanego oraz zgodnie z procedurą postępowania z dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w katastrofach drogowych na terenie Powiatu Zgierskiego - załącznik nr 13 oraz 13A do SIWZ. 6. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze i zabezpieczenie prac, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie. 7. Wykonawca na koszt własny zobowiązany będzie do wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz ponosić będzie koszty zmiany organizacji ruchu, oznakowana tymczasowego oraz jego utrzymanie i demontaż. 8. Prace o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ pkt: 3) usunięcie z pasa drogowego żywych lub martwych zwierząt oraz wywóz i utylizacja zwierząt martwych, 4) usuwanie wiatrołomów, 6) oczyszczanie studni chłonnych i kratek deszczowych, 7) usuwanie wód opadowych, mogą zostać zlecone do realizacji również w godzinach nocnych. Maksymalny czas w jakim Wykonawca zobowiązuje się podjąć prace, o których mowa powyżej wynosi 4 godziny zegarowe od momentu otrzymania zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas reakcji dłuższy niż 4 godziny zegarowe zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 9. TERMIN REALIZACJI - czas w jakim Wykonawca zobowiązuje się podjąć prace, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ określonych w punktach 3,4,6,7 od momentu otrzymania zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIII SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. 10. Wykonawca zobowiązany będzie prace o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ określonych w punktach: 1)usługa –praca koparki, 2) drobne naprawy ciągów pieszych, 9) usunięcie drzewa, 10) frezowanie pnia, 11) usługa – praca podnośnika, 12) usługa –praca walca drogowego, 13) wymiana balustrady na mości lub przepuście, 14) transport materiału z drogi powiatowej, wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia poszczególnego zadania do realizacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany będzie prace o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ pkt: 8) sporządzanie projektu stałej organizacji ruchu, wykonać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zadania do realizacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany będzie prace o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ pkt: 5) pomiar natężenia ruchu, wykonać w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zadania do realizacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 13. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze i zabezpieczenie prac, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie. 14. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części/ zadań 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części/zadań zamówienia. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zgodnie z art. 24aa Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 18. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień z art. 67 ust 1 pkt. 6. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia: z art. 67 ust. 1 pkt. 6: 1) Polegające na powtórzeniu następujących prac: a) wynajmie koparko – ładowarki wraz z obsługą operatorską; b) wykonaniu drobnych napraw ciągów pieszych; c) usuwaniu z pasa drogowego żywych lub martwych zwierząt oraz wywozie i utylizacji zwierząt martwych; d) usuwaniu wiatrołomów; e) wykonaniu pomiarów natężenia ruchu; f) oczyszczaniu studni chłonnych i kratek deszczowych; g) usuwaniu wód opadowych z dróg powiatowych; h) sporządzaniu projektu stałej organizacji ruchu,; i) usuwaniu drzew; j) frezowaniu pni; k) wynajmie podnośnika wraz z obsługą operatorską; l) wynajmie walca drogowego wraz z obsługą operatorską; m) wymianie balustrady na moście lub przepuście; n) transporcie materiału z drogi powiatowej 2) Wielkość zamówienia nie przekroczy 45% wartości zamówienia podstawowego, 3) W przypadku, gdy wykorzystane zostaną środki finansowe z umowy podstawowej, w celu ciągłości zamówienia zostanie zawarta umowa na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6. 19. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w ramach każdego z zadań: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Roboty brukarskie - Opis czynności: rozebranie asortymentu brukarskiego (m.in. kostka betonowa, krawężnik, obrzeże, itp.), wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy, wykonanie ław z oporem pod krawężnik, zagęszczenie podbudów, ustawienie asortymentu brukarskiego (m.in. kostka betonowa, krawężnik, obrzeże, itp.), wraz z wykonaniem docinek; b) Usługa – praca koparki i walca - Opis czynności: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, zagęszczenie podłoża; c) Odwodnienie pasa drogowego - Opis czynności: mechaniczne oczyszczenie przepustu, wpustów ściekowych, itp. Wuko, ręczne oczyszczenie przepustu, wpustów ściekowych, itp., usunięcie wód opadowych z pasa drogowego; d) Usunięcie zwierząt z pasa drogowego - Opis czynności: usunięcie zwierzęcia z pasa drogowego; e) Usunięcie wiatrołomu, drzewa i frezowanie pni - Opis czynności: oznakowanie miejsca robót, usunięcie drzewa, pocięcie przewróconego drzewa na mniejsze kawałki, usunięcie kawałków drzewa wstrzymujących ruch drogowy z jezdni, ścięcie pozostałości drzewa, frezowanie pnia, wywiezienie drzewa z pasa drogowego, sprzątnięcie miejsca robót, usunięcie tymczasowego oznakowania; f) Pomiar natężenia ruchu (w tym. na przejeździe PKP) - Opis czynności: sporządzenie pomiaru natężenia ruchu w wyznaczonym miejscu, opracowanie wyników, przekazanie opracowanych wyników Zamawiającemu; g) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu - Opis czynności: sporządzenie projektu, uzgodnienie projektu (KPP w Zgierzu oraz Zarządca/y drogi), zatwierdzenie organizacji ruchu, przekazanie projektu stałej organizacji ruchu Zamawiającemu; h) Usługa praca podnośnika - Opis czynności: przyjazd podnośnika na miejsce robót, sterowanie koszem podnośnika, odjazd z miejsca robót; i) Wymiana balustrady / konstrukcji metalowej na moście lub przepuście - Opis czynności: oznakowanie miejsca robót, demontaż starej / zniszczonej / uszkodzonej balustrady, montaż nowej balustrady, usunięcie tymczasowego oznakowania. j) Transport materiału z drogi powiatowej - Opis czynności: przyjazd na drogę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, załadunek materiału, transport materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego w tym do siedziby Zamawiającego, rozładunek, w tym użycie HDS-u. 2) Wykonawca zobowiązany jest, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) 3) Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 19 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę oraz w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego. 4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 19 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli. 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 19 pkt 4 , za każde zdarzenie podwykonawcy 20. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt. 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt. 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 23. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233253-7
Dodatkowe kody CPV:45510000-5, 45520000-8, 77211400-6, 90600000-3, 90000000-7, 71322000-1, 45233141-2, 60100000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 482009.21
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 18. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień z art. 67 ust 1 pkt. 6. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia: z art. 67 ust. 1 pkt. 6: 1) Polegające na powtórzeniu robót budowlanych tego samego rodzaju, jak w zamówieniu podstawowym. 2) Wielkość zamówienia nie przekroczy 45% wartości zamówienia podstawowego, 3) W przypadku, gdy wykorzystane zostaną środki finansowe z umowy podstawowej, w celu ciągłości zamówienia zostanie zawarta umowa na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 r.; 2) zakończenie - z chwilą wyczerpania łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez Wykonawcę;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez Wykonawcę;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez Wykonawcę;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 2: 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się. 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. 7. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców oddzielnie składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2. Wykonawcy przedstawiają pełnomocnictwo osoby wyznaczonej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. PODMIOTY TRZECIE, PODWYKONAWCY 12. Zgodnie z art. 22a. ust 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. 13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 2 pkt 1–9. 14. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w ust 2 pkt. 1–9, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 Ustawy. 15. Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 16. Jeżeli podmiot trzeci lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 15, składa dokumenty w formie, o której mowa niniejszym dziale w ust. 3,4,5,6. 17. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust 2, ust 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 18. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin Realizacji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; d) zmiana w zakresie cen jednostkowych może nastąpić tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2) zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy, proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja techniczna, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia koncepcję zamienną zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Koncepcja zamienna wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym zmiany te nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty oraz nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót budowlanych, jednie w przypadku, którego przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania tj. w przypadku: a) przedłużenie procedury przetargowej; b) nieprzewidziane zmiany stanu prawnego; c) uwarunkowania społeczne protesty, listy, petycje itp.; d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości; e) konieczność uzgodnień z gestorami sieci, f) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach; g) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; h) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z niezaplanowanymi wcześniej, a równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 4) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o których mowa poniżej: a) temperatura gruntu niższa niż +5° C; b) ciągłe opady śniegu, utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe; c) śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe; d) opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe; e) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wstrzymanie realizacji robót budowlanych. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej zawierać musi uzasadnienie oraz dowody zaistnienia okoliczności pogodowych mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy, w szczególności ogólnodostępne mapy pogodowe, dokumentację fotograficzną itp. oraz zawierać zestawienie elementów robót budowlanych, których Wykonawca nie może wykonać ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zasadność wniosku Wykonawcy musi być każdorazowo potwierdzona przez inspektora nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego; f) do terminu wykonania umowy, określonego zapisami umownymi nie będzie zaliczany okres przerwy w jej realizacji spowodowany wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 4 pkt a) – d). 5) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku: a) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty. b) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w przypadku gdy powyższe zapisy nie są zawarte w umowie pierwotnej: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; 3) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie Nr 1 – Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w opisie prac i usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ oraz odrębnie dla każdego zadania przedmiary : Zadanie nr 1- załącznik nr 7 do SIWZ; Bieżące utrzymanie dróg obejmuje teren Powiatu Zgierskiego szczegółowy opis podziału terenu na zadania zawierają Wykaz dróg zadanie nr 1 - załącznik nr 10 do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7, 45510000-5, 45520000-8, 77211400-6, 90600000-3, 90000000-7, 71322000-1, 45233141-2, 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 128413.93
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin Realizacji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zadania Nr 2 - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Zgierz oraz gminy Ozorków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w opisie prac i usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ oraz odrębnie dla każdego zadania przedmiary Zadanie nr 2 - załącznik nr 8 do SIWZ Bieżące utrzymanie dróg obejmuje teren Powiatu Zgierskiego szczegółowy opis podziału terenu na zadania zawierają Wykaz dróg zadanie nr 2 – załącznik nr 11 do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7, 45510000-5, 45520000-8, 77211400-6, 90600000-3, 90000000-7, 71322000-1, 45233141-2, 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 184171.13
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin Realizacji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zadania Nr 3 – Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w opisie prac i usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ oraz odrębnie dla każdego zadania przedmiary Zadanie nr 3 - załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Bieżące utrzymanie dróg obejmuje teren Powiatu Zgierskiego szczegółowy opis podziału terenu na zadania zawierają Wykaz dróg zadanie nr 3 – załącznik nr 12 do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7, 45510000-5, 45520000-8, 77211400-6, 90600000-3, 90000000-7, 71322000-1, 45233141-2, 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 169424.15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin Realizacji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.