Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont pomieszczeń w budynkach: - przetarcie istniejących tynków cem.-wap.; - wykonanie...

Przedmiot:

Remont pomieszczeń w budynkach: - przetarcie istniejących tynków cem.-wap.; - wykonanie tynków wykonywanych maszynowo; - wymiana dwóch okien drewnianych na nowe PCV; - wykonanie nowych lamperii...

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
21-400, Łuków
telefon - 257 989 074
faks - 257 989 074
www.spzoz.lukow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynkach SPZOZ w Łukowie
Numer referencyjny: 26/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach SPZOZ w Łukowie: Zadanie nr 1 - Remont pomieszczeń w budynku odpadów medycznych SPZOZ w Łukowie, ul. Dr. Rogalińskiego 3; Zadanie nr 2 - Remont pomieszczenia gabinetu szczepień ochronnych w budynku ośrodka zdrowia w Jedlance, Jedlanka ul. Warszawska 17; Zadanie nr 3 - Remont łazienki na III piętrze w budynku oddziału rehabilitacyjnego, ul. Dr. Rogalińskiego 3; Zadanie nr 4 - Remont pomieszczenia szatni dla personelu oddziału reumatologicznego, ul. Dr. Rogalińskiego 3; Zadanie nr 5 - Remont traktu porodowego w budynku B2 SPZOZ w Łukowie, ul. Dr. Rogalińskiego 3; Zadanie nr 6 - Remont oddziału neonatologii w budynku SPZOZ w Łukowie, ul. Dr. Rogalińskiego 3; Zadanie nr 7 - Remont pomieszczeń: punkt szczepień, gabinet przygotowawczy dla dzieci, pokój socjalny, pokój socjalny dla ratowników medycznych w POZ Stoczek Łukowski. 3. W zakres prac remontowych wchodzą następujące roboty budowlane: Zadanie nr 1 - REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODPADÓW MEDYCZNYCH - przetarcie istniejących tynków cem.-wap.; - wykonanie tynków wykonywanych maszynowo; - wymianę dwóch okien drewnianych na nowe PCV; - wykonanie nowych lamperii z farby olejnej z dwukrotnym poszpachlowaniem na wysokość 2,1m; - wykonanie obudowy z blachy trapezowej mini fiali od sufitu komory chłodniczej odpadów do stropodachu; - wykonanie sufitu podwieszanego z blachy trapezowej minifali; - malowanie ścian; - przełożenie osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z zatynkowaniem przewodów; - przełożenie armatury sanitarnej wraz z zatynkowaniem rur instalacyjnych; - inne wyszczególnione w niniejszym kosztorysie. Zadanie nr 2 - REMONT POMIESZCZENIA GABINETU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W JEDLANCE - rozbiórka ścianki działowej przy wejściu o dł. 0,44m i wys. 2,8m; - wymiana z powiększeniem drzwi wejściowych do pomieszczenia gabinetu szczepień; - odbicie i uzupełnienie oraz przetarcie istniejących tynków cem-wap; - montaż nakładki PCV na parapet; - wykonanie nowych lamperii z farby olejnej z dwukrotnym poszpachlowaniem na wysokość 2,0m; - malowanie ścian i sufitu; - wykonanie nowej posadzki z wykładziny homogenicznej PCV wraz z wyrównaniem podłogi płytami OSB 20mm; - wykonane wentylacji grawitacyjnej w poszczególnych pomieszczeniach parteru za pomocą kanałów typu 'Z"; - wykonane nowej instalacji elektrycznej w gab. Szczepień; - wymiana osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z zatynkowaniem przewodów; - wymiana umywalek z półpostumentem, ukryciem w ścianach odpływów kanalizacyjnych; - wymiana podgrzewaczy wody z baterią w pom. gab. szczepień i pom. socjalnym; - wymiana dozowników na mydło i płyn dezynfekujący; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót. Zadanie nr 3 - REMONT ŁAZIENKI NA II PIĘTRZE W BUDYNKU ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO - rozbiórka oblicowań ściennych glazurowanych; - rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych; - demontaż armatury sanitarnej; - demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego; - wykonanie prysznica dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie odpływu liniowego w posadzce, zamontowaniu specjalnego uchwytu ze składanym krzesełkiem dla niepełnosprawnych; - wykonaniu robót instalacji sanitarnych - wykonanie odprowadzania ścieków do sąsiedniego pionu kanalizacyjnego, wykonanie zasilania baterii w zimną i ciepłą wodę, montaż baterii natryskowej wraz z prysznicem oraz zasłoną prysznicową; - wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych; - wykonanie nowej posadzki z płytek terakotowych z wykonaniem spadków do odpływu liniowego; - malowanie ścian; - przełożenie osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z wykonaniem nowej oprawy oświetleniowej nad prysznicem oraz nowych łączników i gniazd instalacyjnych poza zasięgiem wody z prysznica; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót. Zadanie nr 4 - REMONT POMIESZCZENIA SZATNI DLA PERSONELU ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO - wydzielenie pomieszczenia rozdzielni nn ściankami z gazobetonu gr. 12cm; - odbicie i uzupełnienie oraz przetarcie istniejących tynków cem.-wap.; - wykonanie nowych tynków na nowych ściankach; - wymianę dwóch okien drewnianych na nowe PCV; - montaż drzwi ppoż EI60; - wykonanie nowych lamperii z farby olejnej z dwukrotnym poszpachlowaniem na wysokość 1,6m; - wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych wraz z obsypką ścian żwirem frakcjonowanym; - malowanie ścian i sufitu; - przełożenie osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z zatynkowaniem przewodów; - montaż nowej czujki ppoż w nowym pomieszczeniu rozdz. nn; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót. Zadanie nr 5 - REMONT TRAKTU PORODOWEGO W BUDYNKU B2 SPZOZ W ŁUKOWIE - roboty rozbiórkowe, demontażowe; - tynkowanie; - malowanie; - roboty związane z uzupełnieniem posadzek; - roboty instalacyjne; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót. Zadanie nr 6 - REMONT ODDZIAŁU NEONANTOLOGII W BUDYNKU SPZOZ W ŁUKOWIE - tynkowanie – uzupełnienia; - gładzie gipsowe; - wymalowania z farb wysokogatunkowych dedykowanych do pomieszczeń służby zdrowia; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót. Zadanie nr 7 - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W STOCZKU ŁUKOWSKIM wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w następujących pomieszczeniach : - Pokój socjalny ratowników medycznych, - Pokój wypoczynku ratowników medycznych, - Pomieszczenie gospodarcze, - Punkt szczepień, - Gabinet przygotowań dla dzieci, - Pokój socjalny dla pracowników przychodni.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:45330000-9, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62423.19
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/01/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający wymaga dokumentu wymienionego w pkt 4 Wykazu wymaganych dokumentów, które powinien posiadać wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu oraz ponadto: 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w prawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Do oferty należy załączyć: 9. Oświadczenie w zakresie wskazanym w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty wymagane z ofertą: 2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ); 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku: a. zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia, niezbędnych do realizacji zamówienia, a skutkujących koniecznością przesunięcia terminu realizacji zamówienia, b. wystąpienia siły wyższej skutkującej koniecznością przesunięcia terminu realizacji zamówienia, c. konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy, gdy jej terminowe zakończenie przez Wykonawcę jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, d. zmiany przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Remont pomieszczeń w budynku odpadów medycznych SPZOZ w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- przetarcie istniejących tynków cem.-wap.; - wykonanie tynków wykonywanych maszynowo; - wymianę dwóch okien drewnianych na nowe PCV; - wykonanie nowych lamperii z farby olejnej z dwukrotnym poszpachlowaniem na wysokość 2,1m; - wykonanie obudowy z blachy trapezowej mini fiali od sufitu komory chłodniczej odpadów do stropodachu; - wykonanie sufitu podwieszanego z blachy trapezowej minifali; - malowanie ścian; - przełożenie osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z zatynkowaniem przewodów; - przełożenie armatury sanitarnej wraz z zatynkowaniem rur instalacyjnych; - inne wyszczególnione w niniejszym kosztorysie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6022.34
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Remont pomieszczenia gabinetu szczepień ochronnych w budynku ośrodka zdrowia w Jedlance
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- rozbiórka ścianki działowej przy wejściu o dł. 0,44m i wys. 2,8m; - wymiana z powiększeniem drzwi wejściowych do pomieszczenia gabinetu szczepień; - odbicie i uzupełnienie oraz przetarcie istniejących tynków cem-wap; - montaż nakładki PCV na parapet; - wykonanie nowych lamperii z farby olejnej z dwukrotnym poszpachlowaniem na wysokość 2,0m; - malowanie ścian i sufitu; - wykonanie nowej posadzki z wykładziny homogenicznej PCV wraz z wyrównaniem podłogi płytami OSB 20mm; - wykonane wentylacji grawitacyjnej w poszczególnych pomieszczeniach parteru za pomocą kanałów typu 'Z"; - wykonane nowej instalacji elektrycznej w gab. Szczepień; - wymiana osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z zatynkowaniem przewodów; - wymiana umywalek z półpostumentem, ukryciem w ścianach odpływów kanalizacyjnych; - wymiana podgrzewaczy wody z baterią w pom. gab. szczepień i pom. socjalnym; - wymiana dozowników na mydło i płyn dezynfekujący; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11813.47
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Remont łazienki na III piętrze w budynku oddziału rehabilitacyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- rozbiórka oblicowań ściennych glazurowanych; - rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych; - demontaż armatury sanitarnej; - demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego; - wykonanie prysznica dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie odpływu liniowego w posadzce, zamontowaniu specjalnego uchwytu ze składanym krzesełkiem dla niepełnosprawnych; - wykonaniu robót instalacji sanitarnych - wykonanie odprowadzania ścieków do sąsiedniego pionu kanalizacyjnego, wykonanie zasilania baterii w zimną i ciepłą wodę, montaż baterii natryskowej wraz z prysznicem oraz zasłoną prysznicową; - wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych; - wykonanie nowej posadzki z płytek terakotowych z wykonaniem spadków do odpływu liniowego; - malowanie ścian; - przełożenie osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z wykonaniem nowej oprawy oświetleniowej nad prysznicem oraz nowych łączników i gniazd instalacyjnych poza zasięgiem wody z prysznica; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7260.39
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Remont pomieszczenia szatni dla personelu oddziału reumatologicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wydzielenie pomieszczenia rozdzielni nn ściankami z gazobetonu gr. 12cm; - odbicie i uzupełnienie oraz przetarcie istniejących tynków cem.-wap.; - wykonanie nowych tynków na nowych ściankach; - wymianę dwóch okien drewnianych na nowe PCV; - montaż drzwi ppoż EI60; - wykonanie nowych lamperii z farby olejnej z dwukrotnym poszpachlowaniem na wysokość 1,6m; - wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych wraz z obsypką ścian żwirem frakcjonowanym; - malowanie ścian i sufitu; - przełożenie osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z zatynkowaniem przewodów; - montaż nowej czujki ppoż w nowym pomieszczeniu rozdz. nn; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13276.80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Remont traktu porodowego w budynku B2 SPZOZ w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- roboty rozbiórkowe, demontażowe; - tynkowanie; - malowanie; - roboty związane z uzupełnieniem posadzek; - roboty instalacyjne; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10811.51
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Remont traktu porodowego w budynku B2 SPZOZ w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- tynkowanie – uzupełnienia; - gładzie gipsowe; - wymalowania z farb wysokogatunkowych dedykowanych do pomieszczeń służby zdrowia; - inne wyszczególnione w przedmiarze robót
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9133.28
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Remont pomieszczeń: punkt szczepień, gabinet przygotowawczy dla dzieci, pokój socjalny, pokój socjalny dla ratowników medycznych w POZ Stoczek Łukowski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w następujących pomieszczeniach : - Pokój socjalny ratowników medycznych, - Pokój wypoczynku ratowników medycznych, - Pomieszczenie gospodarcze, - Punkt szczepień, - Gabinet przygotowań dla dzieci, - Pokój socjalny dla pracowników przychodni.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4105.40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Długość okresu gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.