Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz obsługa budowli...

Przedmiot:

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz obsługa budowli piętrzących na rzekach

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
ul. Solna 14
91-423, Łódź
telefon - 42 235 48 00
faks - 42 235 48 11
www.bip.melioracja.lodzkie.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 1.Zamawiający ustala wadium dla niżej wymienionych części zamówienia (zadań) w wysokości: - część (zadanie) 1, nr zadania: DZ/331/57/11/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. ''JOACHIMÓW - ZIEMIARY'' - 1 800,00 zł,- część (zadan
Termin składania ofert: 2016-11-29 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
Numer referencyjny: DZ/331/ 57/ 2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych z zakresu utrzymania i obsługi zbiorników wodnych oraz obsługi budowli piętrzących na rzekach pow. zgierskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

II.5) Główny kod CPV: 45244000-9
Dodatkowe kody CPV:45246400-7, 71355000-1, 35121700-5, 71314100-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2c do siwz), złożone przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: - wypełniony formularz ofertowy, odpowiedni do oferowanej części zamówienia, wg wzorów stanowiących Załączniki nr 4.1-4.11 do siwz, - wypełniony kosztorys ofertowy, odpowiedni do oferowanej części zamówienia, wg wzorów stanowiących Załącznik nr 3 do siwz, - dokumenty potwierdzające wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz), zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale X siwz, - pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) - jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty i załączników do oferty nie wynika bezpośrednio z wpisów dokonanych we właściwych rejestrach oraz w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty w imieniu właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), mocodawcy (wykonawcy) podpisuje inna osoba. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII siwz), - zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII siwz), - oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz - w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom (zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII siwz).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający ustala wadium dla niżej wymienionych części zamówienia (zadań) w wysokości: - część (zadanie) 1, nr zadania: DZ/331/57/11/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. ''JOACHIMÓW - ZIEMIARY'' - 1 800,00 zł, - część (zadanie)2, nr zadania: DZ/331/57/12/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. ''REGNÓW-zbiornik małej retencji'' - 900,00 zł, - część (zadanie) 3, nr zadania: DZ/331/57/13/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "MIEDZNA" - 6 000,00 zł, - część (zadanie) 4, nr zadania: DZ/331/57/14/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "DRZEWICA" - 1 900,00 zł, - część (zadanie) 5, nr zadania: DZ/331/57/15/2016, nazwa zadania: Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" - 1 200,00 zł, - część (zadanie) 6, nr zadania: DZ/331/57/16/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "CIESZANOWICE" - 6 500,00 zł, - część (zadanie) 7, nr zadania: DZ/331/57/17/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "CZARNOCIN" - 1 500,00 zł, - część (zadanie) 8, nr zadania: DZ/331/57/18/2016 - nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "PRÓBA" - 700,00 zł, - część (zadanie) 9, nr zadania: DZ/331/57/19/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "Smardzew" - 2 100,00 zł, - część (zadanie) 10 - nr zadania: DZ/331/57/20/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "Góra Bałdrzychowska" - 2 500,00 zł, - część (zadanie) 11 - nr zadania: DZ/331/57/IŁd/15/2016, nazwa zadania: Obsługa budowli piętrzących na rzekach pow. zgierskiego - 1 200,00 zł. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia oraz zwrotu wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz zmniejszenie zakresu robót w przypadku: - wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, stanowisk archeologicznych oraz niewybuchów uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie. Niekorzystne warunki atmosferyczne to: wysoki stan wód, obfite opady deszczu, pokrywa śnieżna, lodowa, susza itp. Okoliczności wymienione powyżej muszą być pisemnie potwierdzone przez Koordynatora lub osobę zastępującą Koordynatora, - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - zaistnienia możliwości wydzierżawienia przez Zamawiającego budowli hydrotechnicznych objętych przedmiotową umową (określonych w SIWZ), Wartość robót zostanie ustalona w oparciu o zakres robót pomniejszonych o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego, o które nastąpi zmniejszenie zakresu robót, o czym mowa w zdaniu pierwszym, z jednoczesną zmianą wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, wymienionych powyżej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia, w którym wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia celem podjęcia decyzji o dalszej kontynuacji zadania. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej umowy musi zostać pisemnie potwierdzone przez koordynatora lub osobę zastępującą koordynatora.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn."JOACHIMÓW - ZIEMIARY"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/11/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn."JOACHIMÓW - ZIEMIARY". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7, 45244000-9, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 60150.29
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn."REGNÓW-zbiornik małej retencji"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/12/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn."REGNÓW-zbiornik małej retencji". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9, 45246400-7, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 30236.83
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "MIEDZNA"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/13/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "MIEDZNA". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7, 45244000-9, 71314100-3, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 203141.13
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "DRZEWICA"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/14/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "DRZEWICA". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7, 45244000-9, 71314100-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64690.94
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego "Kotliny"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/15/2016, nazwa zadania: Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego "Kotliny". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7, 45244000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42519.59
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "CIESZANOWICE"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/16/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "CIESZANOWICE". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9, 45246400-7, 35121700-5, 71355000-1, 71314100-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 217836.30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "CZARNOCIN"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/17/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "CZARNOCIN". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7, 45244000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 51268.33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "PRÓBA"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/18/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "PRÓBA". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9, 45246400-7, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25749.08
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "Smardzew"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/19/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "Smardzew". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7, 71314100-3, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 72751.15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10    Nazwa: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "Góra Bałdrzychowska"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/20/2016, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. "Góra Bałdrzychowska". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 84529.17
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11    Nazwa: Obsługa budowli piętrzących na rzekach pow. zgierskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nr zadania: DZ/331/57/IŁd/15/2016, nazwa zadania: Obsługa budowli piętrzących na rzekach pow. zgierskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7, 45244000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41521.80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.