Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa zespołu budynków komunalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami:...

Przedmiot:

Budowa zespołu budynków komunalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod – kan, wentylacji mechanicznej, co i węzłem ciepła oraz z zagospodarowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta Piastowa
ul. 11 Listopada 2
05-820, Piastów
telefon - 22 723 01 05
faks - 22 723 01 05
ww.piastow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piastów
Wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 29.11.2016 roku, do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Termin składania ofert: 2016-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu budynków komunalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod – kan, wentylacji mechanicznej, co i węzłem ciepła oraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie: budowa śmietnika i placu rekreacyjnego, budowa jednego zjazdu z ul. J. Sułkowskiego, budowa jednego zjazdu z ul. St. Maczka, przebudowa jednego zjazdu z ul. St. Maczka, komunikacja piesza i kołowa z miejscami postojowymi przy ul. J. Sułkowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynków komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.29.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: budowie zespołu budynków komunalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod-kan, wentylacji mechanicznej, co i węzłem ciepła oraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie: budowa śmietnika i placu rekreacyjnego, budowa jednego zjazdu z ul. J. Sułkowskiego, budowa jednego zjazdu z ul. St. Maczka, przebudowa jednego zjazdu z ul. St. Maczka, komunikacja piesza i kołowa z miejscami postojowymi przy ul. J. Sułkowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynków komunalnych. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: dokumentacji projektowej; specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. W/w dokumentacja techniczna tj. dokumentacja projektowo – kosztorysowa, STWiORB stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Roboty należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi polskim normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Zamawiający przewiduje wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy: Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, że zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze: co najmniej 20 osób skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych, na cały okres realizacji umowy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego; W sytuacji, gdy osoba/y w okresie realizacji zamówienia rozwiąże/ą umowę o pracę lub gdy uczyni to Wykonawca, wówczas zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli zatrudnionych osób. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w STWiORB. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wyraźny sposób zaproponowanych materiałów oraz dołączenia kart technicznych urządzeń i innych elementów wyposażenia zawierających parametry techniczne, celem porównania równoważności materiałów i urządzeń opisanych. Dokonanie zmiany możliwe jest tylko wtedy, gdy zaproponowana przez Wykonawcę zmiana nie powoduje zmiany dokumentacji projektowej. Zastosowanie rozwiązań równoważnych jest możliwe także w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej, jednak pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o poniesieniu wszelkich kosztów związanych z przeprojektowaniem (w tym kosztów wynagrodzenia projektanta).

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45112100-6, 45400000-1, 45100000-8, 45111000-8, 45331100-7, 45331200-8, 45310000-3, 45233200-1, 45112710-5, 45223500-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a ich całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami uzupełniającymi może dotyczyć robót z branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej w oparciu o opracowany przez Wykonawcę i przyjęty przez Zamawiającego kosztorys, wykonany zgodnie z przedmiarem przekazanym przez Zamawiającego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 29/06/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 złotych, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 8 000 000,00 złotych. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym: - wykonał min. dwie roboty budowlane, w tym: - min. jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 który przeszedł próbę szczelności powietrznej z wynikiem nie gorszym niż 0,6 wymiany na godzinę (0,3h-1) i zużycie energii na cele grzewcze nie większe niż 15 kWh/m2/rok; oraz - min. jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie jednego budynku wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3. Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum: - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej; - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej; - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej; - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do założenia następujących oświadczeń lub dokumentów: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do założenia następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 złotych, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 8 000 000,00 złotych. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 8 000 000,00 zł. UWAGA!!! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt. 3.1.i 3.2. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Wykazu wykonanych min. dwóch robót budowlanych, w tym: - min. jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 który przeszedł próbę szczelności powietrznej z wynikiem nie gorszym niż 0,6 wymiany na godzinę (0,3h-1) i zużycie energii na cele grzewcze nie większe niż 15 kWh/m2/rok; oraz - min. jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie jednego budynku wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA!!! Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami: - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej; - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej; - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej; - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. UWAGA!!! W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taka osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 6.1. pkt. 2..1. – 2.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 6.1.li. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt.6.1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowied¬nio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 29.11.2016 roku, do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
oferowana cena calkowita brutto 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, warunki takich zmian Zamawiający określił w projekcie umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 w/w ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.