Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Nowogródzka 1
11-700, Mrągowo
telefon - 897 419 580
faks - 897 419 590
www.pzd.mragowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Mrągowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-22 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2016/2017”
Numer referencyjny: S6.261.1.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu mrągowskiego w sezonie zimowym 2016/2017. 1.1 Zamówienie podzielone zostało na dwie części: ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Mikołajki ( wykaz dróg objętych usługą zawarty jest w SIWZ Zamawiającego.) ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Mrągowo , Sorkwity ,Piecki oraz na terenie gminy Mikołajki droga powiatowa nr 1751N na odcinku Zalec - Jora Wielka - Baranowo w km od 4+776 do 15+055. 1.2 Usługa zimowego utrzymania polegać będzie na odśnieżaniu oraz posypywaniu materiałami uszorstniającymi. Zakres usług oraz szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu zostały określone w formularzach cenowych przypisanych poszczególnym zadaniom. Służyć to będzie do wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia przy składaniu ofert. Wiążące dla Zamawiającego będą ceny jednostkowe pracy sprzętu i czas pracy sprzętu. Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie od warunków pogodowych. 1.3 Zamawiający dostarczy własny materiał (piasek i mieszankę), a usługi będą wykonywane sprzętem Zamawiającego oraz sprzętem własnym Wykonawcy ( wymagania sprzętowe zostały określone dla poszczególnych zadań oddzielnie w pkt VI.2.3). 1.4 Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć sprzęt do załadunku materiału oraz miejsce jego składowania. 1.5 Przed złożeniem oferty wykonawca u którego nastąpi użyczenie sprzętu Zamawiającego jest zobowiązany do sprawdzenia czy posiadany sprzęt jest dostosowany do zamontowania pługów i piaskarek. Montaż sprzętu leży w gestii Wykonawcy, któremu nastąpi użyczenie. 1.6 Wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie zgodnie z poleceniami osoby koordynującej akcję zimowego utrzymania – pracownika PZD w Mrągowie. Dyżurny będzie w razie konieczności wzywał potrzebną ilość sprzętu, a Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie wymagane w SIWZ jednostki sprzętowe. 1.7 Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia na wezwanie Zamawiającego jednostki sprzętowe nie później niż w ciągu 90 minut od momentu uzyskania informacji. Miejsce podstawienia sprzętu wyznacza Zamawiający, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o momencie podstawienia jednostek sprzętowych we wskazanym miejscu. 1.8 Wykonawca wyposaży jednostki sprzętowe (samochody, ciągniki ) w liny holownicze, łopaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnał ostrzegawczy - (sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej), oświetlenie samochodu - zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest również wyposażyć kierowców w telefon komórkowy, a ich numery podać Zamawiającemu. 1.10 Do obowiązków Wykonawcy należy przekazywanie zamawiającemu każdorazowo informacji o stanie nawierzchni drogi. 1.11 Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie usług, bezpieczeństwo ruchu na drodze, oznakowanie miejsca usług oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 1.12 Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ilościowo-asortymentowy ( za godzinę pracy sprzętu) Zapłata za wykonanie usługi będzie naliczana od momentu podstawienia sprzętu w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego ( dyżurnego wyznaczonego do koordynacji akcją zimowego utrzymania). Zgodnie z obowiązującymi przepisami usługi odśnieżania objęte są 8 % stawką VAT-u PKWiU 90.0030-00.20 1.13 Wykonawca zobowiązany jest do podania godzin odśnieżania zgodnie z załączonym formularzem cenowym ( dla poszczególnego zadania). 1.14 Rozliczenie należności za wykonanie usługi dokonywane będzie na podstawie faktur wraz z dołączonymi kartami drogowymi potwierdzonymi przez Zamawiającego z podziałem na jednostki sprzętowe. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdą z nich oddzielnie. Podane ilości sprzętu, jakimi muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, który pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej. 1.16 Zamawiający działając stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) usuwanie śniegu z ulic i dróg powiatowych 2) zwalczanie śliskości zimowej na ulicach i drogach powiatowych. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełnienia, wskazano w projekcie umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał , iż: 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie, co najmniej jedna usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj., co najmniej 1 usługi w zakresie świadczenia zimowego utrzymania dróg o wartości minimum 15 000,00 PLN - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowo-transportowymi wymienionymi w formularzach cenowych na poszczególne zadania. Zadanie nr 1 ( gmina Mikołajki) w pełni sprawnym sprzętem: • Ciągnik o mocy min. 80KM lub samochód ciężarowy o ładowności minimum 10 ton z pługiem - minimum szt 1 • Ciągnik o mocy min. 80 KM lub samochód ciężarowy o ładowności minimum 10 ton z pługiem + piaskarka– minimum szt 1 • Koparko-ładowarka – minimum szt 1 Zadanie nr 2 w pełni sprawnym sprzętem: • Samochód ciężarowy o ładowności minimum 10 ton z zamontowaną posypywarką + pług odśnieżny – min szt 2 lub samochód ciężarowy o ładowności minimum 10 ton dostosowany do zamontowania piaskarki i czołownicy pługu średniego – minimum szt 2 • Równiarka – minimum szt 1 • Koparko-ładowarka – minimum szt 1 Zamawiający może użyczyć piaskarki oraz pługi średnie. Użyczenie nastąpi po podpisaniu umowy użyczenie oraz na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przed złożeniem oferty wykonawca u którego nastąpi użyczenie sprzętu Zamawiającego jest zobowiązany do sprawdzenia czy posiadany sprzęt jest dostosowany do zamontowania czołownicy pługu średniego i piaskarki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy. Dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.(wzór sporządzony wg załącznika „Wykaz usług” w zależności od zadania). Dowodami, o których mowa powyżej są : - referencje, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej; - w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów 2. wykaz urządzeń technicznych ( wykaz sprzętu do zimowego utrzymania dróg ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie ich dysponowania (sporządzony wg załącznika do SIWZ w zależności od zadania)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym - odpowiednio dla każdego zadania; 2. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy; 3. Zobowiązanie, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 3

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 3
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/11/2016, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Mikołajki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Mikołajki ( szczegółowy wykaz dróg zawiera SIWZ.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na na terenie gminy Mrągowo , Sorkwity ,Piecki oraz na terenie gminy Mikołajki droga powiatowa nr 1751N na odcinku Zalec - Jora Wielka - Baranowo w km od 4+776 do 15+055
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu mrągowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Mrągowo , Sorkwity ,Piecki oraz na terenie gminy Mikołajki droga powiatowa nr 1751N na odcinku Zalec - Jora Wielka - Baranowo w km od 4+776 do 15+055.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.