Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Likwidacja studni głębinowej wraz wykonaniem nowej studni głębinowej zastępczej

Przedmiot:

Likwidacja studni głębinowej wraz wykonaniem nowej studni głębinowej zastępczej

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 1
74-500, Chojna
telefon - 914141644
faks - 914 141 881
www.pukchojna.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Chojna
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja studni głębinowej Nr 8 wraz wykonaniem nowej studni głębinowej zastępczej Nr 8A na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w Chojnie przy ul. Barwickiej 1
Numer referencyjny: ZP/DW/01/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Likwidacja studni głębinowej Nr 8 wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej zastępczej Nr 8A na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w Chojnie przy ul. Barwickiej 1”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także opracowanie dokumentacji powykonawczej. 3. Zakres prac obejmuje: 1) Likwidację studni Nr 8 – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, Decyzja Nr 29/XIII-OŚ/15 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 marca 2015 r. na likwidację studni głębinowej Nr 8 na terenie ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w m. Chojna zachowując n/w warunki: a) studnia głębinowa Nr 8 do likwidacji zlokalizowana jest na dz. o nr 210, obr. 6 w m. Chojna. b) likwidacja studni nastąpi poprzez podjęcie próby usunięcia rur okładzinowych i kolumny filtrowej z wypełnieniem otworu odtwarzającym w przybliżeniu profil geologiczny oraz usunięciu obudowy studziennej wraz z całym wyposażeniem oraz uzupełnieniem wykopu po obudowie gliną pylastą, c) w przypadku pozostawienia rur okładzinowych, ostatni 0,5m odcinek zarurowania należy wypełnić betonem, d) współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych – likwidowanej studni Nr 8: N 52o57’11,88”, E 14o26’21,34”. 2) Montaż nowej studni Nr 8A – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, Decyzja Nr 29/XIII-OŚ/15 8 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 marca 2015 r. na wykonanie nowej studni głębinowej Nr 8A na terenie ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w m. Chojna zachowując n/w warunki: a) wykonanie studni głębinowej Nr 8A zlokalizowanej na dz. o nr 210, obr. Chojna 6, gm. Chojna, b) studnia Nr 8A o głębokości 92 m o konstrukcji filtra składającej się z rury nadfiltrowej PVC ϕ 315 mm i długości 60 m, filtra siatkowego PVC ϕ 315 mm i długości 30 m, rury podfiltrowej PVC ϕ 298 mm i długości 2 m, c) studnię Nr 8A należy wyposażyć w naziemną obudowę studzienną typu Lange wykonaną z laminatu poliestrowo-szklanego, d) podstawa obudowy studni o wym. długość1,66 m, szerokość 1,10 m i grubości 0,10 m, e) pokrywa obudowy studni o wym.: długość 1,34 m, szerokość 0,80 m, f) urządzenia studni umieszczone w obudowie stanowią: wlot powietrza, kominek wentylacyjny, głowica studni z orurowaniem, manometr, wodomierz prosty (Kątowy MK lub równorzędny), przepustnica zwrotna, skrzynka elektryczna, rura tłoczna pompy głębinowej, rura osłonowa studni, rura do pomiaru poziomu wody w studni, rura czujnika pompy głębinowej lub innego urządzenia, g) podejście rurociągu wodociągowego, h) współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych studni Nr 8A: N 52o57’12,07”, E 14o26’21,42’’. 4. Wydajność eksploatacyjna nowej studni głębinowej Nr 8A wynosi 146m3/h. 5. Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000. 6. Wydajność SUW „Barwicka” Qmax. D-960m3/h, Qmax. H=89m3/h. 7. Szczegółowy zakres prac określony został w: 1) Operacie Wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych – likwidację obudów studni Nr 5A i Nr 8 oraz wykonanie nowych obudów studni zastępczych nr 5B i nr 8A na terenie ujęcia komunalnego „Barwicka” w Chojnie autorstwa mgr inż. Pawła Molendy ze stycznia 2015 r., stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ, 2) Projekcie budowlanym – likwidacja studni nr 5A i 8, montaż nowych studni nr 5B i 8A dz. o nr: 210,obr. 6 m. Chojna, ul. Barwicka Teren Ujęcia wód „Barwicka”, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45255110-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/02/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości 100 000 zł. Z dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca objęty jest na dzień składania oferty ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została zapłacona Wykonawca winien dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie co najmniej jedną studnię głębinową o minimalnej wartości 100.00,00 zł. b)Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: •kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą – spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości zamówienia, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3)Zobowiązania podwykonawców do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4)Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości 100 000 zł. Z dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca objęty jest na dzień składania oferty ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została opłacona Wykonawca winien jest dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy Wykonawcy” – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Wypełniony i podpisany „Kosztorys ofertowy” – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ. 3)Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów(oryginał).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto oferty 60.00
Okres gwarancji 40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy tylko i wyłącznie w następujących przypadkach: 1) Konieczność zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za prawidłową realizację umowy, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 2) Wystąpienia okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu: a) Braku i wady dokumentacji projektowej lub wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na usuniecie braków i wad lub wykonanie dokumentacji zamiennej, spowoduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) Wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, c) Wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź, d) Wystąpienie nieprzewidzianych warunków realizacji, np. warunki gruntowo – wodne będą inne niż w dokumentacji projektowej, nastąpi odkrycie nie zainwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, e) Zmiany stanu prawnego, w tym zmiany stawek podatku VAT, f) Ograniczenie zakresu prac, np. w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być napisana w języku polskim,dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.