Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie placu zabaw i zielonej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiot:

Wykonanie placu zabaw i zielonej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzezawa
Długa 21
32-765, Rzezawa
telefon - +48146858600
faks - +48146858600
www.rzezawa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rzezawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placu zabaw i zielonej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzezawie przy ul. Wiśniowej 68 na działkach nr : 627,628, 629 część I w ramach projektu : Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku sportu w Rzezawie przy ulicy Wiśniowej 68.
Numer referencyjny: RID.271.15.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie placu zabaw i zielonej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzezawie przy ul. Wiśniowej 68 na działkach nr : 627,628, 629 część I w ramach projektu : Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku sportu w Rzezawie przy ulicy Wiśniowej 68. Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac umożliwiających stworzenie nowych lepszych warunków i zwiększenia atrakcyjności istniejącej strefy rekreacji dzięki zagospodarowaniu terenu przy budynku poprzez wykonanie zielonej siłowni oraz placu zabaw. Powyższa inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Działki nr 627, 628 i 629 nie znajdują się na terenie szkód górniczych. Plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy i infrastrukturę towarzyszącą: 1. Stół betonowy do gry w tenisa (1 szt.). Wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8. Blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym. Siatka z blachy stalowej o grubości 5 mm ocynkowana i zamontowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież. 2. Ławkę betonową (1 szt.). Elementy drewniane (siedzisko) – drewno iglaste, kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym. 3. Regulamin placu zabaw format A3 (1 szt.). Zastosowane materiały:  rura konstrukcyjna malowana proszkowo o przekroju 50 x 3 mm, wysokość 1,80 m  tablica wykonana z płyty HDPE lub blachy o grubości 2.5 mm  sposób montażu – słup zabetonowany w gruncie na głębokość około 1 m. 4. Stół betonowy do gry w piłkarzyki (1 szt.). 5. Sprężynowiec (2 szt. różne) – do uzgodnienia z Zamawiającym. 6. Spring (2 szt.) 7. Domek ze zjeżdżalnią (1 szt.). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, daszek oraz ścianki, siedziska i elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE, zjeżdżalnia – ślizg ze stali nierdzewnej z bokami HDPE, schodki – stopnie wykonane z antypoślizgowej sklejki lub płyty HDPE, zabezpieczone bokami z płyty HDPE, podłoga wykonana z antypoślizgowej sklejki lub płyty HDPE. Sposób montażu – słupy zabetonowane w gruncie na głębokość ok. 0,70 m. 8. Karuzelę (1 szt.) 9. Siedzisko dla dzieci – munchy (1 szt.) 10. Huśtawkę wagową 4 osobową równoległą (1 szt.):  podpory huśtawki wykonane z profili o przekroju 100 x 100 x 3 mm.  belki poziome z rury o przekroju 76,1 x 3,2 x 3000 mm.  całość malowana proszkowo farbami zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.  siedziska wykonane z płyty HDPE .  uchwyty wykonane z rur o przekrojach 20 – 25 mm  oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych.  wraz z huśtawką montaż odbojników z opon  sposób montażu – słup zabetonowany w gruncie Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, projektem zagospodarowania terenu i kartami urządzeń w sposób pozwalający na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie montowane urządzenia i elementy placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcję montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009 i planem zagospodarowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 1) Dokumentacja techniczna – załącznik nr 12 2) Karty urządzeń - załacznik nr 13 3) Projekt umowy – załącznik nr 5 4) Wzór oferty – załącznik nr 1

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:45212140-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 20/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zmawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie),o ile dokument taki będzie aktualny (w ofercie Wykonawca może złożyć w/w dyspozycje, dopisując do formularza oferty stosowny zapis)oraz załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawie (informacje udostępniane po otwarciu ofert, dot.: a) kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach),przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawie. Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z inny Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.1) Oferta + kalkulacja własna 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 8 lub 9 do SIWZ 4) Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 10
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji i rękojmi za wady 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą obu Stron, występujących po zawarciu umowy, a powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. 2) zmiany terminu realizacji umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową, a koniecznych do wykonania – jeżeli terminy ich zleceń, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, b) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania i trwałość przedmiotu umowy, c) wprowadzeniem zmian w sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, d) usunięciem błędów lub wprowadzenia zmian w STWiORB i/lub dokumentacji projektowej – bez których obiektywnie nie jest możliwe dalsze prowadzenie robót budowlanych przez Wykonawcę, e) zmianami - w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych robót lub ich części – jeżeli terminy ich zleceń, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, f) wstrzymaniem robót przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, g) przedłużającymi się procedurami administracyjnymi (np. pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, pozyskiwaniem prolongaty warunków technicznych), h) zmniejszeniem ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja części zamówienia stała się dla Zamawiającego niemożliwa albo nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie, i) brakiem uzyskania warunków zasilania z zakładu energetycznego, j) działaniem organów administracji publicznej i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury, 4) zmiany osób i podmiotów: a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, b) zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków, c) zmiany Inspektora Nadzoru w sytuacji niezależnej od Zamawiającego lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków, d) zmiany Podwykonawcy przy czym Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę, e) zmianą nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy. 5) wprowadzeniu robot dodatkowych koniecznych do wykonania, których nie dało się przewidzieć na etapie prac projektowych – zwłaszcza gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 6) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub podyktowane wymogami instytucji współfinansujących. 7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a) podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT, b) podwyższenie wynagrodzenia w przypadku zwiększenia wykonania jakiejkolwiek części lub elementu robót, c) obniżenie wynagrodzenia w przypadku pominięcia jakiejkolwiek części lub elementu robót (bez prawa zlecenia jej osobom trzecim). 8) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości, 9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, 10) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, 11) zmiany zasad finansowania zadania wynikające z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do anektowania umów z instytucjami zewnętrznymi, 12) zmiany terminów i kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne, 13) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane, 14) zmiany likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez Inspektora Nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego i Kierownika Budowy – przedstawiciel Wykonawcy. 3. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 4. Jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na: 1) pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy, 2) zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, kwota, wynagrodzenia Wykonawcy podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy, a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub zastępczych. 3) Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w kosztorysie ofertowym oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Wszelkie zmiany w umowie poprzedzone są akceptacją Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 8 Inne dopuszczalne zmiany: a) zmiana, rezygnacja lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców, b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). c) zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, 9.Inne zamiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały określone w art. 144 ustawy Pzp i dotyczy to następujących okoliczności: - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa wart 144 ust 1 pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.1e; - łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, - podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Zapisy pkt 7) stosuje się wobec dalszych podwykonawców. - osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji gdy nowe osoby również spełniają wymagania Zamawiającego, określone w SIWZ oraz gdy Wykonawca w stosunku do nowych osób przestrzega wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ, w zakresie formy zatrudnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> wymaga się sporządzenia oferty wraz z wszystkimi załącznikami w języku polskim. Dokumenty wystawione w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.