Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Prowadzenie eksploatacji oraz wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych na instalacjach i...

Przedmiot:

Prowadzenie eksploatacji oraz wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych na instalacjach i urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - Segment Ciepło ul. Generała Władysława Andersa 15
15 – 124 Białystok
tel. 85 654 99 74
tel. komórkowy +48 601 839 638
fax. 85 654 95 41
e-mail: Elzbieta.Rusilowska@enea.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 2 500,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-11-28 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice (adres korespondencyjny:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - Segment Ciepło, ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 – 124 Białystok) ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o regulamin wewnętrzny Zamawiającego, dla którego nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

Prowadzenie eksploatacji oraz wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych na instalacjach i urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Białystok

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SWZ NR RZB-TC.2112.58.2016, którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (http://www.enea.pl/bip/zamowienia) lub uzyskać w siedzibie w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 15, budynek A pokój nr 5, w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00.

Specyfikacja będzie udostępniona na podstawie pisemnych wniosków Wykonawców na adres korespondencyjny jw. lub faxem na nr 85 654 95 41 lub e-mail: Rusilowska@enea.pl">Elzbieta.Rusilowska@enea.pl,

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – 01.01.2017r.
 2. zakończenie realizacji przedmiotu umowy – 31.12.2017r

Wymagane jest wadium w wysokości 2 500,00 PLN.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujące warunki:

 1. Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, oraz dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia tj.:

- kierownika robót z ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym „D” uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 i 2 na stanowisku dozoru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828)

- co najmniej jedną osobę z ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym „E” uprawniającym do eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa grupy 1 i 2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828)

- co najmniej jedną osobę z ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym „E” uprawniającym do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV grupy 1 i 2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828),

- co najmniej jedną osobę z uprawnieniami spawalniczymi (gazowymi lub elektrycznymi),

- co najmniej jedną osobę (lub firma) posiadającą certyfikat w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych

- co najmniej jedną osobę z ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym „D” uprawniającym do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa grupy 1 i 2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828), w liczbie zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

 1. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3  lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zadania w zakresie odpowiadającym zakresowi przedmiotu zamówienia, polegające na prowadzeniu eksploatacji oraz wykonywaniu usług konserwacyjno-serwisowych w zakresie mechanicznym i elektrycznym na instalacjach i urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych o wartości w/w zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 PLN każde i przedłożą co najmniej 2 opinie (referencje) z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wystawione i podpisane  przez Zamawiającego (użytkownika) – na rzecz którego zamówienie było wykonywane potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie,
 2. Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 250 000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
 3. Wykonawcy, którzy posiadają decyzje wydane na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) gwarantujące gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji zadania (z uwzględnieniem prac wykonywanych przez podwykonawców), zgodnie z przepisami przywołanej ustawy, lub uzasadnienie, iż sposób gospodarowania odpadami powstałymi podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania takich decyzji. Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów.

 

Oferty należy przesłać na adres:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – Segment Ciepło, ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 – 124 Białystok lub złożyć osobiście w Kancelarii w Białymstoku, Budynek A przy ul Generała Władysława Andersa 15 w terminie do dnia 28.11.2016r. do godz. 12.00.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.11.2016r. o godz. 12.30 w Budynku A, sala nr 7 w Białymstoku, przy ul Generała Władysława Andersa 15.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%,

 

Termin związania ofertą –  60 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie przetargu jest Pani Elżbieta Rusiłowska,

tel. 85 654 99 74, tel. komórkowy +48 601 839 638, fax. 85 654 95 41 , e-mail: Rusilowska@enea.pl">Elzbieta.Rusilowska@enea.pl,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.