Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja szaf telemechaniki rozdzielni elektrycznych 6kV

Przedmiot:

Modernizacja szaf telemechaniki rozdzielni elektrycznych 6kV

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: "ENERGETYKA" sp. z o.o.
ul. M.Skłodowskiej-Curie 58
59 - 301 Lubin
Telefon: 76 7469250
Faks: 076 847-85-16
E-mail: zakupy@energetyka.lubin.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-23 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
„Energetyka" sp. z o.o. w Lubinie – "System Nadzoru Ruchu Zakładu SYNDIS na terenie Wydziałów - Modernizacja szaf telemechaniki rozdzielni elektrycznych 6kV.
Numer postępowania ENERGETYKA/PC/000139/16
Opis zamówienia Zgodnie z projektem umowy- załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Roboty
Okres związania ofertą
przez okres 90 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://www.swz.kghm.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://www.swz.kghm.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

 
Informacje o wadium Brak wadium
Kryteria oceny ofert Kryteria / Criteria:
Cena / Price - 100,00%
Miejsce składania ofert Energetyka sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej - Curie 58
59-301 Lubin
kancelaria - pokój nr 1 (parter)
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-11-23 10:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
Miejsce realizacji zamówienia „Energetyka” sp. z o.o. Lubin, Wydział EC-2 w Polkowicach, Wydział EC-1 w Lubinie, Wydział EC-3 w Głogowie.
Termin wykonania zamówienia Termin wykonania: nie może być dłuższy niż 4 tygodnie liczone od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca pracy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki w formie aukcji elektronicznej Oznaczonehttps://www.swz.kghm.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://www.swz.kghm.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zamówienie centralne Odznaczonehttps://www.swz.kghm.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ https://www.swz.kghm.pl
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ 0-24
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi 1. Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość zmiany lub ograniczenia przedmiotu zamówienia;
b) możliwość unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn i bez skutków prawnych;
c) prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia wyjaśnień na temat treści złożonej oferty;
d) możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej jako dogrywki. W toku negocjacji rokowaniom może podlegać zakres rzeczowy, cena, termin, gwarancja na oferowane roboty, usługi, materiały oraz inne istotne elementy oferty. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę spowoduje nie rozpatrzenie złożonej przez niego oferty. Do dogrywki w formie aukcji elektronicznej mogą zostać dopuszczone, co najmniej 2 oferty, które przedstawiały będą najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się przedmiotu zamówienia;
e) prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
2. Wykonawcy zobowiązani są bieżąco śledzić Pytania i Odpowiedzi do Ogłoszenia ukazujące się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

UWAGA:
Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje podczas spotkania informacyjnego na obiekcie, organizowanego przez Zamawiającego:
a) Spotkanie informacyjne odbędzie się na terenie Centralnej Dyspozytorni, ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice.
b) Uczestnictwo w w/w. spotkaniu nie jest obowiązkowe.
c) Termin spotkania informacyjnego wskazany zostanie przez Operatora na podstawie złożonych wniosków
przez zainteresowanych Wykonawców.
d) Zgłoszenie (akces uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym) powinno być przesłane pocztą elektroniczną
(w tytule wiadomości należy wpisać nr postępowania) i zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie ze strony Wykonawcy uczestniczyć w spotkaniu. Zgłoszenie należy przesłać nie później niż w ciągu 5 dni od daty publikacji ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej KGHM na adres osoby wymienionej w Rozdziale VI pkt. 3.
e) Notatka z przeprowadzonego spotkania będzie sporządzona na podstawie wzoru Protokołu z przeprowadzenia spotkania informacyjnego, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ.
f) Oświadczenie o zachowaniu poufności sporządzone zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO SIWZ należy doręczyć w formie papierowej przedstawicielowi Zamawiającemu na spotkaniu informacyjnym, co będzie warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym.
g) Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.).
h) Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: miejsce spotkania, imię i nazwisko, numer telefonu osoby organizującej spotkanie.
i) Podczas spotkania informacyjnego Zamawiający zapewnia możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców zostaną udzielone na stronie www.swz.kghm.pl. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco śledzić pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz aktualizacje SIWZ ukazujące się na stronie www.swz.kghm.pl.
j) Koszty udziału w spotkaniu informacyjnym ponosi Wykonawca.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.