Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przyłączenie do sieci przesyłowej instalacji i urządzeń SOFIDEL

Przedmiot:

Przyłączenie do sieci przesyłowej instalacji i urządzeń SOFIDEL

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu którego postępowanie prowadzi Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 578
05-126 Nieporęt
e-mail: danuta.kepinska@gaz-system.pl
Fax: +48 22 7670858
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nieporęt
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przyłączenie do sieci przesyłowej instalacji i urządzeń SOFIDEL POLAND Sp z o.o.

 

Miejsce uzyskania SIWZ Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ” lub „Specyfikacja” na stronie: www.gaz-system.pl, zakładka PRZETARGI, ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Spółki.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje 1. Ogłoszenie opublikowano dnia 14.11.2016 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, z wyjątkiem kryterium „Obecność na LWD”, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną, udokumentowanych protokołem.
3. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień: 17.11.2016 roku, godz. 10.00. Miejsce zbiórki: w m. Ciechanów ul. Mleczarska 31 (GPS: N 52° 51’ 37’’ E 20° 37’ 11’’). Dostawca, który będzie chciał wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej w terminie do dnia 17.11.2016 r. do godziny 09.00, na adres wskazany w Rozdziale V ust. 1 SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Dostawców nie jest obowiązkowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie przez potencjalnego Dostawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Dostawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.
Warunki udziału w postępowaniu INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj. potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy / przebudowy stacji gazowej gazu ziemnego wysokiego ciśnienia.
oraz
b) co najmniej jednego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto, polegającego na budowie / przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia w zakresie układów technologicznych.
Pojęcie „stacja gazowa” określa definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 poz. 640).
Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony również, jeśli Dostawca wykaże się doświadczeniem polegającym na realizacji co najmniej jednego zamówienia (realizacja „pod klucz”), obejmującego swym zakresem czynności opisane w ust. 1 pkt 2 lit. a) – b)) powyżej.
W przypadku wskazania zamówienia „pod klucz”, Dostawca ma obowiązek podania wartości brutto całego zamówienia, jak również wartości brutto robót budowlanych.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 – 1 „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu/ przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1) – 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY:
1. Oferta Dostawcy powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy, zawartych w rejestrze. Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych wpisów.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5) Formularz „Doświadczenie zawodowe”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. a) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ).
UWAGA: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość brutto, datę wykonania i odbiorców. Ponadto do każdego zadania wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie.
6) Wykaz podwykonawców, zgodnie z treścią Załącznika nr 2a, jeśli Dostawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
7) Pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
3. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – pkt 4) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
4. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1), powyżej nie podlegają uzupełnieniu na etapie badania i oceny ofert. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego dokumentu. Pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone w formie określonej w wezwaniu, a zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą w oryginale.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu na stronie Zamawiającego.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jednolity Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11 ze zm.).
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Cena - 95,00%
Obecność na LWD - 5,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Data realizacji zamówienia
Data 2017-03-30
Miejsce realizacji zamówienia Teren działania Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie
Termin składania ofert 2016-11-29 12:00
Miejsce składania ofert Oferty w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, Rembelszczyzna, 05-126 Nieporęt - KANCELARIA OGÓLNA. Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: zamowienia.rembelszczyzna@gaz-system.pl
Czy jawne otwarcie ofert jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Termin otwarcia ofert  
Miejsce otwarcia ofert  
Okres związania ofertą 60 dni
Termin związania ofertą  

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.