Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Termomodernizacja leśniczówki

Przedmiot:

Termomodernizacja leśniczówki

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8a
76-004 Sianów
tel. 94 3185 227, 228
fax – 94 316 8481
e-mail – karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sieciemin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-21 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE

o przetargu publicznym nieograniczonym

 

I. Zamawiający:

                   Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Karnieszewice

Trawica 8a,   76-004 Sianów

tel. 94 3185 227, 228, fax – 94 316 8481

e-mail – karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl

NIP – 669-050-50-33, Regon 330044097

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Tryb zamówienia

Przetarg publiczny nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  –  tryb poza ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodny z Zarządzeniem wewnętrznym nr 30/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice z dnia 31 sierpnia 2010 r. N-021-38/10

 

2. Przedmiot zamówienia

Kody CPV:           45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wod. kan i sanitarne.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane – termomodernizacja leśniczówki Sieciemin w Przytoku Nr 1, nr inwentarzowy 110/14, w tym:

- roboty ogólnobudowlane termoizolacyjne (docieplenie stropu nad parterem)

- roboty instalacyjne c.o. – modernizacja kotłowni: wymiana kotła na paliwo stałe, montaż zbiornika multiwalentnego typu BUZ (urządzenie do podgrzewania wody - BUZ-750/300.91A lub równoważny - zbiornik buforowy - zbiornik
w zbiorniku, z wężownicą Klasa A).

Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia wykonania robót określone zostały w dokumentacji: opisie robót, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 euro.

 

IV. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

 

V. Termin wykonania zamówienia30 grudnia 2016 r.

 

VI.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponująpotencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. zobowiążą się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru.

Ocena spełniania warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń
i dokumentów, wg zasady „spełnia / nie spełnia”.

2. Na wykonanie zamówienia zostanie zawarta umowa określająca   wynagrodzenie ryczałtowo-kosztorysowe [ryczałtowe z zastrzeżeniem, że za prace dodatkowe nie objęte projektem (przedmiarem) należy się wynagrodzenie kosztorysowe].

Roboty uzupełniające (dodatkowe lub zamienne) będą rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, a wartość wykonanych robót będzie obliczona następująco:

a. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót na podstawie obmiaru

b. w przypadku robót innego rodzaju niż w przedmiarze robót, roboty te będą wycenione w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R-godz, M, S, Ko, Z, Kz) zostaną przyjęte
z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę,

2) brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD-u (jako średnie) lub własne  Wykonawcy akceptowane przez Zamawiającego,

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte              
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego – inspektora nadzoru.

 

3. Oceny i wyboru oferty dokona komisja na podstawie złożonych dokumentów, kierując się kryteriami: cena                                                    - 100%.

 

4. Do oferty należy załączyć: 

- wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kosztorys ofertowy szczegółowy,

- dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia (referencje, protokoły odbioru potwierdzające należyte, terminowe wykonanie min. 3 zadań o tożsamym zakresie robót budowlanych i instalacyjnych o wartości każdego zamówienia (zadania) co najmniej 50.000,00 złotych) – nie dotyczy wykonawców wykonujących tożsame roboty na rzecz nadleśnictwa, które zostały wykonane i zakończone należycie, odebrane bez istotnych uwag,

- uprawnienia budowlane kierownika robót.

 

5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotyczących powtórzenia robót objętych zamówieniem podstawowym tego samego rodzaju zamówień o wartości do 50% zamówienia podstawowego - roboty dotyczące obiektu leśniczówki.

5.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, jeśli spełnione zostaną przesłanki udzielenia takiego zamówienia.

 

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Pisemne oferty (wg wzoru będącego załącznikiem do ogłoszenia) należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. godz. 9.00 w sekretariacie Nadleśnictwa 
(w kopercie z opisem – „Oferta – Termomodernizaja leśniczówki Sieciemin). Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala narad) dnia 21 listopada 2016 r. o godz. 09.15.

 

VIII. 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.500,00 złotych, słownie: dwa tysiące złotych.

2. Wadium należy wnieść w pieniądzu, przed upływem terminu składania ofert, na konto Zamawiającego:

 

BGŻ o/Koszalin

Nr konta : 83203000451110000000485260

 

IX. Adres strony internetowej, na której są dostępne ogłoszenie oraz załączniki do ogłoszenia (formularz oferty, wzór umowy, przedmiar z opisem robót, schemat instalacji kotłowni)

- http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_karnieszewice/zamowienia_publiczne

 

X. Termin związania ofertą: okres w dniach - 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

XI. Zamawiający upoważnił do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami              i udzielania wyjaśnień:

- Waldemar Jabłoński (specjalista ds. inwestycji i budownictwa).

Kontakt osobisty w siedzibie Nadleśnictwa w Trawicy 8a lub telefonicznie pod numerem 94 3168489 lub 600833546.

 

XII. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.