Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana wykładziny w ciągach komunikacyjnych w budynku

Przedmiot:

Wymiana wykładziny w ciągach komunikacyjnych w budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Holding Nieruchomości S.A.
al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Adam Strzelecki, tel. 510 443 160
e-mail: adam.strzelecki@phnsa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Polski Holding Nieruchomości S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy prac remontowo budowlanych dot. wymiany wykładziny w ciągach komunikacyjnych w budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na podstawie ustaleń poczynionych podczas wizji lokalnej w obiekcie.
II. Termin realizacji usługi:
Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie termin realizacji zamówienia.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od wprowadzenia
Pożądany termin rozpoczęcia od 05.12.2016r.
III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z potencjalnymi Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań w terminie nie później niż 25 listopad 2016 r.
Pytania kierowane są z zachowaniem formy elektronicznej i należy je przesłać na adres email: adam.strzelecki@phnsa.pl
Spółka zastrzega prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytanie. Udzielona odpowiedź wraz z pytaniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki, bez ujawniania źródła zapytania.
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy usługi:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,
2. wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia,
3. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
b. posiadają potencjał osobowy oraz techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym – Wykonawca musi dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającą/posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i niezbędnie uprawnienia
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ważność polisy OC przez cały czas realizacji usług.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przez konsorcja,
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użyczania doświadczenia i referencji.
V. Warunki gwarancji
Wykonawca gwarantuje właściwą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.

Wymagane udzielenie gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
VI. Warunki płatności
1. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania usługi. W przypadku zgłoszenia w protokole odbioru zastrzeżeń przez Zamawiającego odnośnie jakości usługi lub stwierdzenia wad/usterek, podstawą będzie protokół odbioru po usunięciu usterek.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przelewu przez Zamawiającego.
VII. Wizja lokalna
1. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnych budynków, w wyznaczonych terminach, przy udziale Zamawiającego – Adam Strzelecki tel. kom. 510 443 160, email: adam.strzelecki@phnsa.pl
2. Podczas wizji Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zebrania na własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania kompletnej oferty.
3. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.
4. Wizję lokalną należy przeprowadzić w dniach: 21.11.2016r. lub 23.11.2016r.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty powinny wpłynąć do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 15.00 na adres: Polski Holding Nieruchomości S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, piętro V, kancelaria.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, bez ich rozpatrzenia.
3. Spółka nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
IX. Forma złożenia oferty:
Oferty powinny wpłynąć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac remontowo budowlanych dot. wymiany wykładziny w ciągach komunikacyjnych w budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie ”
X. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert,
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres podany w ofercie jednak nie krócej niż 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert,
3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
2. treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty,
3. oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej i języku polskim,

4. oferta powinna być napisana w sposób czytelny,
5. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/-ych ofertę,
6. wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę,
7. wszystkie strony oferty powinny być parafowane, ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, koperta (opakowanie) zawierające ofertę winno być zaadresowane do Spółki na adres korespondencyjny podany w treści Zaproszenia do złożenia oferty. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. oferta cenowa uwzględniająca pełen zakres usług musi być podana w PLN liczbowo, z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług,
2. oferta ma zawierać całkowitą wartość netto,
3. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w wycenie wszelkie inne koszty, jeżeli takie występują, konieczne do właściwej realizacji usługi.
4. podana cena powinna być ceną finalną ponoszoną przez Zamawiającego, a zatem cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
5. cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w umowie.
XIII. Kryteria oceny ofert:
1. Ocena ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
Waga kryterium
Sposób punktowania
Koszt wykonania
100%
Członkowie Zespołu negocjacyjnego będą przyznawać poszczególnym ofertom punkty wg następującego wzoru:
najniższa cena łączna oferowana netto/cena łączna badanej oferty netto x 100 punktów
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu ( spełnia warunki formalne i merytoryczne określone w Zaproszeniu ) i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Punkty będą obliczane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

XIV. Kaucja gwarancyjna
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia kaucji gwarancyjnej.
3. Kaucja gwarancyjna może zostać utworzona w ten sposób, że Zamawiający potrąci Wykonawcy 2% należności z faktury netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
XV. Wymagane dokumenty:
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2,
2. Kosztorys szczegółowy,
3. aktualną polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przez cały okres realizacji zamówienia, na kwotę nie niższą niż 50 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające dokonanie wizji lokalnej w wybranych budynkach, którego wzór stanowi Załącznikiem nr 3,
XVI. Postanowienia dotyczące wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy:
Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony zamawiającego, wszelkie informacje od pracowników Spółki, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnej części negocjacji lub zaproszenia do ustalenia warunków umowy nie stanowią przyjęcia oferty lub przyrzeczenia do zawarcia umowy i nie narzucają na Spółce obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.