Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń...

Przedmiot:

Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2017r.

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
ul. Raciborska 3
44-361, Syrynia
telefon - 32 4517607; 32 4517415
faks - 32 4517607
http://pzd-wodzislaw.weebly.com/
Województwo: śląskie
Miasto: Syrynia
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).- dla części II: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Termin składania ofert: 2016-11-23 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2017r.
Numer referencyjny: ZP.2521.36.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje: Część I – Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu Zamawiający przewiduje, iż zamówienie będzie obejmowało szacunkowo następujące ilości zamawianych tarcz znaków i tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu z uwzględnieniem przyporządkowania typów folii odblaskowych, które obrazuje poniższa tabelka: Lp.Wyszczególnienie elementów Jednostka Nazwa Szacunkowa ilość Znaki ostrzegawcze grupy A 1.trójkątne wym. 900 mm (folia 2-typu) szt. 60 Znaki zakazu grupy B 2.Ø 800 mm (folia 2-typu) szt. 60 3.Ø 600 mm (folia 2-typu) szt. 20 4.B-20 średni (folia 2-typu) szt. 50 5.B-43, B-44 (folia 2-typu) m2 10 Znaki nakazu grupy C 6.Ø 800 mm (folia 2-typu) szt. 10 7.Ø 600 mm (folia 2-typu) szt. 20 Znaki informacyjne grupy D 8.kwadratowe 600 x 600 mm (folia 2-typu) szt. 150 9.prostokątne 600 x 750 mm (folia 2-typu) szt. 40 10.D-42/43 1200 x 530 mm (folia 2-typu) szt. 20 11.pozostałe znaki D z asortymentu (folia 2-typu) m2 20 Tablice typu E 12.Tablice typu E (cały asortyment) (folia 2-typu) m2 40 Znaki typu F 13.Znaki typu F (cały asortyment) (folia 2-typu) m2 15 Słupki wskaźnikowe 14.G-1a ÷ G-1f (folia 2-typu) szt. 6 Tabliczki do znaków drogowych T 15.tabliczki T wszystkie rodzaje (folia 2-typu) m2 20 Elementy bezpieczeństwa ruchu U 16.U-1a słupki prowadzące szt. 10 17.Tablice prowadzące, zapory drogowe, chodnikowe U-3 ÷ U-4, U-6,U-9, U-20, U-26 (folia 2-typu) m2 50 18.U-5a pylon drogowy średni (folia 2-typu) szt. 10 19.U-5b pylon drogowy zespolony ze znakiem typu C-9 średnicy 400 mm oklejony paskami folii odblaskowej 2-typu szt. 2 20.U-12 bariery ochronne typ olsztyński - komplet ze słupkami oraz elementami montażowymi (wymiary według załącznika) oklejone folią odblaskową biało-czerwoną mb 250 21.bariera ochronna lekka typu VARIOfix (szer. 1,60m) zawierająca stopy obrotowe oraz elementy odblaskowe szt. 4 22.U-12c słupek blokujący Ø 120 mm szt. 5 23.U-14e bariera drogowa z tworzywa sztucznego (h=800 mm) szt. 20 24.U-18a lustro drogowe akrylowe okrągłe (Ø 800 mm) szt. 20 25.U-18b lustro drogowe akrylowe prostokątne (800 x 1000 mm) szt. 2 26.U-21a,b tablice kierujące dwustronne z tworzywa sztucznego szt. 20 27.U-23a pachołek drogowy elastyczny (h=50 cm) szt. 20 28.Zapory drogowe harmonijkowe z elementami odblaskowymi (dł. 2,50 mb) szt. 2 29.Taśma ostrzegawcza biało-czerwona szer. 75mm dł. 100 m szt. 2 30.Taśma do unieważniania znaków szer. 75 mm dł. 33 m szt. 2 31.Samoprzylepna folia odblaskowa typ-2 m2 5 32.Podstawa uniwersalna gumowa (do 30 kg) szt. 20 33.Dodatkowe mocowania do znaków typ zaciskowy krawędziowy szt. 100 Część II - Kupno/dostawa słupków do znaków. Zamawiający przewiduje, iż zamówienie będzie obejmowało szacunkowo następujące ilości zamawianych słupków do znaków: Lp.Wyszczególnienie elementów Jednostka Nazwa Szacunkowa ilość 1.Słupek prosty do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm mb 2500 2.Słupek z wysięgnikiem do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm z wysięgnikiem o długości do 1 m mb 10 3.Słupek z wysięgnikiem do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm z wysięgnikiem o długości od 1 m ÷ 2 m mb 10

II.5) Główny kod CPV: 34992200-9
Dodatkowe kody CPV:34928460-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części I: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Dla części II: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części I: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Dla części II: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę znaków drogowych pionowych o wartości nie niższej niż 100.000,00zł brutto; Dla części II: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę słupków do znaków drogowych, konstrukcji wsporczych itp. o wartości nie niższej niż 20.000,00zł brutto;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla części I: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający minimum jedną dostawę znaków drogowych pionowych na kwotę nie niższą niż 100.000,00zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane Dla części II: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający minimum jedną dostawę słupków do znaków drogowych, konstrukcji wsporczych itp. na kwotę nie niższą niż 20.000,00zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Uwaga: W przypadku składania oferty na obydwie części przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający minimum jedną dostawę znaków drogowych pionowych, w tym dostawę słupków do znaków drogowych, konstrukcji wsporczych itp. o wartości nie niższej niż 120.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy 3. Dowód wpłaty wadium 4. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5. Wzór zobowiązania(jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich na podstawie przepisu art. 22a ustawy PZP nie jest wymagane dołączenie załącznika).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). - dla części II: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Lp. Zakres zmiany Charakter i warunki wprowadzenia zmiany 1. Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT 2. Przekształcenie wykonawcy nie prowadzące do zmiany wykonawcy za wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmiana brzmienia firmy, Zmianie podlegać będzie oznaczenie wykonawcy wskutek przekształcenia lub brzmienie firmy wykonawcy 3. Powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcy, podanie nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana podwykonawcy, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, zmiana umowy poprzez określenie w umowie podwykonawcy, nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi oraz zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście oraz za pomocą podwykonawców, zmiana podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców 4. Zmiana szacunkowej ilości dostaw pomiędzy poszczególnymi asortymentami tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, Zmiana umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w granicach ceny całkowitej podanej w ofercie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Część I – Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje, iż zamówienie będzie obejmowało szacunkowo następujące ilości zamawianych tarcz znaków i tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu z uwzględnieniem przyporządkowania typów folii odblaskowych, które obrazuje poniższa tabelka: Lp.Wyszczególnienie elementów Jednostka Nazwa Szacunkowa ilość Znaki ostrzegawcze grupy A 1.trójkątne wym. 900 mm (folia 2-typu) szt. 60 Znaki zakazu grupy B 2.Ø 800 mm (folia 2-typu) szt. 60 3.Ø 600 mm (folia 2-typu) szt. 20 4.B-20 średni (folia 2-typu) szt. 50 5.B-43, B-44 (folia 2-typu) m2 10 Znaki nakazu grupy C 6.Ø 800 mm (folia 2-typu) szt. 10 7.Ø 600 mm (folia 2-typu) szt. 20 Znaki informacyjne grupy D 8.kwadratowe 600 x 600 mm (folia 2-typu) szt. 150 9.prostokątne 600 x 750 mm (folia 2-typu) szt. 40 10.D-42/43 1200 x 530 mm (folia 2-typu) szt. 20 11.pozostałe znaki D z asortymentu (folia 2-typu) m2 20 Tablice typu E 12.Tablice typu E (cały asortyment) (folia 2-typu) m2 40 Znaki typu F 13.Znaki typu F (cały asortyment) (folia 2-typu) m2 15 Słupki wskaźnikowe 14.G-1a ÷ G-1f (folia 2-typu) szt. 6 Tabliczki do znaków drogowych T 15.tabliczki T wszystkie rodzaje (folia 2-typu) m2 20 Elementy bezpieczeństwa ruchu U 16.U-1a słupki prowadzące szt. 10 17.Tablice prowadzące, zapory drogowe, chodnikowe U-3 ÷ U-4, U-6,U-9, U-20, U-26 (folia 2-typu) m2 50 18.U-5a pylon drogowy średni (folia 2-typu) szt. 10 19.U-5b pylon drogowy zespolony ze znakiem typu C-9 średnicy 400 mm oklejony paskami folii odblaskowej 2-typu szt. 2 20.U-12 bariery ochronne typ olsztyński - komplet ze słupkami oraz elementami montażowymi (wymiary według załącznika) oklejone folią odblaskową biało-czerwoną mb 250 21.bariera ochronna lekka typu VARIOfix (szer. 1,60m) zawierająca stopy obrotowe oraz elementy odblaskowe szt. 4 22.U-12c słupek blokujący Ø 120 mm szt. 5 23.U-14e bariera drogowa z tworzywa sztucznego (h=800 mm) szt. 20 24.U-18a lustro drogowe akrylowe okrągłe (Ø 800 mm) szt. 20 25.U-18b lustro drogowe akrylowe prostokątne (800 x 1000 mm) szt. 2 26.U-21a,b tablice kierujące dwustronne z tworzywa sztucznego szt. 20 27.U-23a pachołek drogowy elastyczny (h=50 cm) szt. 20 28.Zapory drogowe harmonijkowe z elementami odblaskowymi (dł. 2,50 mb) szt. 2 29.Taśma ostrzegawcza biało-czerwona szer. 75mm dł. 100 m szt. 2 30.Taśma do unieważniania znaków szer. 75 mm dł. 33 m szt. 2 31.Samoprzylepna folia odblaskowa typ-2 m2 5 32.Podstawa uniwersalna gumowa (do 30 kg) szt. 20 33.Dodatkowe mocowania do znaków typ zaciskowy krawędziowy szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Część II - Kupno/dostawa słupków do znaków.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje, iż zamówienie będzie obejmowało szacunkowo następujące ilości zamawianych słupków do znaków: Lp.Wyszczególnienie elementów Jednostka Nazwa Szacunkowa ilość 1.Słupek prosty do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm mb 2500 2.Słupek z wysięgnikiem do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm z wysięgnikiem o długości do 1 m mb 10 3.Słupek z wysięgnikiem do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm z wysięgnikiem o długości od 1 m ÷ 2 m mb 10
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928460-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.