Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2016/2017

Przedmiot:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łubianka
Al. Jana Pawła II 8
87-152, Łubianka
telefon - 566 788 217
www.lubianka.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Łubianka
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-23 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA
Numer referencyjny: WIR.271.5.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę sprzętu wraz z obsługą do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na następuje części: CZĘŚĆ I: Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Wybcz, Wybczyk, Słomowo, Bierzgłowo przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki lub koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin. CZĘŚĆ II: Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Dębiny, Wymysłowo, Przeczno przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki lub koparko-ładowarki z łyżką o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin. CZĘŚĆ III: Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Łubianka przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin. CZĘŚĆ IV: Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości Warszewice, Brąchnowo przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin sprzętu do 80 godzin. CZĘŚĆ V: Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości – Pigża, Leszcz, Biskupice przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin. CZĘŚĆ VI: Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Zamek Bierzgłowski przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin. 3.2. Wykonawca składając ofertę na wybraną część lub części dysponuje rodzajem sprzętu podaną dla danej części, na którą składa ofertę. 3.3. Ilość godzin pracy sprzętu do odśnieżania zależeć będzie od warunków atmosferycznych i wynikających z tego potrzeb Zamawiającego. 3.4. Przeprowadzenie akcji zimowej odbywać się będzie całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, przystąpienie do pracy nastąpi po telefonicznym zleceniu od koordynatora reprezentującego Zamawiającego, które może zostać przekazane w ciągu całej doby. 3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do stałego współdziałania z koordynatorem ds. zwalczania skutków zimy w sezonie „Zima 2016/2017” sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją zadania oraz współpracy w zakresie odśnieżania dróg z innymi wykonawcami świadczącymi tę usługę na terenie Gminy Łubianka. 3.6. Wymagania dotyczące sprzętu do odśnieżania: Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być ciągniki rolnicze lub inne pojazdy samobieżne określone w SIWZ rozdział I pkt 3. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Ponadto podnoszenie i opuszczanie pługa powinno odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Konstrukcja płyty czołowej (czołownicy) oraz jej mocowania musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż, demontaż zespołu do odśnieżania. Okładnice powinny być wykonane z blachy stalowej o dostatecznej wytrzymałości. Do zrywania naboju śnieżnego można używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie. 3.7. Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy pomarańczowej, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 3.8. Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem (powiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, informowaniu o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywana pracę). Koszt utrzymania telefonu komórkowe ponosi Wykonawca. Wykonawca musi zapewnić wymianę kierowców w razie przedłużania się akcji zimowej, aby czas pracy kierowcy był zgodny z obowiązującymi przepisami. 3.9. Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien: - wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika, -obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, - przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego, - odnotować w kartach pracy sprzętu czasu i miejsca pracy. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacja umowy, wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie. 3.11. Pozostałe warunki określone zostały w Rozdziale II: Istotne postanowienia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej jednym sprzętem podanym w Rozdziale I pkt 3.1 dla każdej z części na które wykonawca składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: 4.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale. 4.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.5., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.5.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ, stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy,Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, pisemne zobowiązanie innego podmiotu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa oświadczenia zgodnie z pkt 10.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów, oświadczenie na zał. nr 4
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas rozpoczęci akcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.: 1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających prowadzenia akcji zimowej; 2) jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy zmianie może ulec termin wykonania usługi oraz wynagrodzenie wykonawcy; 3) na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, gwałtowne i nieoczekiwane, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej staranności zaistnieje konieczność zmiany sposobu świadczenia usługi, zmiana zakresu, terminu wykonania zamówienia i zmiana wynagrodzenia; 4) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian); 5) w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji zamówienia i mających wpływ na zakres lub termin wykonania umowy; 6) jeżeli zaistnieje konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego realizacja stała się niezbędna, dotychczasowemu Wykonawcy zmianie może ulec sposób i termin wykonania usługi i wynagrodzenie Wykonawcy. 19.3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje daną zmianę. 19.4. Fakt zaistnienia w/w okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Łubianka”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Wybcz, Wybczyk, Słomowo, Bierzgłowo przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki lub koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozpoczęcia akcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Łubianka”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Dębiny, Wymysłowo, Przeczno przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki lub koparko-ładowarki z łyżką o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozpoczęcia akcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: III    Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Łubianka”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Łubianka przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozpoczęcia acji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: IV    Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Łubianka”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości Warszewice, Brąchnowo przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin sprzętu do 80 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozoczęcia akcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: V    Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Łubianka”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości – Pigża, Leszcz, Biskupice przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozpoczęcia akcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: VI    Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Łubianka”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne i wewnętrzne na terenie miejscowości - Zamek Bierzgłowski przy użyciu sprzętu min. 1 ciągnika kołowego lub innego sprzętu o mocy min. 75 KM i więcej z pługiem do odśnieżania lub ładowarki bądź koparko-ładowarki z łyżką przednią o pojemności do 1,0-3,0m3 lub równiarki samojezdnej z pługiem dwuskrzydłowym bądź jednoskrzydłowym. Planowana ilość godzin pracy sprzętu do 80 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozpoczęcia akcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.