Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DRZWI STALOWYCH PPOŻ I O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA...

Przedmiot:

USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DRZWI STALOWYCH PPOŻ I O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
85-915, Bydgoszcz
telefon - 52 378 13 19
faks - 52 378 13 13
www.11wog.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-23 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DRZWI STALOWYCH PPOŻ I O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU NR 1 KOMPLEKS WOJSKOWY OSÓWIEC ORAZ W BUDYNKU NR 4 KOMPLEKS WOJSKOWY BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 105.
Numer referencyjny: 65/ZP/U/INFR/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DRZWI STALOWYCH PPOŻ I O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU NR 1 KOMPLEKS WOJSKOWY OSÓWIEC ORAZ W BUDYNKU NR 4 KOMPLEKS WOJSKOWY BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 105. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części – 2. Część I – Przegląd i konserwacja drzwi stalowych p.poż i o zwiększonej odporności na włamanie zamontowanych w budynku nr 1 kompleks wojskowy Osówiec – zgodnie z opisem stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ. Część II – Przegląd i konserwacja drzwi stalowych zamontowanych w budynku nr 4 kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 - zgodnie z opisem stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50712000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca: - w zakresie części I i II: posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą minimum POUFNE wystawione przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej - zostanie uznany za spełniony, gdy: a)w zakresie części I Wykonawca wykaże, że wszyscy pracownicy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia posiadają: aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE z terminem ważności w okresie obowiązywania umowy; aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, b)w zakresie części II Wykonawca wykaże, że wszyscy pracownicy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia posiadają: - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; c) w zakresie części II Wykonawca wykaże, że wszyscy pracownicy, którzy będą mieli wgląd do dokumentacji technicznej posiadają  aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE z terminem ważności w okresie obowiązywania umowy;  aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty aktualne na dzień złożenia tej oferty oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zaleca się wg wzoru) o treści załącznika nr 3, 2) Zestawienia cenowe zgodne z wykazami drzwi – zaleca się wg wzoru załączniki 1. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca,w ciągu 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Listę oraz dokumenty bądź informacje wykonają również Wykonawcy wspólnie składający ofertę. Wzór złącznik nr 9 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza także informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa ust. 1. 5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: wykaz osób należy złożyć osobno dla każdej części; 3) aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia o klauzuli min. POUFNE wystawione przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – dotyczy części I, II. - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. oraz w Części VI ust. 2 SIWZ: 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 6 do SIWZ, 7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Części V ust. 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126). 8. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty określające sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego. 9. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp., Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, o których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126). 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 Pzp. oraz w Części VI ust. 2 SIWZ zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 6-7 oraz 9. W tym samym terminie Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 8. 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5-9: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom odpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 16. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 17. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 18. Dokumenty wymienione w SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub osoba/osoby upoważniona/upoważnione do podpisania oferty w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 20. UWAGA: Pełnomocnictwa Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie „za zgodność z oryginałem”. 21. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 23. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1-4, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6. 24.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ 60
CENA 1 ROBOCZOGODZINY PRZY PRACACH NAPRAWCZYCH 20
CZAS STAWIENNICTWA W PRZYPADKU AWARII 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zaistnienia następujących warunków: 1) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od stron umowy; 2) ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy (na skutek zmiany planu rzeczowo-finansowego); 3) w przypadku możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy; 4) potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy; 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 6) zmiany przepisów resortowych, w szczególności w zakresie częstotliwości świadczenia usług konserwacji; 7) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 8) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy – w przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania lub jego awarii, skutkującej zmianą wielkości i zakresu zamówienia w czasie trwania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych tych zmian. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 7 jest wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy (kalkulacja), przy czym wartości netto pozostają bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość całkowitej wartości umowy brutto, planowanych szacunkowych wydatków na poszczególne lata i cen jednostkowych usług brutto wykazanych w zestawieniu cenowym w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8 jest wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia (kalkulacja), w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 9 jest wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia (kalkulacja), w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2, jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym, odpowiednio: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, wpływ zmian na termin wykonania umowy. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w ust. 1 pkt 7-9, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3-5. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do nadesłania Zamawiającemu informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia tego wniosku, w szczególności oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5. 8. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełniania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 12. 9. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3-5. 10. W aneksie strony określą dokładną datę wejścia w życie zmiany odpowiednich postanowień umowy według następujących zasad: 1) w przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3-5, w okresie od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę postanowień umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 7-9, do upływu 30-dniowego terminu liczonego od dnia wejścia w życie tych okoliczności – od dnia wejścia w życie tych okoliczności, o ile jest to uzasadnione treścią wniosku; 2) w przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3-5, w terminie późniejszym – od dnia złożenia wniosku, o ile jest to uzasadnione treścią wniosku. 11. O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi na piśmie niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 12. Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/11/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Przegląd i konserwacja drzwi stalowych p.poż i o zwiększonej odporności na włamanie zamontowanych w budynku nr 1 kompleks wojskowy Osówiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przegląd i konserwacja drzwi stalowych p.poż i o zwiększonej odporności na włamanie zamontowanych w budynku nr 1 kompleks wojskowy Osówiec – zgodnie z opisem stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50712000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ 60
CENA 1 ROBOCZOGODZINY PRZY PRACACH NAPRAWCZYCH 20
CZAS STAWIENNICTWA W PRZYPADKU AWARII 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Przegląd i konserwacja drzwi stalowych zamontowanych w budynku nr 4 kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przegląd i konserwacja drzwi stalowych zamontowanych w budynku nr 4 kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 - zgodnie z opisem stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50712000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ 60
CENA 1 ROBOCZOGODZINY PRZY PRACACH NAPRAWCZYCH 20
CZAS STAWIENNICTWA W PRZYPADKU AWARII 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.