Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa materiałów sanitarnych i instalacyjnych: 1. Zawór elektromagnetyczny...

Przedmiot:

Dostawa materiałów sanitarnych i instalacyjnych: 1. Zawór elektromagnetyczny kołnierzowy Dn 65 mm, typ MV300 B bezprądowo zamknięty 24 V DC IP65 Honeywell - szt. 1 2. Zawór pierwszeństwa (kołnierzowy) Dn 50 mm, typ V V 300 Honeywell...

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100, Nowy Dwór Mazowiecki
telefon - 22 101 21 00 do 03
faks - 22 101 21 04
www.sinevia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-23 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SVA/NDM/4620-113/16 Dostawa materiałów sanitarnych i instalacyjnych na zadanie w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c bud. nr 65 (zad. 01336)
Numer referencyjny: SVA/NDM/4620-113/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy materiałów sanitarnych i instalacyjnych na zadanie w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c bud. nr 65. 1. Zawór elektromagnetyczny kołnierzowy Dn 65 mm, typ MV300 B bezprądowo zamknięty 24 V DC IP65 Honeywell - szt. 1 2. Zawór pierwszeństwa (kołnierzowy) Dn 50 mm, typ V V 300 Honeywell - szt. 1 3. Elektroniczny przycisk chrom błyszczący Mambo IR-BA uruchamiający WC w wersji automatycznej zasilany bateryjne - szt. 8 4. Elektroniczny przycisk chrom błyszczący Hy Tronic do spłukiwania pisuaru w wersji(UR60), IR zasilany bateryjne - szt. 4 5. Kompletny zestaw hydrofor. do celów p.poż typ ZH-ICL/S 3.6.5B/1,1 kW + OT 40 Instal Compact - kpl. 1 6. Geberit Duofix elem. montaż. UP 320 Sigma H112 dla podtynk. zaworkiem spłukującym wężykiem przyłączeniowym - kpl. 8 7. Geberit Duofix element montaż. do umywalki - kpl. 4 8. Zestaw wodomierzowy DUET II WS/JS-50/15 producent FILA - kpl. 1 9. Stelaż pod pisuar Duofix - element montażowy do pisuaru, uniwersalny, dla podtynk. zaw. spłuk. z wężykiem przyłączeniowym, H112 - kpl. 4 10. Kołnierz ocynkowany gwint. 1,0-1,6MPa fi 65mm - szt. 2 11. Kołnierz ocynkowany gwint. 1,0-1,6MPa fi 50mm - szt. 2 12. Kołnierz ocynkowany gwint. 1,0-1,6MPa fi 65mm - szt. 2 13. Zawór zwrotny kołn. antyskaż.EA426 fi 50mm - szt. 1 14. Zawór zwrotny kołn. antyskaż.EA426 fi 65mm - szt. 1 15. Syfon umywalkowy mosiężny fi 32mm – szt. 4 16. Zawory odpowietrzające automatyczne o śred. 25 mm do wody pitnej typ VE 120 gwintowane – szt. 5 17. Hydrant wnękowy z wężem półsztywnym HW25N/W-KP30 ral .7047 z miejscem na gaśnicę - szt. 4 18. Zawór odcinający Alwa-F-kołnierzowy DN50 - szt. 1 19. Zawory zwrotne kulowe, kołnierzowe, żeliwne - 1,6 MPa, typ 6516 fi 65 mm ALWA-F - szt. 3 20. Zawory zwrotne kulowe, kołnierzowe, żeliwne - 1,6 MPa, typ 6516 fi 80 mm ALWA-F - szt. 1 21. Osadnik kołnierz.żel.k.821;1,6MPa fi 65mm - szt. 1 22. Zawór kul. stalowy kołn.1,6 MPa fi 50mm - szt. 2 23. Miska ustępowa NOVA TOP bez barier wisząca dla niepełnosprawnych szer. 70 cm, i deska sedesowa - szt. 4 24. Miska ustępowa NOVA TOP 6 l, wisząca i deska sedesowa - szt. 8 25. Umywalka NOVA PRO BB 65 cm, z otworem, bez przelewu dla osób niepełnosprawnych, nr kat. M38465000 - szt. 4 26. Umywalka NOVA TOP o wym. 46 cm, pod blatowa - szt. 4 27. Kratka ściekowa z syfonem posadzkowym dla natrysków NPS nr kat 683001 np. Delabie - szt. 4 28. Uszczelka b/azbestowa płaska fi 50mm - szt. 6 29. Uszczelka b/azbestowa płaska fi 65mm - szt. 2 30. Uszczelka b/azbestowa płaska fi 65mm - szt. 10 31. Uszczelka b/azbestowa płaska fi 65mm - szt. 2

II.5) Główny kod CPV: 44400000-4
Dodatkowe kody CPV:44411000-4, 44411700-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, 2) deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe lub zdjęcia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zasady reprezentowania wraz z osobami uprawionymi do reprezentacji wykonawcy w postępowaniach o zamówienie publiczne w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert. Wszystkie wypełnione i podpisane załączniki ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oprócz projektu umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: a) wystąpienia istotnych zmian dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; b) zmiana przepisów prawa, w szczególności zmiana stawki podatku VAT- wynagrodzenie może ulec zmianie. c) strony dopuszczają możliwość zmiany zapisów umownych w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy, mając na względzie jego usprawnienie dla wypełnienia zamiaru stron niniejszej umowy; d) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia – wynagrodzenie i termin realizacji mogą ulec zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/11/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.