Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM POLU
ul. gen. Józefa Bema 6
82-220 Stare Pole
telefon: 552713546
Województwo: pomorskie
Miasto: Stare Pole
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

” Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego dla Zespołu Szkół w Starym Polu „
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla wykonawców.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r.poz. 907 ze zm.).
Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.
Okres realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2016 roku
Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub    ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2) Formularz oferty, według załącznika nr 1 do Specyfikacji;  
3) oświadczenie art.22 załącznik nr 2 do SIWZ
4) oświadczenie art.24 załącznik nr 3 do SIWZ
5) wzór umowy załącznik nr 4 do SIWZ
Dokumenty w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy . Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem .

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%
Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie wraz z 4 załącznikami ( Specyfikacją, formularzem oferty,  wzorem umowy) :www.zsstarepole.bip.gov.pl
Miejsce otrzymania specyfikacji: z ww. strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 82-220 Stare Pole ul. Gen. J. Bema 6 82-220 Stare Pole  księgowość pok. nr 118
Termin składania ofert: do dnia 28.11.2016 rok do godz. 10:00
             Miejsce składania ofert: Księgowość Zespołu Szkół w Starym Polu ul. Gen. J .Bema 6 82-220 Stare Pole pok. 118
Osoba do kontaktów: Dyrektor Zespołu Szkół Tadeusz Kaczorek / 55 271 35 46 /
e-mail –szkolastpole@interklasa.pl
 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.