Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: KONKURS OFERT na wykonywanie usług pogotowia technicznego w zakresie instalacji wod.-kan. i...

Przedmiot:

KONKURS OFERT na wykonywanie usług pogotowia technicznego w zakresie instalacji wod.-kan. i gazowych

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Tuwima 4
tel.:+48 (59) 842 52 22 do 24
faks: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

AWiL2/155/2016r.

 

na wykonywanie usług pogotowia technicznego w zakresie instalacji wod.-kan. i gazowych         w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM  Sp. z o.o.  w Słupsku Administrację Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku  i Administrację Wspólnot i Lokali nr 2 przy  ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

 

 1. Zamawiający:

   

  PGM Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku            i Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku.

   

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

   

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pogotowia technicznegow zakresie instalacji wod.-kan. i gazowych od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 7.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy przypadające od poniedziałku do piątku w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych ujętych w zestawieniu nieruchomości polegających na:

   

 1. Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne:
 1. usuwanie przecieków na dławicach zaworów i śrubunkach na przewodach rozdzielczych,

 2. awaryjna wymiana uszczelek, grzybków, uszkodzonych głowic lub zaworów przelotowych, odcinków uszkodzonych rur do 3mb na przewodach rozdzielczych,

 3. odcinanie dopływu wody na część budynku lub na cały budynek celem ochrony przeciw zalaniu w przypadku poważnego uszkodzenia lub braku możliwości doraźnej naprawy,

 4. punktowe uszczelnianie rewizji i kielichów na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

 5. udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych do przykanalika ( pierwsza studzienka przed miejską siecią kanalizacyjną),

 6. awaryjne czyszczenie sit na wodomierzach zbiorczych w budynku,

 7. w przypadku wyposażenia lokalu  lub budynku w instalację c.o. i c.w. etażowego awaryjne zamknięcie (odcięcie) w/w instalacji od zasilania wodnego,

 8. stała współpraca z pogotowiem Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.  przy udrażnianiu przykanalików.

 1. Instalacje gazowe usuwanie awarii lub zabezpieczanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach:
 1. zlokalizowanie, likwidacja w miarę możliwości przyczyn ulotów (przewinięcie pojedynczych gwintów, wymiana uszkodzonych śrubunków, zaworów, kształtek, uszczelek itp.),

 2. w przypadku stwierdzenia ulotu gazu na odbiornikach  lub gazomierzu – odcięcie dopływu gazu i powiadomienie zainteresowanych stron (dostawca , odbiorca i administrację PGM),

 3. w przypadku odcięcia gazu na całym budynku lub przecieku na gazomierzu  – powiadomienie Zakładu Gazowniczego.

   

   

 

 1. Załączniki określające przedmiot zamówienia:

  - wykaz nieruchomości, w których będzie wykonywana usługa

   

 1.  Termin wykonania zamówienia: 08.01.2017r. do 31.12.2019r.

   

 2.  Termin i miejsce składania ofert:

   

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2016r. do godz. 8.00.

 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku,

       sekretariat (pokój nr 3).

 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta – wykonywanie usług pogotowia technicznego wzakresie instalacji wod.-kan                i gazowych dla PGM Sp. z o.o. AWiL 1 i AWiL 2”.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

   

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. 1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1.1 Spełniając warunki dotyczące:

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacje powyższego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia.Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że    wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedną tożsamą usługę polegającą na wykonywaniu usług pogotowia lokatorskiego technicznego instalacji wod.-kan. i gazowych, w których wartość wyniosła nie mniej niż 50.000 zł brutto lub wykonywanie co najmniej jednej  usługi na bieżące roboty remontowo-konserwacyjne w branży instalacji wod.-kan. i gazowych w zasobach mieszkaniowych, w których wartość wyniosła nie mniej niż  50.000 zł brutto.

c. Dysponowaniaodpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia              w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje, co najmniej:

- 2 osobami posiadającymi uprawnienia uprawniające do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu: sieci gazowej, urządzeń sanitarnych  i przyborów gazowych,

- 1 osobę posiadającą uprawnienia spawacza gazowego,

- ponadto oferent musi posiadać  następujące  narzędzia i sprzęt (będący jego własnością):

 • samochód WUKO szt. 1,

 • samochód dostawczy szt. 1 z dwoma podstawowymi kpl. narzędzi hydraulicznych na wyposażeniu,

 • spiralę elektryczna szt. 1,

 • sprzęt spawalniczy szt. 1,

 • manometr do sprawdzenia instalacji gazowych (z aktualną legalizacją) szt. 1.

 • ekspozymetr do sprawdzania instalacji gazowych ( z aktualną legalizacją) szt. 2.

 

 

d. Potwierdzą odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej                 z przedmiotem zamówienia, w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższego warunku w oparciu o przedstawione przez Oferenta dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa OC/ gwarancja ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem dokonania jej opłaty).

1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia postepowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie            w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f. Wykaz usług na co najmniej jedną tożsamą  usługę na pogotowia technicznego w zakresie instalacji wod.-kan. i gazowych lub co najmniej jedną tożsamą  usługę nawykonywania bieżących robót remontowo-konserwacyjnych w branży instalacji wod.-kan. i gazowych wykonywanych        w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie   z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, których wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

- Dowodami, o których mowa powyżej jest poświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonelub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

g. Opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej          z przedmiotem zamówienia.

h. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którychwzór stanowi załącznik nr5 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

i. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,których wzór stanowi załącznik nr6 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

j. Wykaz narzędzi, sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, którychwzór stanowi załącznik nr7 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dostarczone przez wykonawcę.

3. Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty.

 

 1.  Zawartość oferty:

   

 1. Oferta musi zawierać dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu Oferenta określone w pkt. V.

 2. Ofertę należy przedstawić w następującej formie: formularza ofertowego – załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 3. W przypadku jakichkolwiek braków w dokumentach wskazanych w pkt. V p. pkt. 1 oraz pkt. VI p. pkt. 2 zamawiający może dokonać jednokrotnego wezwania oferenta do uzupełnienia oferty bądź złożenia do niej wyjaśnień. Uzupełnienie bądź złożenie wyjaśnień nie może prowadzić do zmiany treści oferty.

   

VII. Ocena ofert / kryterium wyboru

 

 1. 1.    Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Ocenie podlegać będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. 2.    W odniesieniu do oferentów, którzy spełnią postawione warunki udziału w niniejszym „Konkursie ofert” Komisja dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie niżej określonego kryterium / określonych kryteriów:
Cena 100%

W tym:

1) Cena jednostkowa - …......... zł / 10 m2 powierzchni użytkowej netto(bez VAT) – 100%

 

 

 1. 3.    Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

3.1. Ocena ofert za kryterium „Cena” będzie dokonywana w ten sposób, że oferta proponująca najniższą cenę jednostkową za 10 m2 powierzchni użytkowej otrzyma – 100 pkt., pozostałe oferty oceniane będą, według wzoru:   

 Cr  = ( Cr-g N : Cr-g B )  x 100 pkt x 100%

gdzie:

Cr – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena” za cenę jednostkową

Cr-g N – cena jednostkowa oferty najtańszej

Cr-g B – cena jednostkowa oferty badanej

 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1pkt (obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).

5. Zamawiający udzieli zamówienia jednemu oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów i odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w ogłoszeniu.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w niniejszym dokumencie,

b) wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów,

c) wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,

d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

e) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Niespełnienie choćby jednego warunku udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty.

8. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 oraz Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15.

 

VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert.

 

 1. 1.    Otwarcie ofert odbędzie się w Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15                       w Słupsku w dniu: 29.11.2016r. o godz. 8.30 (pok. nr 3).
 2. 2.    Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie dostarczone wybranemu wykonawcy.

 

IX.              Kontakt z Zamawiającym

 

 1. 1.    Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Mariusz Kłobuch – Z-ca Kierownika ds. technicznych AWiL nr 2, e-mail: mariusz.klobuch@pgm.slupsk.pl, tel. 59 8487640,                 fax. 59 8425091  w godzinach od 7.00 do 15.00. Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy                   ul. Niemcewicza 15 w Słupsku.
 2. 2.    Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

 

     X.  Protesty i odwołania.

     1.  

 1. 1.    W niniejszym postępowaniu oferentom nie przysługują protesty ani odwołania.
 2. 2.    Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.