Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbiórka budynków magazynowych

Przedmiot:

Rozbiórka budynków magazynowych

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
08-530 Dęblin

Osoba do kontaktu:
Diana Kleczkowska, tel/fax: (81) 551 85 10
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-23 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. OZNACZENIE i TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest, jako 23/LOG/2016 i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. We wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji w tej sprawie należy powoływać się na powyższe oznaczenie.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa rozbiórki budynków magazynowych.
Obiekty, które podlegają rozbiórce:
- budynek magazynowy numer 398
- budynek magazynowy numer 399
- budynek magazynowo - warsztatowy numer 214
- budynek magazynowy numer 185
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis techniczny do rozbiórki budynków magazynowych w 6 Szpitalu Wojskowym - SP ZOZ w Dęblinie – kompleks numer 6051 działka numer 4080/27 obręb 1 Dęblin (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
Zamawiający oświadcza, iż posiada zgodę na rozbiórkę budynków będących przedmiotem zamówienia wydaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenie na odbiór i przewóz odpadów (materiałów niebezpiecznych) w zakresie objętym zamówieniem lub w miejscu dokonania rozbiórki musi przekazać odpady podmiotowi, który posiada uprawnienie do odbioru i przewozu takich odpadów oraz musi przekazać materiał niebezpieczny podmiotowi, który posiada uprawnienia do zagospodarowania tego typu odpadów.

Ładunek materiałów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem
z pojazdu, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.
Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.
Odebrane odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie ze składowiska odpadów faktu ich przekazania oraz dokument poświadczający posiadanie przez odbiorcę stosownych zezwoleń.

WIZJA LOKALNA:
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej,
a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt  i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty
i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający  nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin. Osobą upoważnioną  
do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Pan Konrad KOPEĆ – Kierownik Administracyjno-Techniczny – telefon kontaktowy (81) 551 85 10 (godziny 08.00-14.30).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: od 09.01.2017r. do 28.04.2017r.
2. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego tj.  6 Szpital Wojskowy
z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
ul. Szpitalna 2.

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca powinien załączyć  do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo  do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
I. Opis sposobu przygotowania oferty.
a. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b. Na treść oferty (oświadczenia woli) składają się: formularz oferty (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego).
c. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione                   w punkcie V Zapytania ofertowego.
d. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
e. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Zaproszenia do składania ofert.
f. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
g. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. Każdy wykonawca ma obowiązek udowodnienia w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają adekwatne uprawnienie do składania oświadczeń woli.
h. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,  o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
i. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
j. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta.
k. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
l. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
m. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami                         w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:
- nazwa i adres Wykonawcy;
- nazwa i adres Zamawiającego;
- oznaczenie „Zapytanie ofertowe nr 23/LOG/2016 - Usługa rozbiórki budynków magazynowych”;
- Napis: „Nie otwierać przed dniem 23.11.2016r., godz. 11.30” (termin otwarcia ofert).
n. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert.
o. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany                    po upływie terminu składania ofert.
p. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak                    w punkcie m,  w Siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala. Pokój nr 208, II piętro, do dnia: 23.11.2016r., godzina: 10:30.
r. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój                   nr 203, o godzinie: 11.30

VIII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA
1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji.
2. Cena ta będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.
3. Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Ocena cenowa oferty        -    100 %

2. Ocena punktowa oferty
Punktacja dla kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji   
do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danej ofercie.

Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn
Rc -    ranga kryterium cenowego
Cmin -    najniższa cena spośród oferowanych
Cn -    cena danej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
XI. WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostały określone w załączonym wzorze umowy – Załącznik Nr 3
do Zapytania ofertowego.
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.