Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Ocieplenie świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Ocieplenie świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubsko
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko

Osoba do kontaktu:
Justyna Piekarzewicz, tel. 68/457-62-45
e-mail: jpiekarzewicz@lubsko.pl
Józef Laudański, tel. 68/457-61-26, 603-808-827
e-mail: jlaudanski@lubsko.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Chocimek
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-22 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Chocimku”
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac polega na:
 wymianie opierzenia dachu świetlicy wiejskiej w Chocimku na dł.23mb,
 skucie starego tynku znajdującego się na ścianach świetlicy wiejskiej w Chocimku- powierzchnia 100m²,
 ociepleniu świetlicy wiejskiej w Chocimku styropianem o gr.10 cm oraz położenia siatki z tworzywa sztucznego i pokrycie jej dwukrotnie warstwą odpowiedniego kleju.
Powierzchnia ścian do ocieplenia na świetlicy wiejskiej w Chocimku to 100m².
2. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2016 r.
2. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2016 r., do godz. 15:30 w jednej z następujących form:
 osobiście bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, parter - biuro obsługi interesantów;
 elektronicznie na adres: jpiekarzewicz@lubsko.pl;
 faksem na nr 68/457-62-70;
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską, data wydruku z urządzenia Fax, lub data zarejestrowania wpływu wiadomości na skrzynce e-mail. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Sposób przygotowania oferty:
1) przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu umowy, tj. na działce nr 135/6 znajdującej się we wsi Lutol, na której usytuowany jest plac zabaw.
W powyższym zakresie należy kontaktować się z Panem Józefem Laudańskim – tel. 68/457-61-26, kom. 603-808-827.
2) ofertę należy sporządzić na załączonym druku - załącznik nr 1 (Formularz ofertowy);
3) oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, wypełniona komputerowo lub pismem czytelnym, ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.
4) oferta winna być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa posiadającego zakres i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz ofertą – w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie);
5) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
6) Składaną/wysyłaną ofertę należy oznaczyć tytułem:
„Oferta na – Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Chocimku”
7) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
 w sprawach formalnych:
Justyna Piekarzewicz, tel. 68/457-62-45, e-mail: jpiekarzewicz@lubsko.pl;
 w sprawach merytorycznych:
Józef Laudański, tel. 68/457-61-26, kom. 603-808-827, e-mail: jlaudanski@lubsko.pl;
6. Postanowienia końcowe:
1) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
2) w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tej umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Lubska nr 73/w/2015 z dnia 31.12.2015 r. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku, www.bip.lubsko.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.