Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń...

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
63-900, Rawicz
telefon - 65 5465400
faks - 65 5464167
www.rawicz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości ustalonej dla danej części zamówienia, na którą składa ofertę i tak:1) CZĘŚĆ 1 - 3.700,00 PLN2) CZĘŚĆ 2 - 6.300,00 PLN 2. Wadium musi obejmować cały okres zwią
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu.
Numer referencyjny: BZPF.2710.12.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej określone części: 1) CZĘŚĆ 1 – dostawa wraz z montażem urządzeń plenerowych do ćwiczeń fitness 2) CZĘŚĆ 2 – dostawa wraz z montażem plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni. 3. Szczegółowe wymagania oraz zakres zamówienia dla CZĘŚCI 1: 1) zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) dostawę wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness opisanych w dokumentacji projektowej zlokalizowanych w poniższych stacjach: - stacja 1 na którą składa się: podciągacz + słup + drabinka z podciągiem, orbitek + słup + wioślarz, - stacja 2 na którą składa się: narciarz + słup + twister, wypychacz + słup + motyl, - stacja 3 na którą składa się: stepper + słup + biegacz, rowerek klasyczny + słup + jeździec, - stacja 4 na którą składa się: wahadło + słup + twister, narciarz + słup + małe koła tai chi, - stacja 5 na którą składa się: wypychacz + słup + podciągacz, prasa nożna + słup + motyl, pajacyk + słup + twister, wioślarz + słup + orbitek, biegacz + słup + jeździec. b) montaż mat przerostowych wraz z mechaniczna pielęgnacją trawników parkowych, c) inne prace towarzyszące wykonaniu zamówienia. 2) Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630 lub DIN 7900:201 wydane przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzeń montowanych na pojedynczym słupie z zachowaniem obowiązującej strefy bezpieczeństwa. Kolorystyka oraz kształt tych urządzeń, zgodnie z założeniami Konserwatora Zabytków, powinny być dobrane tak aby dyskretnie wpisywały się w układ zielni plant tj. symbolizowały kształt drzewa. 4) Zamawiający wymaga aby urządzenia stanowiły jednolite zestawy, były wykonane w jednej linii kolorystycznej oraz stylistycznej i wizualnej oraz pochodziły od jednego producenta. 4. Szczegółowe wymagania oraz zakres zamówienia dla CZĘŚCI 2: 1) zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) dostawę wraz z montażem plenerowych urządzeń muzycznych opisanych w dokumentacji projektowej, b) dostawę wraz z montażem zjeżdżalni opisanej w dokumentacji projektowej, c) montaż mat przerostowych wraz z mechaniczna pielęgnacją trawników parkowych, d) inne prace towarzyszące wykonaniu zamówienia. 2) Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 wydane przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 3) zaleca się, zgodnie z projektem wykonawczym, aby Wykonawca, w zakresie zjeżdżalni, dokonał szczegółowej wizji terenowej oraz uzyskał wszystkie dane i informacje niezbędne do ustalenia ceny i złożenia oferty. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca. 5. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) projektu wykonawczego wraz z wydanymi pozwoleniami, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym dla danej części. stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl zakładka: zamówienia publiczne. 6. Teren objęty niniejszą inwestycją znajduje się w obrębie pozostałości fortyfikacji ziemnych przekształconych następnie w plany, wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 lipca 1970 roku o nr rejestru 504/1170. 7. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wykonane zgodnie z normami, żadna z ich części nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń itp.. Urządzenia oprócz w wymienionych certyfikatów lub deklaracji zgodności muszą posiadać atesty dopuszczające do użytku, muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak również muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. 8. Aktualne certyfikaty urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio: a) Inspektorowi nadzoru – na 5 dni przed planowanym montażem zaoferowanych urządzeń, b) Zamawiającemu – do zgłoszenia o zakończenia prac, nie później jednak niż do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy. 9. Wykonawca przy realizacji zamówienia w ramach zaoferowanej ceny, dla każdej części, będzie zobowiązany również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570), 2) prowadzenia prac zgodnie z wydanymi pozwoleniami, zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania pracami, 3) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem, 4) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny; 5) obsługi geodezyjnej podczas realizacji całej inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu) i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, 6) organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 7) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), 8) po zakończeniu prac doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie prac, 9) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane prace, wszystkie dostarczone urządzenia zabawowe, elementy małej architektury i zastosowane materiały zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 – 60 miesięcy). 10. Przy wykonawstwie oraz odbiorze prac objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 3) kosztorysie ofertowym, 4) Projekcie wykonawczym wraz z wydanymi pozwoleniami, 5) Polskich Normach. 11. Przedstawione w dokumentacji projektowej zdjęcia i rysunki mają charakter wyłącznie przykładowy służący wizualizacji założeń Konserwatora Zabytków. 12. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 13. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego urządzenia, materiały, które zagwarantują realizację prac zgodnie z wydanym pozwoleniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne, jakościowe i wizualne oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących urządzenia, materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty o których mowa w pkt 2 ppkt 3 rozdziału IX SIWZ. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych urządzeń, materiałów itp.. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu urządzeń, materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia żądania od Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu zgodnie załączonym do oferty kosztorysem uproszczonym - kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV:37535200-9, 37440000-4, 45000000-7, 45111200-0, 45112720-8, 45112723-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 21/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek udziału w postępowaniu, odpowiednio dla danej części: 1) dla części 1: wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę wraz z montażem siłowni plenerowych o wartości każdego z zamówień równej lub wyższej niż 80.000,000 zł brutto 2) dla części 2: wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych (w tym zjeżdżalni o długości min. 15 m) o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 120.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów (sekcja III.4) ogłoszenia o zamówieniu): a) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ, b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy: Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku poz. 1126): - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 lit. b rozdziału IX SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Termin wystawienia tego dokumentu - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b rozdziału IX SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia tych dokumentów jak podano wyżej. - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. c) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z zapisami art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt 1 lit. b rozdziału IX SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający żąda następującego dokumentu (sekcja III.5.1) ogłoszenia o zamówieniu: wypełnionego i podpisanego wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg załączonego druku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów (sekcja III.6) ogłoszenia o zamówieniu): karty katalogowe (lub inne dokumenty np. specyfikacje techniczne w przypadku braku kart katalogowych) wszystkich oferowanych: a) dla części 1: urządzeń fitness wraz ze zdjęciem, wizualizacją bądź rysunkiem zawierające opis wraz z parametrami i określoną strefą bezpieczną, b) dla części 2: urządzeń muzycznych i zjeżdżalni wraz ze zdjęciem, wizualizacją bądź rysunkiem (nie dot. zjeżdżalni) zawierające opis wraz z parametrami technicznymi.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) (załącznik nr 1 do SIWZ), b) kosztorys ofertowy dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę, w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami rozdziału XVI w szczególności pkt 3 SIWZ, w oparciu o załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym stanowiącym załącznik do SIWZ, c) Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza. (Pełnomocnictwo należy złożyć w przypadku gdy Wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik jak również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego) d)oryginał zobowiązania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości ustalonej dla danej części zamówienia, na którą składa ofertę i tak: 1) CZĘŚĆ 1 - 3.700,00 PLN 2) CZĘŚĆ 2 - 6.300,00 PLN 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE BANK SA 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez „Zamawiającego”. Zaleca się, aby kopia dowodu przelewu została potwierdzona za zgodność z oryginałem i dołączona do oferty. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, odpowiednie dokumenty w formie oryginału należy złożyć (w terminie o którym mowa w punkcie 5) poprzez dołączenie do oferty w taki sposób aby mogły one stanowić osobny dokument tzn. nie były trwale związane z ofertą i istniała możliwość bez naruszenia oferty odesłać ten dokument po jego wykorzystaniu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w rozdziale XII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy, Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a - c będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu). 2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, b) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków archeologicznych które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, c) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, d) wstrzymania prac przez Zamawiającego, e) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, f) braku rozwiązań projektowych lub konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy g) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia prac objętych umową, h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów: w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, b) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy, c) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i 2, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, d) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, e) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), f) zmiana nazwy, adresu którejkolwiek ze stron, g) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego, h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływa na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy. i) W przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagania określone przez Zamawiającego, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 4. Forma i zakres składanych dokumentów i oświadczeń: 1) dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu lub przez osobę na podstawie udzielonego i załączonego do oferty pełnomocnictwa. Załączone do oferty dokumenty muszą potwierdzać uprawnienia tych osób do reprezentacji Wykonawcy. 2) zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku poz. 1126), co oznacza, że oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Natomiast dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Za oryginał uważa się oświadczenie (lub dokument) złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem lub mailem muszą zostać dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowe wymagania oraz zakres zamówienia dla CZĘŚCI 1: 1) zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) dostawę wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness opisanych w dokumentacji projektowej zlokalizowanych w poniższych stacjach: - stacja 1 na którą składa się: podciągacz + słup + drabinka z podciągiem, orbitek + słup + wioślarz, - stacja 2 na którą składa się: narciarz + słup + twister, wypychacz + słup + motyl, - stacja 3 na którą składa się: stepper + słup + biegacz, rowerek klasyczny + słup + jeździec, - stacja 4 na którą składa się: wahadło + słup + twister, narciarz + słup + małe koła tai chi, - stacja 5 na którą składa się: wypychacz + słup + podciągacz, prasa nożna + słup + motyl, pajacyk + słup + twister, wioślarz + słup + orbitek, biegacz + słup + jeździec. b) montaż mat przerostowych wraz z mechaniczna pielęgnacją trawników parkowych, c) inne prace towarzyszące wykonaniu zamówienia. 2) Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630 lub DIN 7900:201 wydane przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzeń montowanych na pojedynczym słupie z zachowaniem obowiązującej strefy bezpieczeństwa. Kolorystyka oraz kształt tych urządzeń, zgodnie z założeniami Konserwatora Zabytków, powinny być dobrane tak aby dyskretnie wpisywały się w układ zielni plant tj. symbolizowały kształt drzewa. 4) Zamawiający wymaga aby urządzenia stanowiły jednolite zestawy, były wykonane w jednej linii kolorystycznej oraz stylistycznej i wizualnej oraz pochodziły od jednego producenta.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37410000-5, 37440000-4, 45000000-7, 45111200-0, 45112720-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 21/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
okres gwarancji i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - sekcja II.4)
Część nr: 2    Nazwa: dostawa wraz z montażem plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowe wymagania oraz zakres zamówienia dla CZĘŚCI 2: 1) zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) dostawę wraz z montażem plenerowych urządzeń muzycznych opisanych w dokumentacji projektowej, b) dostawę wraz z montażem zjeżdżalni opisanej w dokumentacji projektowej, c) montaż mat przerostowych wraz z mechaniczna pielęgnacją trawników parkowych, d) inne prace towarzyszące wykonaniu zamówienia. 2) Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 wydane przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 3) zaleca się, zgodnie z projektem wykonawczym, aby Wykonawca, w zakresie zjeżdżalni, dokonał szczegółowej wizji terenowej oraz uzyskał wszystkie dane i informacje niezbędne do ustalenia ceny i złożenia oferty. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9, 45000000-7, 45111200-0, 45112720-8, 45112723-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 21/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
okres gwarancji i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - sekcja II.4)

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.