Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.
ul. Tunelowa 2
41-600, Świętochłowice
faks - (32) 245 48 44
www.mpglswietochlowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Świętochłowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Numer referencyjny: 40/DZP/DZR/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., obejmująca pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy. 2. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał zamówione materiały budowlane do magazynu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 w Świętochłowicach. 3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamawianych materiałów budowlanych do ww. punktu Zamawiającego, współudziału w rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt. 4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane miejsce i termin dostawy, oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych. 5. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień telefonicznych lub pocztą elektroniczną. 6. Zamówienia będą składane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 7. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. 8. Ilość materiałów budowlanych wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w poszczególnych pozycjach zamawianych materiałów budowlanych, tj. przesunięć ilościowo – asortymentowych w zestawieniu w załączniku nr 1a do SIWZ, bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe odnośnie tego typu materiałów. 11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normie (w tym międzynarodowej), a jeżeli te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem. 12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp. 13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację. 14. Minimalny okres gwarancji na poszczególne materiały będące przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż długość okresu gwarancji udzielonej przez producentów tych materiałów. 15. W załączniku nr 1a do SIWZ, w odniesieniu do pozycji nr 6 - farba olejna (emalia), pozycji nr 9 - emalia uniwersalna w aerozolu 400 ml oraz pozycji nr 19 pigment uniwersalny – Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu. 16. W przypadku fugi elastycznej 1-7mm, wewnętrzna/zewnętrzna (op. 2/5 kg), pozycji nr 6 załącznika nr 1a do SIWZ, Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu. 17. W przypadku, skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych 80 i 90 (białe/drewnopodobne) - pozycje nr: 64, 65 załącznika nr 1a do SIWZ, Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe. 18. W przypadku, skrzydeł drzwiowych pełnych 80 i 90 (wypełnienie: pełna płyta) - pozycje nr: 66, 67 załącznika nr 1a do SIWZ oraz drzwi wejściowych mieszkaniowych wewnątrzklatkowych (wykończenie: blacha) – pozycja nr 70, Zamawiający w momencie składania zamówienia określi: kolor ww. asortymentu (podstawowe kolory) oraz kierunek ich otwierania – prawe, lewe. 19. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1a do SIWZ. Wszelkie zapisy w opisie przedmiotu zamówienia wskazujące znaki towarowe lub pochodzenie producenta, określają jedynie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać produkt, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis „minimalne parametry jakościowe” Zamawiający rozumie wymagania produktu zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt/materiał, dopuszcza jednocześnie produkty/materiały równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu/materiału, uznając tym samym każdy produkt/materiał o wskazanych parametrach lub lepszych. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1a do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą w odniesieniu do ww. pozycji równoważnych karty techniczne wyrobu wydane przez producenta. Ww. dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności oferowanych materiałów. W przypadku wątpliwości, co do równoważności oferowanych materiałów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 20. Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 44000000-0
Dodatkowe kody CPV:44111000-1, 44190000-8, 44192000-2, 44810000-1, 44830000-7, 24200000-6, 44221200-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1. Zamówienie będzie zrealizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2. Umowa wygasa przed terminem określonym w pkt II.9.1 w przypadku wyczerpania całości zamówienia określonego w załączniku nr 1a do SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III.2.2), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 2. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie elektronicznej lub faksem. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (załącznik do pisma z informacjami z otwarcia ofert); b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
łączna cena zamówienia brutto 90
termin dostawy 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie m. in.: a) wynagrodzenia: - w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub wprowadzenia nowego podatku. 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim oraz załącznika nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 1a do SIWZ – wszystkie pola bez wprowadzania zmian lub dodatkowych pozycji. 3. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1a do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą w odniesieniu do ww. pozycji równoważnych karty techniczne wyrobu wydane przez producenta. Ww. dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności oferowanych materiałów. W przypadku wątpliwości, co do równoważności oferowanych materiałów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.