Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ typu HST20-6000-1-150 oraz rozruch...

Przedmiot:

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ typu HST20-6000-1-150 oraz rozruch nowej dmuchawy

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1
99-300, Kutno
telefon - 242 533 360
faks - 242 548 100
www.umkutno.bip.e-zeto.eu i dodatkowo na stronie www.gos.kutno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
Termin składania ofert: 2016-11-24 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE
Numer referencyjny: 6/ZP/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O.W KUTNIE 2.Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy i zamontuje 1 (jedną) fabrycznie nową dmuchawę promieniową szybkoobrotową zdolną do współpracy z czterema istniejącymi dmuchawami promieniowymi typu HST20-6000-1-150 oraz przeprowadzi rozruch nowej dmuchawy. Zadaniem nowej dmuchawy będzie dostarczanie wymaganej ilości sprężonego powietrza do systemu napowietrzania ścieków w istniejącym bioreaktorze Ob.103 oraz w nowym bioreaktorze Ob.204. Nowe dmuchawy promieniowe typu HST20-6000-1-150 zmontowane są w stacji dmuchaw Ob.205, pracują od stycznia 2015 roku i są na gwarancji do 19 stycznia 2018 r. 2.2. PARAMETRY TECHNICZNE DMUCHAWY: Zakres wydajności nie mniejszy niż Q = 1500 – 3150 Nm3/h Nadciśnienie max - 85 kPa Moc całkowita (P1) silnika - 83 lub 90 kW 2.3. Do wytworzenia sprężonego powietrza należy zastosować dmuchawę promieniową o regulowanej prędkości obrotowej wału napędowego i stałogeometrycznym układzie sprężania pozbawionym podatnych na uszkodzenie regulacji mechanicznych. 2.4. Z uwagi na lokalizację i wykonanie hali dmuchaw, proponowana dmuchawa musi charakteryzować się emisją hałasu nie większa niż 70 dB(A) +/- 2 dB. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie charakteryzuje się zmiennym obciążeniem pracy, co wymaga by dmuchawa gwarantowała wielokrotność cykli włączeń i wyłączeń bez ograniczenia eksploatacyjnego zastosowanymi technologiami tj. odpowiednio przystosowany do takiej pracy silnik, łożyskowanie bezstyczne i bezstratne, które zapewni bezproblemową eksploatację. Minimalna gwarantowana liczba cykli włączeń i włączeń nie mniejsza niż 100 000 cykli lub nielimitowana. 2.5. Zaoferowana przez Wykonawcę dmuchawa musi być wyposażona: • w układ łożyskowania dynamicznego równoważny do zastosowanego w HST20 (łożyska elektromagnetyczne, o regulowanej orbicie pracy z kompensacją wibracji); • w układ napędowy umożlwiający współpracę z już zamontowanymi dmuchawami; • w przemiennik częstotliwości tak by zachować standaryzację zespołu dmuchaw. Zastosowany przemiennik oraz karty komunikacji muszą mieć możliwość wpięcia w nadrzędny układ sterowania tak by wszystkie dmuchawy pracowały w jednym zespole w układzie pracy równoległej. 2.6. Parametry nowej dmuchawy oraz sterowanie mają pozwalać na współpracę w układzie z już pracującymi dmuchawami. 2.7. WYPOSAŻENIE DMUCHAWY PROMIENIOWEJ: • należy zastosować dmuchawę promieniową o pełnej optymalizacji pracy pod względem zmiennego sprężu wylotowego oraz ciśnienia atmosferycznego, wydajności chwilowej a także zużycia energii – realizowaną na przykład poprzez regulację prędkości obrotowej silnika elektrycznego z zastosowaniem przemiennika częstotliwości; • wartości te tj. ciśnienie atmosferyczne, wlotowe oraz wylotowe, a także chwilowy spręż maszyny muszą być wyświetlane na panelu dmuchawy w celu weryfikacji jej parametrów; • dmuchawa promieniowa powinna mieć konstrukcję modułową, co oznacza zblokowanie układu napędowego poprzez wyeliminowanie przekładni mechanicznej i zastosowanie bezpośredniego napędu wału dmuchawy przez silnik elektryczny pracujący z łożyskowaniem dynamicznym bezstycznym w pełnym zakresie pracy tj. od stanu gotowość do pracy do maksymalnej prędkości obrotowej – łożyskowanie dynamiczne elektromagnetyczne lub łożyska powietrzne z układem podtrzymania lewitacji w stanie poniżej prędkości minimalnych; • aby zachować maksymalną sprawność pracy dmuchawy przez cały jej okres eksploatacji dmuchawa musi być wyposażona w adaptacyjny układ łożyskowania dynamicznego pozwalający na kalibrację pozycji wału do centralnej pozycji roboczej względem łożysk spoczynkowych/bezpieczeństwa; • mając na uwadze bezpieczeństwo eksploatacji dmuchawy poza łożyskowaniem dynamicznym musza mieć klasyczne łożysko bezpieczeństwa; • obsługa dmuchawy musi być ograniczona do minimum poprzez wyeliminowanie układu smarowania olejowego oraz zastosowanie bezstykowych samonastawnych łożysk elektromagnetycznych lub równoważnych łożysk powietrznych dynamicznych bezstycznych w pełnym zakresie pracy; • z uwagi na typ zastosowanego układu napowietrzania – dyfuzory membranowe – należy zastosować dmuchawę promieniową gwarantującą w 100 % brak możliwości zaolejenia powietrza, uzyskany poprzez wyeliminowanie z konstrukcji dmuchawy układów smarowania olejowego; • należy zastosować dmuchawę o konstrukcji eliminującej przenoszenie wibracji na podłoże. 2.8. Dmuchawa powinna się składać z: o części sprężającej (obudowa ślimakowa + wirnik); o zespołu napędowego wału – np. napęd bezpośredni przy użyciu silnika szybkoobrotowego bez zastosowania przekładni; o wydajnego układu chłodzenia powietrzem ze zintegrowanym z walem napędowym wirnikiem z możliwością wykorzystania ciepłego powietrza. Układ chłodzenia bez dodatkowych wentylatorów; o układu łożyskowania wału – należy zastosować nowoczesne układy łożyskowania nie wymagające smarowania olejowego a przez to gwarantujące długoletnią eksploatację bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. Minimalna żywotność łożysk dynamicznych 100 000 cykli włączeń i wyłączeń; o zintegrowanej obudowy dźwiękochłonnej ograniczającej poziom hałasu do 70 dB(A) +/- 2 dB co należy potwierdzić załączając pomiar hałasu wykonany na stanowisku testowym w fabryce; o lokalnego układu sterowania wyposażonego w falownik częstotliwości wraz z lokalnym panelem operatorskim; o zaworu rozruchowego wyposażonego w tłumik hałasu; o zewnętrznych tłumików hałasu na ssaniu i tłoczeniu; o tłumika hałasu na wylocie powietrza z układu chłodzenia; o zintegrowanego z tłumikiem dyfuzora na tłoczeniu. 2.9. Nowa dmuchawa promieniowa powinna być wyposażona w ciągły pomiar o następujących parametrach pracy: o wydatek wyrażony w m3/h lub %; o ciśnienie na ssaniu- chwilowe atmosferyczne (spręż musi się odbywać w odniesieniu do rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego zasysanego powietrza a nie wg nastaw fabrycznych); o ciśnienie na tłoczeniu; o pomiary elektryczne; o temperatury silnika i układu sterowania; o monitoringu pozycji wału z możliwością korekty pozycji początkowej z poziomu panelu dmuchawy; o monitoringu błędów z pamięcią. 2.10. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dmuchaw, które wymagają: - zewnętrznych układów grzewczych lub klimatyzacyjnych; - przerw technologicznych na chłodzenie czy smarowanie pomiędzy kolejnymi cyklami. 2.11. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: Wykonawca w ramach zamówienia: 1) zdemontuje istniejącą dmuchawę HST20 wskazaną przez Zamawiającego; 2) zamontuje nową dmuchawę wraz z dostosowaniem rurociągów; 3) dostarczy i zamontuje przepustnice, uszczelki i materiały złączne; 4) uruchomi dmuchawę wraz z przeprowadzeniem testów współpracy; 5) odtworzy izolacje rurociągów; 6) wykona prace elektryczne i AKPiA tj. demontaż, wymiana zabezpieczeń i powtórny montaż instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla potrzeb wymiany dmuchawy (przy założeniu wykorzystania wszystkich istniejących elementów, kabli, za wyjątkiem zabezpieczeń, które zostaną dopasowane do mniejszej mocy urządzenia), prace programistyczne związane ze zmianą układu sterowania dmuchawami w Ob.205; 7) zobowiązany jest do dostarczenia: a) deklaracji zgodności CE urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia; b) pełnej DTR w języku polskim 2 egzemplarzach w formie papierowej; c) wykazu koniecznych przeglądów okresowych i zalecanych wymian części w trakcie trwania gwarancji oraz po upływie okresu gwarancyjnego (zgodnie z DTR producenta); d) oprogramowania źródłowego związanego ze zmianą układu sterowania w Ob.205; 8) zapewni wykwalifikowanych pracowników do demontażu i montażu urządzenia; 9) przeprowadzi rozruch urządzenia oraz przeszkoli załogę oczyszczalni ścieków w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz wystawi certyfikaty uprawniające do eksploatacji. 10) w okresie gwarancyjnym, po pierwszym i drugim roku gwarancji, przeprowadzi dwa nieodpłatne przeglądy urządzenia.

II.5) Główny kod CPV: 42996600-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy opowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: dostawy wraz z montażem fabrycznie nowej dmuchawy promieniowej o identycznych parametrach technicznych oraz przeprowadzonym rozruchem technologicznym na oczyszczalni ścieków, o wartości netto co najmniej 400 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dowody wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Dokumenty wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.umkutno.bip.e-zeto.eu (należy wybrać zakładki: „Jednostki organizacyjne”, „Grupowa Oczyszczalnia Ścieków”, „Przetargi”) lub www.gos.kutno.pl. przez Zamawiającego, informacji dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny i okresu rękojmi zawartych w ofertach; Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 (oświadczenie składa każdy z Wykonawców). 2. Podstawy wykluczenia: 2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz może wykluczyć Wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;. 2.2. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt.1 i 2 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP (pkt.2.2. powyżej). 3. W celu potwierdzenia, że oferowana dmuchawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi: 3.1. specyfikację techniczną zaoferowanego urządzenia; 3.2. wynik pomiaru hałasu urządzenia wykonany na stanowisku testowym w fabryce.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykonawca wykaże jedną dostawę opowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej jednej dmuchawy promieniowej o identycznych parametrach technicznych oraz przeprowadzonym rozruchem technologicznym na oczyszczalni ścieków o wartości netto co najmniej 400 000,00 PLN – należy wypełnić wg załącznika nr 4 siwz. 2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – należy wypełnić wg załącznika nr 5 w SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że oferowana dmuchawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi: 3.1. specyfikację techniczną zaoferowanego urządzenia; 3.2. wynik pomiaru hałasu urządzenia wykonany na stanowisku w fabryce. 3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. V pkt. 1 ppkt. 1.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W tej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, ust.5 pkt.1 i 2 ustawy PZP. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. V pkt. 1 ppkt. 1.2. SIWZ. 6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w tabeli nr 2 poz.3. 4. Wykonawcy zagraniczni. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tabeli nr 2 pozycja nr 3.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł (wyszczególnił w rubryce) w formularzu „Oferta Wykonawcy” (Załącznik Nr 1 do SIWZ), że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 2) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty zawarte
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60
TERMIN PŁATNOŚCI 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień warunków umowy może nastąpić poprzez, przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia wad w opisie przedmiotu umowy, skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację prac mających wpływ na termin wykonania umowy; a. niemożliwe do przewidzenia wystąpienie niekorzystnych warunków uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b. wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację prac będących przedmiotem umowy; c. niemożności wykonywania prac, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do ich wykonania lub nakazują wstrzymanie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. d. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. 1. Inicjatorem powyższych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.