Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa drogi rowerowej z obiektem mostowym i elementami małej architektury

Przedmiot:

Budowa drogi rowerowej z obiektem mostowym i elementami małej architektury

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 42528
75-007, Koszalin
telefon - 943 488 600
faks - 943 488 625
www.bip.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100, Zadanie nr 2 - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100)2) Wadium musi obejmować cały okres związania of
Termin składania ofert: 2016-12-01 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi rowerowej z obiektem mostowym i elementami małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina” - odcinek od Wodnej Doliny do Wiaduktu Kolejowego nad ulicą Batalionów Chłopskich w Koszalinie - z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1. Budowa drogi rowerowej i elementów małej architektury Zadanie Nr 2. Budowa kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką Zadanie Nr 3. Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do monitoringu
Numer referencyjny: BZP-5.271.1.28.2016.AB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej z obiektem mostowym i elementami małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina” – odcinek od Wodnej Doliny do Wiaduktu Kolejowego nad ulicą Batalionów Chłopskich w Koszalinie – z podziałem na Zadania: Zadanie Nr 1. Budowa drogi rowerowej i elementów małej architektury, Zadanie Nr 2. Budowa kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką, Zadanie Nr 3. Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do monitoringu.

II.5) Główny kod CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na przedmiot zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie Nr 1. Budowa drogi rowerowej i elementów małej architektury - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną ścieżkę pieszo – rowerową z betonu asfaltowego lub drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości robót minimum 250.000,00 zł. b) dysponuje co najmniej 3 osobami, w tym: - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy – branża drogowa posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych – branża elektryczna posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych – branża telekomunikacyjna posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn.zm). Zadanie Nr 2. Budowa kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jeden obiekt mostowy o wartości robót minimum 200.000,00 zł. b) dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy – branża mostowa posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn.zm). Zadanie Nr 3. Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do monitoringu - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającą na zrealizowaniu co najmniej 1 dostawy serwera o wartości minimum 30.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zadanie nr 1: 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt. 2a. 2) Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt. 3a. Zadanie nr 2: 1)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt. 2b. 2) Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt. 3b. Zadanie nr 3: 1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt 2c. 2) Dowody określające, czy dostawy wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały wykonane należycie. UWAGA! Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zadanie nr 3. 1) Zaświadczenie uprawnionego podmiotu do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany sprzęt – serwer – posiada Certyfikat CE lub deklarację zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późn.zm. o systemie oceny zgodności.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100, Zadanie nr 2 - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240) 3)Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Miejski w Koszalinie Nr rachunku: 41 1140 1137 0000 2444 4400 1003 z dopiskiem: Budowa drogi rowerowej z obiektem mostowym i elementami małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina” - odcinek od Wodnej Doliny do Wiaduktu Kolejowego nad ulicą Batalionów Chłopskich w Koszalinie – Zadanie nr ......... - WADIUM Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego IBAN: PL41114011370000244444001003, BIC/SWIFT: BREX PL PW 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6 - 7, 75-007 Koszalin a kserokopię dołączyć do oferty. 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. UWAGA!: Zgodnie z zapisami w PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zadanie nr 1: 1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje WYKONAWCA na zasadach innych niż określone w ust.1. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: 1) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, 2) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej - 5οC); 3) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY; 4) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 5) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy WYKONAWCY. 4. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. 5. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SIWZ. 6. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom, nie wcześniej jednak niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają zmiany. 7. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 6, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowej wysokości wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia brutto następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. Zadanie nr 2: 1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących Podwykonawców, o których mowa w art. 26a ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26a ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje WYKONAWCA na zasadach innych niż określone w ust.1. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: 1) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, 2) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej - 5οC); 3) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY; 4) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 5) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy WYKONAWCY. 4. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. 5. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SIWZ. Zadanie nr 3: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na dostawie zamiast sprzętu zaproponowanego w formularzu ofertowym sprzętu o co najmniej jednym parametrze wyższym w stosunku do zaoferowanego, jeżeli Wykonawca z przyczyn uzasadnionych nie jest w stanie dostarczyć sprzętu określonego w ofercie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących podwykonawców, o których mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Budowa drogi rowerowej i elementów małej architektury
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy: Branża drogowa: 1. Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni. 2. Roboty remontowe istniejących nawierzchni, chodników. 3. Odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem nowych materiałów na istniejących odcinkach. 4. Wykonanie drogi rowerowej na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Batalionów Chłopskich (długości ca 2.360 mb) o konstrukcji i nawierzchni określonej w dokumentacji projektowej. 5. Oznakowanie docelowe poziome i pionowe zgodnie z organizacją ruchu. 6. Regulacja pionowa studzienek i włazów. 7.Wykonanie elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in.: - ławki, - stojaki na rowery, - kosze na śmieci, - kosze na psie odchody, - samoobsługowa stacja obsługi rowerów, - punkt odpoczynku i rekreacji wraz z wyposażeniem, - tablice informacyjne (napisy na tablicach informacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie ich realizacji). Branża elektryczna: 1. Demontaż istniejących punktów fotowoltaicznych i zamontowanie ich w nowych wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Zamawiający informuje, że istniejące oświetlenie fotowoltaiczne jest na gwarancji, której udzieliła firma: RESEP - RE Solar Energy Power Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, tel. (0-22) 697 69 69 / fax. (0-22) 697 69 66 2. Budowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 3. Przebudowa i budowa nowych szafek oświetleniowych. 4. Usunięcie kolizji energetycznych w tym demontaż i przeniesienie istniejących szafek energetycznych, istniejącego oświetlenia parkowego wraz z jego przełączeniem. 5. Pomiary powykonawcze. Branża teletechniczna: 1. Budowa kanału technologicznego z rur w układzie zgodnie z dokumentacją projektową wraz z montażem studni kablowych SK-1, SKO-2g, SKR-2. 2. Instalacja szaf teletechnicznych i punktów monitoringu wizyjnego. Zieleń: 1. Wycinka drzew kolidujących z projektowanym przebiegiem dróg rowerowych. 2. Nasadzenia zastępcze oraz urządzenie zielenią. 3. Pielęgnacja zieleni zgodnie z projektem nasadzeń, w tym gwarancja na nasadzenia na min. 5 lat. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2, 45316100-6, 45315300-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3540025.84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/06/2019
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Wykonawca przedłoży w terminie jednego miesiąca licząc od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy - do uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - minimum 60 miesięcy. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. trzech osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zadania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonywanie robót budowlanych (robocizna) w zakresie realizowanego projektu wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz SWIORB w szczególności: 1) rozbiórka elementów istniejących nawierzchni, 2) wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki, 3) układanie rur teletechnicznych, 4) wykonanie robót ziemnych, 5) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, 6) wykonanie elementów ulicy jak ustawienie krawężników, obrzeży chodnikowych, 7) wykonanie nawierzchni ścieżki. W razie zwiększenia przez WYKONAWCĘ liczby osób wykonujących ww. czynności ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia tych osób również na podstawie umowy o pracę.
Część nr: 2    Nazwa: Budowa kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką o konstrukcji określonej w dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy robót objęty zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie: Kładki rowerowej o parametrach: - Rozpiętość teoretyczna - 14,15 m, - Rozpiętość przyczółków - 12,30 m, - Wysokość konstrukcyjna - 0,4 m, - Długość całkowita pomostu - 15,0 m, - Szerokość pomostu - 4,0 m. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221113-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 409225.60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Wykonawca przedłoży w terminie jednego miesiąca licząc od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy - do uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - minimum 60 miesięcy. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. dwóch osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zadania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonywanie robót budowlanych (robocizna) w zakresie realizowanego projektu wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz SWIORB w szczególności: 1) wykonanie robót ziemnych, 2) wykonanie zbrojenia, 3) wykonanie wyrobów betonowych, 4) wykonanie balustrady W razie zwiększenia przez WYKONAWCĘ liczby osób wykonujących ww. czynności ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia tych osób również na podstawie umowy o pracę.
Część nr: 3    Nazwa: Dostawa serwera wraz z programowanim do monitoringu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie: 1) serwera rejestrującego w obudowie typu RACK o parametrach wg specyfikacji zawartej w siwz, 2) oprogramowania do monitoringu z licencją na 32 kamery wg specyfikacji zawartej w siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 43089.43
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Oferowany sprzęt musi podlegać zasadom funkcjonowania oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późn. zm. o systemie oceny zgodności. 2. Okres rękojmi i gwarancji onsite na dostawę - minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 3. Okres gwarancyjny: a) Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu, b)w przypadku uszkodzenia dysku twardego Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwracania Wykonawcy nośnika danych tego dysku. W takim przypadku zwrotowi może podlegać jedynie część elektroniczna. 4. Awaria i naprawy sprzętu: naprawy wykonywane są na miejscu u Zamawiającego. Jednak w szczególnych przypadkach dopuszczalna jest naprawa w siedzibie Wykonawcy po uprzednim zabezpieczeniu danych przed nieuprawnionym dostępem. W przypadku przekazywania sprzętu z danymi Wykonawcy musi okazać poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do tajemnicy służbowej.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.