Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 8 A
41-500, Chorzów
telefon - 32 2411270,
32 2411279
faks - 32 2414060
www.bip.mzuim.chorzow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: Wymagania dotyczące wadium.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :Zad.1 – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100)*Zad.2 – 43 000, 00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł 00/100)** - w zależności o
Termin składania ofert: 2016-12-01 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1/ Chorzów Centrum, Chorzów Batory* Zad.2/ Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II*. * - w zależności od wyboru zadania
Numer referencyjny: DU/ZP/7042/245/000/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1/ Chorzów Centrum, Chorzów Batory* Zad.2/ Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II*. * - w zależności od wyboru zadania Przewidziany zakres robót określony jest w Formularzu Cenowym dla każdego z zadań oddzielnie. W założeniach do kalkulacji jednostkowych stanowiących Załącznik Nr 5 dla każdej z pozycji Formularza Cenowego zostały określone zakresy robót koniecznych do wykonania. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w opracowanych przez Firmę Budowlaną Mieczysław Daszkiewicz, 40-871 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 6/117 w zakresie wymagań wykonania i odbioru robót drogowych oraz infrastruktury technicznej. 2.W założeniach do kalkulacji jednostkowych (Załącznik Nr 5) zostały określone odpowiednie Specyfikacje Techniczne. 3.Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 4.Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. 5.Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę. 6.Przez cały okres realizacji zadania Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego. 7.Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi Wykonawca robót. 8.Robota budowlana wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 9.W razie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych punktów geodezyjnych własnym kosztem i staraniem zlecając te prace uprawnionemu geodecie, przedstawiając jednocześnie Inwestorowi pisemne oświadczenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta o wykonanych pracach geodezyjnych. 10.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) 4 osób, o których mowa w pkt. 7.1.3 lit.b SIWZ tj.: 1 osobę na stanowisko brygadzisty i 3 osoby na stanowisko pracowników fizycznych. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub podwykonawcę roboty budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45233222-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót będących przedmiotem zamówienia określonych w Formularzu Cenowym i w Załączniku Nr 5.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a)Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł b)Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł . Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1. warunek określony w pkt.1.spełniają łącznie 2. warunek określony w pkt.2.spełniają łącznie Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) potencjał techniczny: Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym sprzętem: - koparko – ładowarką -minimalna ilość 1 szt. - samochodem dostawczym - minimalna ilość 2 szt. - samochodem samowyładowczym – minimalna ilość 2 szt. - piłą spalinową do cięcia nawierzchni – minimalna ilość 2 szt. - piłą do cięcia elementów betonowych na mokro – minimalna ilość 2 szt. - walcem wibracyjnym – minimalna ilość 1 szt. - ubijakiem spalinowym – minimalna ilość 2 szt. - młotem wyburzeniowym spalinowym lub elektrycznym – minimalna ilość 2 szt. - wibratorem powierzchniowym (zagęszczarką) - minimalna ilość 2 szt. b)Kadra techniczna: Wykonawca musi dysponować następującymi osobami: 1.kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne; 2.brygadzista – 2 osoby – wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe – minimum 2 letnie w zakresie robót drogowych 3.pracownicy fizyczni – 6 osób – wymagane doświadczenie zawodowe – minimum 2 letnie w zakresie robót drogowych Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy – Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , określone w Art. 12 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. c)Doświadczenie zawodowe: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wraz z załączeniem dowodów dla niżej wymaganych ilości zrealizowanych robót budowlanych: 1.co najmniej trzy roboty budowlane potwierdzone dowodami o łącznej rocznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, w ramach których wykonano naprawy bieżące nawierzchni chodników, lub 2.co najmniej dwie roboty budowlane potwierdzone dowodami o łącznej rocznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, w ramach których wykonano naprawy bieżące nawierzchni chodników i jednej roboty budowlanej potwierdzonej dowodem, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, w ramach której wykonano zadanie remontowe lub inwestycyjne w zakresie nawierzchni drogowych rozbieralnych, lub 3.co najmniej jednej roboty budowlanej potwierdzonej dowodem, o łącznej rocznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, w ramach której wykonano naprawy bieżące nawierzchni chodników i dwie roboty budowlane potwierdzone dowodami o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda, w ramach której wykonano zadania remontowe lub inwestycyjne w zakresie nawierzchni drogowych rozbieralnych. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1.warunek określony w pkt.a spełniają łącznie 2.warunek określony w pkt.b spełniają łącznie 3.warunek określony w pkt.c spełniają łącznie Uwaga:Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. nie podlegania wykluczeniu z postępowania); 1.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4-8 ustawy Pzp. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 1-3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,składa dokumenty o których mowa w pkt. 1,2,3 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwane dalej rozporządzeniem; - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionych nie wcześniej niż w terminie jw. - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji otyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 2); 2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 3); 3.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik Nr 4); 4.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5.potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 7.1.2 lit. b SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt. 1-5 mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w zawiązku z tym, że warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy winni spełniać łącznie. Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w pkt. 1–5 w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr1); 2. wypełniony Formularz Cenowy; 3. dokument wpłaty wadium(kopie przelewu na rachunek bankowy, gwarancji itp.); 4.wypełnione wzory oświadczeń załączonych do SIWZ (Załączniki Nr 6-7); 5.pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 6.w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 7.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości : Zad.1 – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100)* Zad.2 – 43 000, 00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł 00/100)* * - w zależności od wyboru zadania 1.Wadium może być wniesione: 1.1 w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 1.2w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 1.3 w gwarancjach bankowych 1.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 1.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U.Nr109, poz. 1158, z późn. zm.). Uwaga: wadium wnoszone w postaci niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. 2.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji Zamawiającego),nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego 2a.Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: -przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); -złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; -przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 3.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy – Pzp . 5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60
gwarancja 30
Czas przystąpienia wykonawcy do real.zlec. w nagłych przypadkach zagrożenia bez.ruchu drog. 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z § 5 ust.12 i 13 i § 15 ust.1 i 2: § 5 ust.12-jeżli w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, wówczas strony podpiszą aneks do umowy aktualizujący wynagrodzenie Wykonawcy. W tym przypadku niezmienne pozostanie wynagrodzenie netto Wykonawcy, zaś wartość podatku VAT będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. § 5ust. 13 - w przypadku zmiany: a)Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ; b)Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę Strony podpiszą aneks do umowy podwyższający proporcjonalnie (tj. w proporcji do wzrostu obciążeń, o których mowa powyżej) tą część wynagrodzenia Wykonawcy, która stanowi koszty wynagrodzeń (osobowe) przy realizacji zamówienia. § 15 ust.1-Strony dopuszczają następujące zmiany niniejszej umowy : a)zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy spełniające warunki udziału w postępowaniu jak również po stronie Zamawiającego; b)zmianę podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy za uprzednią akceptacją Zamawiającego § 15 ust.2 - Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1/ Chorzów Centrum, Chorzów Batory., Przewidziany zakres robót określony jest w Formularzu Cenowym dla każdego z zadań oddzielnie. W założeniach do kalkulacji jednostkowych stanowiących Załącznik Nr 5 dla każdej z pozycji Formularza Cenowego zostały określone zakresy robót koniecznych do wykonania.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60
gwarancja 30
Czas przystąpienia wykonawcy do real.zlec. w nagłych przypadkach zagrożenia bez.ruchu drog. 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Chorzów stary, Maciejkowice i Chorzów II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad. 2/ Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II. Przewidziany zakres robót określony jest w Formularzu Cenowym dla każdego z zadań oddzielnie. W założeniach do kalkulacji jednostkowych stanowiących Załącznik Nr 5 dla każdej z pozycji Formularza Cenowego zostały określone zakresy robót koniecznych do wykonania.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60
gwarancja 30
Czas przystąpienia wykonawcy do real.zlec. w nagłych przypadkach zagrożenia bez.ruchu drog. 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.