Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja Systemu Ostrzegania o Zagrożeniach: a) Montaż 15–stu słupów...

Przedmiot:

Modernizacja Systemu Ostrzegania o Zagrożeniach: a) Montaż 15–stu słupów oświetleniowych metalowych prostych oraz 3 wysokich okrągłych; b) Montaż opraw w wykonaniu LED na projektowanych latarniach oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa Zespół Zamówień Publicznych
ul. Mickiewicza 2
33-100, Tarnów
telefon - 146 882 433
faks - 146 215 308
www.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja Systemu Ostrzegania o Zagrożeniach na terenie miasta Tarnowa” – II Etap.
Numer referencyjny: WBP.5533.7.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia wzdłuż ścieżki biegowej oraz drogi dojazdowej do ul. Harcerskiej w Tarnowie. 1. Zakres robót do wykonania zamówienia obejmuje m.in: a) Montaż 15–stu słupów oświetleniowych metalowych prostych oraz 3 wysokich okrągłych; b) Montaż opraw w wykonaniu LED na projektowanych latarniach oświetleniowych. c) Wykonanie linii kablowej YAKY 4x 35 mm2 na odcinku do istniejącego złącza ZK – 6527 do projektowanej rozdzielnicy wolnostojącej RGnN, posadowionej przy istniejącym budynku technicznym, o dł. 210 mb; d) Wykonanie dwóch linii kablowych: - do przyłączenia słupów oświetleniowych zabudowanych wzdłuż drogi dojazdowej – kabel YKXS 3x4 mm2 o długości 149 mb; - do przyłączenia słupów oświetlenia parkowego, usytuowanych wzdłuż ścieżki biegowej - kabel YKXS 5x10 mm2 o dł. około 361 mb; e) Zabudowę rozdzielnicy wolnostojącej dwusekcyjnej RGnN; f) Wykonanie kontrolnych badań i pomiarów, g) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 2. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych i pomiarowo-kontrolnych mgr inż. Roman Sowiński, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumentację projektową stanowią: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45312000-7
Dodatkowe kody CPV:45311000-0, 35240000-8, 32510000-1, 45222300-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 lat (60 miesięcy) rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty protokolarnego odbioru robót. Zamawiający informuje, że rozszerzenie terminu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 2. Zamawiający wymaga udzielenia na zamontowane urządzenia min. 2 lat (24 miesięcy) gwarancji. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza niż 2 lata (24 miesiące) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do 2 lat (24 miesięcy). Zamawiający informuje, że rozszerzenie terminu gwarancji na zainstalowane urządzenia stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, określone w załączniku nr 1 do projektu umowy (których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) wykonywały te czynności na podstawie umowy o pracę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ i zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W ofercie Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców – o ile dotyczy. 2. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07). 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony wraz z informacją, o której mowa w zdaniu pierwszym. 2.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0.6
Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane ponad okres wymagany przez Zamawiającego w rozdziale I SIWZ 0.2
Rozszerzenie okresu gwarancji na zamontowane urządzenia ponad okres wymagany przez Zamawiającego w Rozdziale I SIWZ 0.2

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone w § 16 projektu umowy: 1. Zmiany umowy mogą nastąpić, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących przypadkach: 1) Terminu wykonania robót w przypadku: a) wystąpienia zdarzeń losowych, b) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp; c) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:  dochowania wymogów technicznych i technologicznych,  prowadzenia prac, d) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. 2) Podwykonawców; 2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: 1) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót; 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 wystąpienie niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa, 3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian, b) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie. 5. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w terminie 5 dni może zatwierdzić bądź odrzucić otrzymaną propozycję zmiany. 6. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 2. Uwagi do sekcji III.3 – w związku z brakiem określenia warunków udziału w postepowaniu oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nie jest wymagane.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.