Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ODŚNIEŻANIE I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Przedmiot:

ODŚNIEŻANIE I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
55-095, Mirków
telefon - 71 323 02 03
faks - 71 323 02 04
http://dlugoleka.bip.net.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mirków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-24 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODŚNIEŻANIE I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH GMINY DŁUGOŁĘKA
Numer referencyjny: RI.271.32.2016.MM-B
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania wszystkich dróg gminnych i wewnętrznych gminy Długołęka wraz z chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi oraz przystankami autobusowymi - polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej występującej na drogach i obiektach towarzyszących wskutek tworzenia się na nich warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440). 2.Precyzyjny opis z podaniem zakresu całego przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie – w standardzie III, IV i V (opisanym szczegółowo w załączniku nr 7 do siwz, tj. w „Standardach zimowego utrzymania dróg w Gminie Długołęka”), wszystkich dróg gminnych i wewnętrznych gminy Długołęka wraz z chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi, przystankami autobusowymi oraz terenem dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowościach Borowa i Łozina według następujących wytycznych: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia, na wszystkich drogach wskazanych w załączniku nr 8 do siwz (tj. „Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych wraz z obiektami towarzyszącymi, przewidzianych do odśnieżania”) bez wezwania ze strony Zamawiającego, kierując się zasadą utrzymania ciągów komunikacyjnych przejezdnych w tym samym czasie. Przedmiotowe odśnieżanie winno być uzależnione od aktualnych warunków pogodowych i udokumentowane w karcie drogowej (wzór stanowi załącznik nr 10 do siwz). UWAGA: Drogi wskazane w załączniku nr 8 do siwz, jako drogi „I kolejności odśnieżania” wykonawca zobowiązany jest odśnieżać według III standardu zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 7 do siwz, tj. w Standardach zimowego utrzymania dróg w gminie Długołęka). 2) Drogi wskazane w załączniku nr 8 do siwz, jako drogi „II kolejności odśnieżania” wykonawca zobowiązany jest odśnieżać według IV standardu zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 7 do siwz, tj. w Standardach zimowego utrzymania dróg w gminie Długołęka). 3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na pozostałych drogach gminnych i wewnętrznych gminy Długołęka i obiektach im towarzyszących (nie wskazanych w załączniku nr 8 do siwz) według V standardu zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do wniosku, tj. w Standardach zimowego utrzymania dróg w gminie Długołęka”) - na każde telefoniczne wezwanie ze strony Zamawiającego (podyktowane aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego), każdorazowo pisemnie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego przesłaniem zlecenia jednostkowego (Zamawiający dopuszcza przekazywanie zleceń za pomocą faksu) i udokumentowane w karcie drogowej. 2.2 Termin przystąpienia do wykonania zlecenia jednostkowego określonego powyżej, wynosi od 1 godziny do max. 10 godzin i zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego, w zależności od aktualnych potrzeb, w zleceniu jednostkowym. 2.3 Przedmiot zamówienia, określony w punkcie 1 polegać będzie na oczyszczaniu mechanicznym i ręcznym jezdni, poboczy oraz m.in. chodników, parkingów i zatok autobusowych w okresie zimowym, wykonywanym według poniższych zasad: 1)oczyszczanie jezdni - obejmuje mechaniczne i uzupełniająco ręczne oczyszczanie zimowe i pozimowe; 2) mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej - polega na usuwaniu śniegu poprzez mechaniczne rozgarnięcie pokrywy śnieżnej; oczyszczanie stosuje się do całej szerokości jezdni oraz skrzyżowań; rejon skrzyżowania to 15,0 m wlotu drogi poprzecznej, nie objętej oczyszczaniem, licząc od krawędzi jezdni oczyszczonej; 3) zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową - polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystąpieniem zjawiska śliskości, środkami chemicznymi takimi jak sól wilgotna lub solanka; 4)likwidowanie śliskości zimowej - polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych, takich jak solanka, sól, mieszanka piasku i soli itp. lub na stosowaniu środków zwiększających szorstkość, takich jak piasek, przy użyciu sprzętu specjalistycznego; 5)oczyszczanie ciągów pieszo-jezdnych w technologii zimowej - polega na mechanicznym lub ręcznym usuwaniu śniegu, mechanicznym lub ręcznym zabezpieczaniu przed śliskością zimową, likwidowaniu śliskości zimowej oraz usuwaniu pryzmowanego na chodnikach śniegu; do mechanicznego usuwania śniegu stosuje się specjalistyczne pojazdy a do ręcznego - zgarniacze, szufle i siekacze. 2.4 Zamawiający informuje, iż technologię zimową stosuje się w dniach kiedy choć jeden z poniższych warunków jest spełniony, tj.: 1)temperatura poniżej +2oC; 2)opady śniegu; 3)zalegająca warstwa śniegu; 4)gołoledź lub lodowica. 2.5 Wykonawca ma obowiązek, mając na uwadze codzienną, aktualną prognozę pogody oraz w zależności od warunków pogodowych, przystąpić odpowiednio wcześniej – tak, by zapewnić stałe bezpieczeństwo ruchu - do: 1)zraszania jezdni solanką lub użycia soli wilgotnej, po upewnieniu się - na podstawie prognozy pogody - o mającej wystąpić śliskości lub oblodzeniu; 2)posypywania jezdni mieszanką piasku i soli, tuż przed opadami śniegu, których termin ustala na podstawie prognozy pogody, w celu zwalczania śliskości pośniegowej i niedopuszczenia do przymarzania śniegu do jezdni. 2.6 Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1)utrzymanie drożności wodościeków i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w obszarze objętym odśnieżaniem, czynności te należy wykonywać skutecznie, tj. do uzyskania odpływu wody pośniegowej i opadowej; 2)doczyszczenie ręczne przejść dla pieszych i skrzyżowań ulic po oczyszczeniu mechanicznym; 3)odśnieżanie w przypadku gromadzenia się śniegu na jezdni i chodniku oraz niezwłoczny wywóz nadmiaru spryzmowanego śniegu i błota pośniegowego, który utrudnia poruszanie się pojazdom samochodowym i pieszym; 2.7 Wykonawca przed upływem terminu zakończenia umowy zobowiązany jest dokonać oczyszczenia pozimowego wszystkich dróg utwardzonych objętych oczyszczaniem zimowym według stawki jak za oczyszczanie zimowe. Zamawiający informuje, iż oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w akcji zimowej i innych bieżących zanieczyszczeń oraz oczyszczaniu krat ściekowych i wodościeków.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie wyłonionemu Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego i realizowanych na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek określony w art. 22d ust. 1 , jeżeli wykaże , iż dysponuje poniżej wymienionym sprzętem:- minimum 1 (jednym) nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3m; - minimum 1 (jednym) nośnikiem wraz z piaskarką o ładowności min. 6 Mg, wyposażony w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem średnim ; - minimum 1 (jednym) pługiem wirnikowym – (w celu usunięcia nadmiaru śniegu z pobocza drogi); - minimum 1 (jedną) pługo-piaskarką – (w celu usunięcia śniegu z chodników i zatok autobusowych); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wraz z ofertą oprócz oświadczeń wymienionych w pkt III.3) muszą być złożone: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik- (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) lub dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) jeżeli Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto za 1 km odśnieżania i zwalczania śliskosci zimowej na drogach 60
termin płatności wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, a także z wyjątkiem zmian określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.