Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych - wykonanie: barier energochłonnych,...

Przedmiot:

Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych - wykonanie: barier energochłonnych, ogrodzenia, bram, furtek, bramownic, wyrównania terenu i formowania skarp, instalacji elektrycznej do bramownic...

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959, Rzeszów
telefon - 017 867 12 08
faks - 017 867 17 50
bip.rzeszow.uw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 1) Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: Część I: 17 500,00 PLN,­ Część II: 31 000,00 PLN. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: - pieniądzu, przelewe
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej
Numer referencyjny: OA-XVI.272.30.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej. 2) Postępowanie jest prowadzone z podziałem na części: Część I – Wykonanie: barier energochłonnych, ogrodzenia, bram, furtek, bramownic, wyrównania terenu i formowania skarp, instalacji elektrycznej do bramownic, bram i furtek, kanalizacji teletechnicznej i elementów montażowych, sieci strukturalnych, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji CCTV, systemu SSWiN oraz instalacji do telebimów. Część II – Wykonanie wiaty TAX FREE, uzupełnienie drogi serwisowej DD59, utwardzanie powierzchni pomiędzy pasami A-4 pod bramą B2, wykonanie ogrodzenia, instalacji sanitarnych w rejonie TAX FREE oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rejonie TAX FREE. 3) Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ w wersji elektronicznej. 4) Warunki prowadzenia prac zostały opisane w części C SIWZ. 5) Zamawiający wymaga 5 letniej rękojmi za wady, o której mowa w Kodeksie Cywilnym. 6) Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SIWZ – część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej – część B SIWZ. 7) Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 5 lat. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45311200-2, 45314000-1, 45232460-4, 45233140-2, 45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 23/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu realizacji zamówienia zgodnie z § 14 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) w zakresie sytuacji finansowej – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż: Część I – 500 000,00 zł, Część II – 1 000 000,00 zł; 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej – posiadają aktualną, opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: Część I – 500 000,00 zł, Część II – 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia powyższy warunek w zakresie sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże fakt posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej (lub obydwu tych form łącznie) w kwocie nie mniejszej niż suma kwot podanych powyżej – dla wszystkich części zamówienia, na które składana jest oferta.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał: Część I – przynajmniej po jednej robocie budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia związanej z: a) budową ogrodzeń segmentowych na kwotę brutto min. 180 000,00 zł; b) robotami elektrycznymi dot. uzbrojenia terenu (w tym zawierające elementy sieci teletechnicznej) na kwotę brutto min. 180 000,00 zł; c) robotami sanitarnymi dot. kanalizacji zewnętrznej na kwotę brutto min. 75 000,00 zł, Część II – przynajmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, związanej z utwardzeniem terenu oraz wykończeniem kostką brukową i płytami prefabrykowanymi na kwotę brutto min. 350 000,00 zł. 2) w odniesieniu do Części I osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadać musi: a) uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat; b) aktualne członkostwo w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; 3) w odniesieniu do Części I kierownicy robót posiadać będą: a) uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat); b) uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat; c) aktualne członkostwo w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; 4) w odniesieniu do Części II osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadać musi: a) uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat; c) aktualne członkostwo w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; 5) w odniesieniu do Części II kierownicy robót posiadać będą: a) uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat; b) uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat; c) uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat; d) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat; e) aktualne członkostwo w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 24 uPzp załącznik nr 2 do SIWZ (niewymagane na etapie składania ofert); Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (niewymagany na etapie składania ofert); W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, określoną w sekcji III.1.2. (niewymagana na etapie składania ofert); 2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w sekcji III.1.2. – do polisy należy dołączyć dowód opłacenia składki, jeżeli z samego dokumentu polisy nie wynika fakt jej opłacenia (niewymagana na etapie składania ofert). 3) wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – zgodnie z opisem warunku w w sekcji III.1.3 załącznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane roboty zostały wykonane należycie (np. referencje); 4) oświadczenie, że osoba(y) pełniąca(e) funkcję kierownika budowy/róbót posiadać będą uprawnienia określone w sekcji III.1.3. załącznik nr 4a i 4b do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Kosztorys uproszczony 2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w paragrafie 11 ust. 10 oraz 12 Cześci A SIWZ. 3) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1) Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: Część I: 17 500,00 PLN,­ Część II: 31 000,00 PLN. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3) Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4) Warunkiem uznania wniesienia wadium (załącznik do oferty) będzie: a) wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b) dołączenie do oferty stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu; a wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: - musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, - musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ,- musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie. 5) Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym (kopię dokonanego przelewu należy załączyć do oferty). W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty. 6) Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, podlega odrzuceniu. 7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości, wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin Realizacji 4
Dodatkowa gwarancja 36

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT (bez konieczności zawierania aneksu do umowy), - potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót objętych niniejszą umową lub usprawnią proces budowy – zgodnie z zapisami art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 2) Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 144 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie: barier energochłonnych, ogrodzenia, bram, furtek, bramownic, wyrównania terenu i formowania skarp, instalacji elektrycznej do bramownic, bram i furtek, kanalizacji teletechnicznej i elementów montażowych, sieci strukturalnych, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji CCTV, systemu SSWiN oraz instalacji do telebimów. Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ w wersji elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45311200-2, 45314000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji zamówienia 4
Dodatkowa gwarancja 36
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie wiaty TAX FREE, uzupełnienie drogi serwisowej DD59, utwardzanie powierzchni pomiędzy pasami A-4 pod bramą B2, wykonanie ogrodzenia, instalacji sanitarnych w rejonie TAX FREE oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rejonie TAX FREE. Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ w wersji elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45233140-2, 45311200-2, 45314000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji zamówienia 4
Dodatkowa gwarancja 36
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.