Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont/modernizacja stacji sprężarek i stacji próżni polegający na dostawie i montażu...

Przedmiot:

Remont/modernizacja stacji sprężarek i stacji próżni polegający na dostawie i montażu trzeciej sprężarki ze zbiornikiem oraz dostosowanie istniejącej stacji do obowiązujących wymagań wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 2
64-600, Oborniki
telefon - +48(61)2973600
faks - +48(61)2960079
www.szpita.oborniki.info
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Oborniki
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont/modernizacja stacji sprężarek i stacji próżni
Numer referencyjny: ZPR/01/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest: remont/modrnizacja stacji sprężarek i stacji próżni polegający na dostawie i montażu trzeciej sprężarki ze zbiornikiem oraz dostosowanie istniejącej stacji do obowiązujących wymagań prawnych i przyłączenie w jeden układ stacji modernizowanej ze stacją budowaną oraz przygotowanie pełnej dokumentacji do zgłoszenia i odbioru instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Istniejąca stacja sprężarek składa się z dwóch sprężarek zamontowanych na zbiorniku o poj. 400 l, modernizacji jej podlega na dostosowaniu do obowiązujących wymagań w celu uzyskania powietrza medycznego oraz wykonanie prac wykończeniowo –malarskich z uwagi na to,że projektowana trzecia sprężarka będzie usytuowana w pomieszczeniu sąsiadującym (ścianka z płyty G/K). Stacja próżni – modernizacja polega na montażu trzeciej pompy i przystosowaniu do pracy w układzie 3 pomp wraz z modernizacją instalacji elektrycznej , próżniowej i wymiany sterownika. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące materiałów i wykonania robót określony jest w dokumentacji projektowo-wykonawczej i STWiR stacji sprężarek i stacji próżni która w wersji elektronicznej udostępniona jest na stornie internetowej. Z wersją papierową Wykonawcy mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego , pokój na nr 4 - wejście B w administracji szpitala. 4.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42 EWG , Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( j.t. Dz.U.2015 poz.878) , Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016r. (Dz.u.2016poz. 201) w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami , sposobu zgłaszana incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów medycznych wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych , Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 (Dz.U.2016 poz. 211 )w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. (Dz.U. 2010 Nr 215 poz. 1416) w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną o zakresie prac i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty . Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno- pomocniczym , Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczeniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, nie podlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji projektowej, samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować pozostałe dokumenty i dokonać stosownych wyliczeń. 4.4.Wykonawca obowiązany jest do przygotowania oferty z uwzględnieniem wszelkich barier i trudności jakie mogą wystąpić przy realizacji zamówienia z uwagi na wykonywanie prac przy pracujących urządzeniach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji stacji . Wyłączenia stacji mogą być chwilowe na czas podłączenia z nowym układem i po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 4.5. Wykonawca powinien zapoznać się z opisem zamówienia przedstawionym w opracowaniu technicznym i w przedmiarze robót – które stanowią materiał źródłowy dla prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia pod względem rzeczowo – finansowym. Zamawiający sugeruje Wykonawcom żeby przed przystąpieniem do sporządzania oferty zapoznali z miejscem inwestycji , jego otoczeniem i uzyskali od Zamawiającego jak najwięcej informacji dla prawidłowego przygotowania i skalkulowania oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 42

II.9) Informacje dodatkowe: Za termin wykonania zamówienia uznaje się dokonanie końcowego, bezusterkowego odbioru inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji z Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu na eksploatację urządzeń wymagających zezwolenia na ich użytkowanie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5pkt1 ustawy, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2 SIWZ W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności , 2)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne , 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w pkt 8.2. SIWZ – zobowiązany jest do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) polisę OC - gwarantowana suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 150 000 PLN
Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 150 000 PLN
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w pkt 8.2. SIWZ – zobowiązany jest do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych w zakresie, instalacji gazów medycznych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozdział VII ust.7.2 pkt 1 litera a, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone , dowodami są referencje bądź inne dowody wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty były wykonywane, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budowy i robót , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , 3) oświadczenia, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, a) minimum dwie roboty budowlane w zakresie instalacji gazów medycznych w obiekcie szpitalnym o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda, 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia , posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe tj. posiadającymi uprawnienia budowlane , o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 , poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) tj. a) kierownik budowy branży instalacyjnej – co najmniej 1 osoba , posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń gazowych i 1 osoba posiadająca uprawnienia w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , posiadająca min. 3 letnie doświadczenie w ww. specjalności. Zamawiający uznaje doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień ,
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 3)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budowy i robót , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , 3) polisę OC - gwarantowana suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 150 000 PLN 4) oświadczenia, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykazu robót budowlanych w zakresie, instalacji gazów medycznych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( rozdział VII ust.7.2 pkt 1 litera a) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone , dowodami są referencje bądź inne dowody wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty były wykonywane , w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.4 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymaganiom określonym przez Zamawiającego , Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 następujących dokumentów : 1) Certyfikaty EN ISO 9001-2008 , EN ISO 13485:2012; EN ISO 13485:2012/AC:2012 2) aprobatę CE -Dyrektywa 93/42 3) inne dokumenty : a) parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 b) kosztorys ofertowy Wykonawcy (przedmiar robót) Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców 1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustaw , będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają : 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu , 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego , 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego , 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane instalacyjne których wskazane zdolności dotyczą .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie . 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach : 1) Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy PKO BP-SA O/Oborniki Nr 60 1020 4128 0000 1902 0034 9316 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1 Przedmiotem zamówienia jest : remont/modrnizacja stacji sprężarek i stacji próżni polegający na dostawie i montażu trzeciej sprężarki ze zbiornikiem oraz dostosowanie istniejącej stacji do obowiązujących wymagań prawnych i przyłączenie w jeden układ stacji modernizowanej ze stacją budowaną oraz przygotowanie pełnej dokumentacji do zgłoszenia i odbioru instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego . Istniejąca stacja sprężarek składa się z dwóch sprężarek zamontowanych na zbiorniku o poj. 400 l , modernizacji jej podlega na dostosowaniu do obowiązujących wymagań w celu uzyskania powietrza medycznego oraz wykonanie prac wykończeniowo –malarskich z uwagi na to , że projektowana trzecia sprężarka będzie usytuowana w pomieszczeniu sąsiadującym ( ścianka z płyty G/K ). Stacja próżni – modernizacja polega na montażu trzeciej pompy i przystosowaniu do pracy w układzie 3 pomp wraz z modernizacją instalacji elektrycznej , próżniowej i wymiany sterownika . 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące materiałów i wykonania robót określony jest w dokumentacji projektowo-wykonawczej i STWiR stacji sprężarek i stacji próżni która w wersji elektronicznej udostępniona jest na stornie internetowej . Z wersją papierową Wykonawcy mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego , pokój na nr 4 - wejście B w administracji szpitala . 4.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42 EWG , Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( j.t. Dz.U.2015 poz.878) , Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016r. (Dz.u.2016poz. 201) w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami , sposobu zgłaszana incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów medycznych wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych , Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 (Dz.U.2016 poz. 211 )w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. (Dz.U. 2010 Nr 215 poz. 1416) w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych . Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną o zakresie prac i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty . Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno- pomocniczym , Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczeniu ceny ofertowej , która jest ceną ryczałtową, nie podlegającą waloryzacji , należy uwzględnić wszystkie nakłady , które są niezbędne do wykonania opisanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji projektowej , samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować pozostałe dokumenty i dokonać stosownych wyliczeń . 4.4.Wykonawca obowiązany jest do przygotowania oferty z uwzględnieniem wszelkich barier i trudności jakie mogą wystąpić przy realizacji zamówienia z uwagi na wykonywanie prac przy pracujących urządzeniach . Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji stacji . Wyłączenia stacji mogą być chwilowe na czas podłączenia z nowym układem i po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym . 4.5. Wykonawca powinien zapoznać się z opisem zamówienia przedstawionym w opracowaniu technicznym i w przedmiarze robót – które stanowią materiał źródłowy dla prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia pod względem rzeczowo – finansowym . Zamawiający sugeruje Wykonawcom żeby przed przystąpieniem do sporządzania oferty zapoznali z miejscem inwestycji , jego otoczeniem i uzyskali od Zamawiającego jak najwięcej informacji dla prawidłowego przygotowania i skalkulowania oferty .
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cema 60
okres gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.